E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Akadēmiskais personāls

Akadēmiskais personāls

ETHZF mācībspēki piedalās konferencēs, semināros un citās ar kvalifikācijas celšanu saistītās aktivitātēs, turpina izglītību doktorantūrā.

Mācībspēki tiek pieņemti darbā konkursa kārtība, kuru reglamentē RTU nolikums «Par docentu, lektoru un asistentu ievēlēšanas kārtību». Mūsu akadēmiskais personāls ir izveidots atbilstoši LR Augstskolu likumam un RTU Satversmei. Profesionālo studiju programmās tiek praktizēta vieslektoru uzaicināšana atsevišķu lekciju kursu un praktisko nodarbību vadīšanai. Ir izveidojusies laba sadarbība ar dažādām augstskolām ārzemēs: Johana Gūtenberga Universitāti Maincā (Vācija), Orhusas Universitāti (Dānijā), Adelaidas Universitāti (Austrālija) un citām.

ETHZF struktūrvienību kontakti