E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Par mums

Fakultātē īsteno starptautiski akreditētas studiju programmas tehniskajā tulkošanā, kā arī e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā. Esam pirmā fakultāte Baltijas valstīs, kas studentiem piedāvā gan tehniskās tulkošanas programmas, gan e-studiju tālmācības studiju kursus, gan arī iespeju kļūst par specialistu tādā strauji augošā pētniecības nozarē kā digitālās humanitārās zinātnes.

Mēs uzskatām, ka nākotnes zināšanas ir starpdisciplināras, tāpēc starpnozaru aspekts ir integrēts katrā mūsu piedāvātajā studiju kursā. Mūsu fakultāte vienmēr ir dziļi sakņojusies Eiropas izglītības praksē un vērtībās, un tas mums ļauj patiesi novērtēt studentu laiku un pūles, tāpēc mācību process tiek organizēts ļoti praktiski.

Šobrīd fakultātē tiek veikts pētniecības darbs tehniskajā tulkošanā un terminoloģijā, sastatāmajā valodniecībā, zinātnē lietojamā angļu valodā, jaunās tehnoloģijas svešvalodu apmācībā, e-studiju tehnoloģijās, pedagoģijā, psiholoģijā, politoloģijā, socioloģijā, komunikācijas zinātnē un filozofijā.

Apmācība fakultātē notiek visos studiju līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora.

Dekanāts

Dekāne ir fakultātes vadītāja un galvenā ETHZF administratīvās varas pārstāve, kuru ievēlē fakultātes dome. 

Fakultātes dome

Fakultātes augstākā lēmējinstitūcija ir tās dome. Fakultātes domes sastāvā ir visu tās struktūrvienību vadītāji, studējošo pārstāvji, kā arī fakultātes akadēmiskā personāla pārstāvji ar doktora grādu. Studējošie fakultātes domes sastāvā ir ne mazāk kā 20 procenti.

Akadēmiskais personāls

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēki piedalās konferencēs, semināros un citos ar kvalifikācijas celšanu saistītos pasākumos, kā arī turpina izglītību doktorantūrā. Mācībspēki tiek pieņemti darbā konkursa kārtībā, ko reglamentē RTU nolikums «Par docentu, lektoru un asistentu ievēlēšanas kārtību».

Fakultātes struktūrvienības

Fakultātē darbojas RTU Lietišķās valodniecības institūts un RTU Humanitārais institūts, kā arī RTU Tālmācības studiju centrs un RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs.

Starptautiskā sadarbība

Internacionalizācija ir viena no svarīgākajām RTU prioritātēm, kas akcentēta arī tās Stratēģijā un attīstības programmā 2014.–2020. gadam.

 

Studentu pašpārvalde

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde ir studējošos pārstāvoša struktūrvienība, kas risina nozīmīgus jautājumus saistībā ar sporta, kultūras un akadēmisko dzīvi.

Vēsture

Svešvalodu katedru nodibināja 1958. gadā. Gadu gaitā Svešvalodu katedra mainīja gan nosaukumu, gan vadību un struktūru.

Notikumi

Ziņas

Kontakti

Noderīgi kontakti