Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Telekomunikācijas: maģistra akadēmiskā studiju programma

Telekomunikācijas: maģistra akadēmiskā studiju programma

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2019. gadam.
Iegūstamais grāds inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikācijās.

Pamatojoties uz bakalaura studiju programmā iegūtām zināšanām un iemaņām, studenti lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un patstāvīgās literatūras studijās apgūt ar apakš nozari saistītās fundamentālās un lietišķās zinātnēs, praktiskas ievirzes inženierzinātņu disciplīnās telekomunikāciju apakš nozarē, kā ari sociālo un humanitāro zinātņu priekšmetus. Studiju programma paredz apgūt prasmi formulēt aktuālu problēmu telekomunikāciju apakšnozarē, sastādīt problēmas pētījumu programmas galvenos elementus (veikt problēmas stāvokļa analīzi, pamatot pētījumu metodes izvēli, veikt datormodelēšanu u. c.), bet nobeigumā apkopot pētījumu rezultātus un izdarīt slēdzienus.

Studiju ilgums pilna laika studijām - 2 gadi.

Telekomunikāciju nozarē, strauji attīstoties sarežģītām tehnoloģijām, atbilstoši palielinās pētniecības darba un jaunu, inovatīvu risinājumu īpatsvars kopējā darbu apjomā, kas saistīts ar liela apjoma informācijas apstrādi un pārraidi, kā arī ar to izmantošanas nepieciešamību lēmumu pieņemšanā. Tas savukārt saistīts ar jaunu zināšanu iegūšanu par procesiem ar pētniecības darba metodēm. Šie apsvērumi kalpo par pamatu akadēmiskās (nevis profesionālās) studiju programmas pamatojumam, mērķiem un uzdevumiem:

1. strādājot kopā ar klientiem, analizēt un noteikt to vajadzības, kā arī atrast efektīvus risinājumus klienta vajadzību apmierināšanai;
2. strādājot kopā ar tehnoloģiju piegādātājiem, izzināt to iespējas;
3. strādājot kopā ar marketinga un pārdošanas nodaļu kolēģiem, attīstīt ciešu sadarbību ar klientiem un saskaņot klientu vajadzības ar uzņēmuma mērķiem;
4. patstāvīgi veikt pētniecības darba etapus par aktuālām problēmām.