E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Pirmie Baltijā: inovācijas starpdisciplinārās mācībās

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF) izveidota 2014. gadā, apvienojot trīs struktūrvienības – RTU Lietišķās valodniecības institūtu, Humanitāro institūtu un Tālmācības studiju centru. Fakultāte īsteno starptautiski akreditētas studiju programmas tehniskajā tulkošanā, kā arī e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā. ETHZF ir pirmā un vienīgā fakultāte Baltijā, kas studentiem piedāvā gan tehniskās tulkošanas programmas, gan e-studiju mācības un tālmācības studiju iespējas, gan arī iespēju veicināt inženierzinātņu un humanitāro zinātņu mijiedarbību, apgūstot unikālo mācības programmu «Digitālās humanitārās zinātnes». Apmācība notiek visos studiju līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora.

ETHZF ir unikāls inženierzinātņu un humanitāro zinātņu mijiedarbības piemērs.

Tehniskā tulkošana

Studiju programmas «Tehniskā tulkošana» no humanitārā novirziena tulkošanas programmām atšķiras ar papildu ievirzi lietišķajā valodniecībā, kas nosaka pasniegšanas metodikas specifiku. Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Tehniskā tulkošana» realizēšanā piedalās ne vien filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru speciālisti, patentzinību speciālisti un juristi.

Mums ir atbilstoša bāze un pieredzes bagāti mācībspēki, kuri spēj sagatavot tehniskos tulkotājus ar referenta iemaņām un pieredzi zinātniski pētnieciskajā darbā. Gadu gaitā ETHZF mācībspēki ir uzkrājuši lielu pieredzi zinātnes un tehnikas valodas un specializācijas terminoloģijas docēšanā, tehnisko tekstu tulkošanas metodikas izstrādē un pilnveidošanā. Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Tehniskā tulkošana» ietvaros tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, vides zinātnes, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Digitālās humanitārās zinātnes

Maģistra akadēmisko studiju programmas «Digitālās humanitārās zinātnes» ietvaros tiek apmācīti speciālisti digitālajās humanitārajās zinātnēs, kuri var tikt nodarbināti valsts pārvaldes iestādēs, izdevniecībās, arhīvos, bibliotēkās, mārketinga birojos, augstākās izglītības iestādēs, mūžizglītības projektos, pašvaldības iestādēs un privātuzņēmumos. Studiju programmas koncepcija atšķiras no līdzīgu programmu koncepcijām gan inženierzinātnēs, gan humanitārajās zinātnēs, jo tā paredz, ka studenti paralēli iegūst padziļinātās zināšanas vairākās studiju jomās. Programmu var apgūt studenti gan ar bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai ar to saistītās nozarēs, gan ar bakalaura grādu inženierzinātnēs. Speciāli izlīdzināšanas kursi tiek piedāvāti atkarībā no bakalaura grāda, kas nodrošina, ka studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un kompetences otrajā specializācijas jomā.

Papildu informācija par studiju programmām

Svešvalodu apguve: inovācijas un ekselence

Mācību programmas ir paredzētas studentu profesionālajai attīstībai, ietverot tādas mācību metodes, kas sekmē spējas efektīvi strādāt un izkopt savas kompetences. Neskaitot angļu valodu, kam mācību gaitā tiek vērsta īpaša uzmanība, studentiem ir iespēja apgūt arī citas valodas, tai skaitā vācu, franču, spāņu u. c.