Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Parādīt izvēlni
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Telekomunikācijas: bakalaura studijas

Telekomunikācijas: bakalaura studijas

Iegūstamais grāds – inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.

Programma ietver priekšmetus, kas nodrošina telekomunikāciju jomas apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu – matemātikas, fizikas, ķīmijas – zināšanas un sapratni; datormācības un programmēšanas dažādu pielietojumu apguvi, telekomunikāciju fundamentālo pamatu priekšmetu – ķēžu teorija, signālu teorija, elektronu ierīces u. c. – izpratni un pielietošanu. Studējot šajā programmā, students iegūst arī zināšanas par telekomunikāciju tīkliem, galvenajām tehnoloģijām un standartiem, par telekomunikāciju iekārtu darbības principiem, par telekomunikāciju tīklu un sistēmu projektēšanas un analīzes metodēm un par telekomunikāciju iekārtu un tīklu ekspluatācijas pamatiem, un mērīšanas metodēm. Apgūstot šo programmu, students izmanto teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai telekomunikāciju apakš nozarē, veic stāvokļa analīzi ar telekomunikācijām saistītos problēmu apgabalos, balstoties uz literatūras un datortīklos pieejamas informācijas izpēti, izstrādā lietojumprogrammas konkrētu uzdevumu risināšanai, lieto informācijas tehnoloģijas. Programmā iekļauti arī humanitārie un brīvās izvēles priekšmeti. Programma noslēdzas ar bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju ilgums pilna laika studijām - 3 gadi.