Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Zinātniskie projekti

ES un starptautiskie projekti

2016. gadā
 • Erasmus+ «KA2-Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Higher Education» projekts 2016-1-CZ01-KA203-023949 «European Network for Academic Integrity» (2016.–2019. g.). Projekta vadītāja no RTU puses – asoc. prof. A. Anohina-Naumeca.
 • Erasmus+ projekts IOT-OPEN.EU «Innovative Open Education on IoT: improving higher education for European digital global competitiveness» (2016.–2019. g.). Projekta vadītājs no RTU puses – prof. A. Ņikitenko.
 • Erasmus+ Lifelong Learning Programme projekts ETN FETCH «Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere» 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW (2013.– 2016. g.). Projekta vadītājs no RTU puses – prof. J. Grundspeņķis.
 • Programmas Erasmus+ «Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās» līdzfinansēts projekts «Collaboration and Innovation for Better, Personalized and IT-Supported Teaching — Colibri» (2014.–2017. g.). Projekta vadītāja no RTU puses – prof. M. Kirikova.
 • FP7 ICT Programme Collaborative Project «CaaS – Capability as a Service for Digital Enterprises». Atbildīgā persona prof. J. Grabis.
 • Eiropas ietvarprogrammas COST projekts «Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)», COST Action TD1406, 06.05.2015.–05.05.2016. RTU koordinatore prof. G. Merkurjeva.
 • Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekts «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs», pētījums «Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts». Atbildīgā persona prof. J. Grabis.
 • Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekts «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs», pētījums «Programmatūras adaptācijas algoritmu un moduļa izveide atbilstoši lietotāju darbību audita konteksta informācijai». Atbildīgā persona prof. J. Grabis.
 • Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekts «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs», pētījums «Adaptīvās mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai». Atbildīgā persona doc. J. Kampars.
 • Erasmus+ programmas projekts Nr. 2014-1-MK01-KA203-000275 «Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā». Projekta dalībniece doc. S. Bērziša.
2015. gadā
 • Erasmus+ Lifelong Learning Programme projekts ETN FETCH «Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere» 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW (2013.–2016.g.). Projekta vadītājs no RTU puses – prof. J. Grundspeņķis.
 • Eiropas Komisijas 7. IP projekts eINTERASIA «ICT Transfer Concept for Dissemination and Local Exploitation of EU Research Results in Central Asian Countries» (2013.–2015. g.). Projekta vadītājs – prof. L. Novickis; izpildītāji: jaun. progr. inž. V. Ponomarenko, zin. as. M. Sotņičoks, prof. J. Grundspeņķis, doc. E. Lavendelis
 • Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja finansētais projekts «Improvement of IT-security in Enterprises based on Process Analysis and Risk Patterns» 2015. gadā sadarbībā ar Tartu Universitāti (Igaunija) un Rostokas Universitāti (Vācija). Projekta dalībniece – prof. M. Kirikova.
 • Programmas Erasmus+ «Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās» līdzfinansētā projekta «Collaboration and Innovation for Better, Personalized and IT-Supported Teaching — Colibri» (2014.– 2017. g.). Vadītāja no RTU puses – prof. M. Kirikova.
 • FP7 ICT Programme Collaborative Project «CaaS – Capability as a Service for Digital Enterprises». Atbildīgā persona prof. J. Grabis.
 • ITKC projekts «Monolītsistēmu dekompozīcijas metode atbilstoši SOA principiem». Atbildīgā persona prof. J. Grabis.
 • Eiropas ietvarprogrammas COST projekts «Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)», COST Action TD1406., 06.05.2015.–05.05.2016. RTU koordinatore prof. G. Merkurjeva.
2014. gadā
 • V. Zagurskis: leadership from Latvia in FP7 EU ICT AGRI project STRATOS 2011.– 2014. g. (Open System for Tractors’ Autonomous Operations), consorcium: Italy, Switzerland, Israel, Latvia.
 • IT komptences centra projekta vadība 2013–2014: ERAF projekts «Pētījums par biznesa procesu efektīvu transformēšanu uz mākoņskaitļošanai pielāgotu sistēmas arhitektūru», projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001.
 • FP 7 ICT Programme Collaborative Project «CaaS — Capability as a Service for Digital Enterprises». Atbildīgā pesona: Jānis Grabis
 • Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam. Atbildīgā persona: Jurijs Merkurjevs
 • Erasmus+ Lifelong Learning Programme projekts ETN FETCH «Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere» 539461–LLP–1–2013–1–BG–ERASMUS–ENW (2013.–2016. g.).
 • LLP Leonardo da Vinci Development of Innovation projekts «e-Mācība e-Pārvaldībai» (ELGI). Projekta vadītājs — V. Šitikovs, izpildītāji: prof. J. Lavendels, doktorants Z. Buliņš.
 • Eiropas Komisijas 7.IP projekts eINTERASIA «ICT Transfer Concept for Dissemination and Local Exploitation of EU Research Results in Central Asian Countries» (2013.–2015. g.). Projekta vadītājs — L. Novickis, izpildītāji: jaun. progr. inž. V. Ponomarenko, zin. asis. M. Sotņičoks, prof. J. Grundspeņķis, doc. E. Lavendelis
2013. gadā
 • «Mobils telemedicīnasskrīninga komplekss» (ERAF projekts), vadītājs prof. Z.Markovičs. (ERAF project 2011/0007/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/008. Mobile Telemedicine Screening Complex. 2011 – 2013).
 • ICT – AGRI era-net Project Nr 17, ahronim STRATOS, EU Project title «open System For TRAcTOrs’ autonomouS Operations», 2011-2013, vadītājs profesors Valerijs Zagurskis.
 • «Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam». Atbildīgā persona: Jurijs Merkurjevs
 • «CaaS - Spējas kā pakalpojumi digitālajos uzņēmumos». Atbildīgā persona: J. Grabis
 • ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta «Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde». Projekta partneri LLU un SIA «Terra Virtuala» (iRobot pārstāvis Latvijā). A. Ņikitenko - viens no projekta idejas autoriem, pieteikuma sagatavotājiem un atbildīgais par vienu no divām darba pakotnēm.
 • Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām. Atbildīgā persona: Jānis Grundspeņķis.
 • Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja finansētais projekts «Zināšanu kopproducēšana informācijas loģistikas jomā» 2013. gadā (RTU projekta Nr. L7933; līguma Nr. 03000-5.1/13/56) sadarbībā ar Rostokas Universitāti, vadītāja prof. M. Kirikova
 • Eiropas Savienības fondu līdzfinansētāis projekts «Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un Tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde», Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2011/0008/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/018, projekta zinātniskais vadītājs prof. L. Novickis
 • ES FP7 programmas projekts «eINTERASIA - Transfer Concept for Adaptation, Dissemination and Local Exploitation of European Research Results in Central Asia’s Countries», dotācijas nolīguma Nr. 600680, projekta koordinators prof. L. Novickis
 • Mužizglitības programmas Leonardo da Vinci Development of Innovation projekts «eMācība e-Pārvaldībai (ELGI)» 518366-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP, projekta RTU koordinators asoc.prof V. Šitikovs
2012. gadā
 • «Mobils telemedicīnasskrīninga komplekss» (ERAF projekts), vadītājs prof. Z.Markovičs.(ERAF project 2011/0007/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/008. Mobile Telemedicine Screening Complex. 2011 – 2013).
 • ICT – AGRI era-net Project Nr 17, ahronim STRATOS , EU Project title: open System For TRAcTOrs’ autonomouS Operations, 2011-2013, vadītājs profesors Valerijs Zagurskis.
 • Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.ESTLATRUS/2.1./ELRI-184/2011/14 «Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems» ELRI-184, INFROM, vadītājs prof. J.Merkurjevs.
 • Upgrading ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an Enlarged Europe, UNITE, vadītāja prof. G.Merkurjeva.
 • «Daudzaģentu robotizētas intelektuālās sistēmas tehnoloģijas izstrāde», vadītājs prof. J. Grundspeņķis.
 • «Baltic organization and network of innovation transfer associations», vadītājs prof. L. Novickis.
 • «Pieeja kvalifikācijas piešķiršanai, izmantojot saskaņoto apmācību darbavietās Eiropas Savienībai (WBLQUAL)», vadītājs asoc.prof. V.Šitikovs.
 • «Vienots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tīkls inovāciju atbalstam», vadītājs prof. J.Grundspeņķis.
 • «Detalizēta metodoloģiska pieeja profesionālās izglītības sistēmas izpētei 7 ES valstīs», vadītājs asoc.prof. V.Šitikovs.
 • «eApmācība ePārvaldei», vadītājs asoc.prof. V.Šitikovs.
 • «Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde», vadītājs prof. L.Novickis.
 • «Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai» (ERAF projekts), vadītājs vad. pētnieks A.Spalviņš.
 • «SafeMetal - increasing EU citizen Security by utilizing innovative intelligent signal processing systems For Euro-coin validation and metal quality testing» (FP7 ietvarprogramma). Projekta vadītājs prof. A.Koliškins.

LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

2016. gadā
 • LZP projekts 342/2012 «Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai, pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām» (2013.– 2016. g.). Projekta vadītājs – prof. J. Grundspeņķis.
2015. gadā
 • LZP projekts 342/2012 «Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai, pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām» (2013.–2016. g.). Projekta vadītājs – prof. J.Grundspeņķis.
2014. gadā
 • Valsts pētījuma programma Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT), Vad. A. Ambainis, 2014.–2017.
 • «Virpuļveida plūsmas: modelēšana un izmantošana enerģijas pārveidošanas tehnoloģijās, jaunu ierīču projektēšanā, jaunu tehnisku risinājumu iegūšanā un vides aizsardzībā», pētnieciskās sadarbības projekts 623/2014, vadītājs prof. H. Kalis, RTU apakšprojekta vadītājs prof. A. Koliškins.
 • Projekts 342/2012 «Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām» (2013.–2016. g.), vadītājs prof. J. Grundspeņķis, izpildītāji: prof. L. Novickis, pētnieki A. Bartusevičs, A. Lesovskis.
2013. gadā
 • «Imitācijas modelēšanas un skaitļošanas intelekta metodes loģistikas un elektronisko pakalpojumu optimizācijai», vadītājs prof. J. Merkurjevs.
 • «Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un modeļi intelektuālās lietišķās programmatūras un datorsistēmu arhitektūras izstrādei», vadītājs prof. J. Grundspeņķis.
2012. gadā
 • «Imitācijas modelēšanas un skaitļošanas intelekta metodes loģistikas un elektronisko pakalpojumu optimizācijai», vadītājs prof. J.Merkurjevs.
 • «Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un modeļi intelektuālās lietišķās programmatūras un datorsistēmu arhitektūras izstrādei», vadītājs prof. J.Grundspeņķis.

Latvijas mēroga projekti

2014. gadā
 • Valsts pētijumu programmas 2.2.1. «Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)» 3. projekts «Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā» (izpildītājs, apakšprojekta «Veikt pētījumus un izstrādāt inovatīvus risinājumus viedo transporta sistēmu tematikā» 2014.–2017. g.). Atbildīgā persona: Jurijs Merkurjevs
2012. gadā
 • Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa pazemes ūdeņus piesārņojošo vielu masas transporta matemātiskā modeļa izveide un priekšlikumu sagatavošana optimālas pazemes ūdeņu sanācijas sistēmas izveidei. Pasūtītājs SIA «Eiroprojekts», līgumdarba vadītājs vad. pētnieks A.Spalviņš.
 • Pazemes ūdensobjektu kartēšana Gaujas/Koivas upju baseinu apgabalam. Pasūtītājs Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrija, līgumdarba vadītājs vad. pētnieks A.Spalviņš.

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

2015. gadā
 • Daudzu robotu telpu uzkopšanas sistēmas. Atbildīgā persona: asoc. Prof. Agris Ņikitenko. Sadarbības partneris: Robotic Solutions.
 • Robotizētas liellopu barības «piestumšanas» sistēmas izstrāde. Atbildīgā persona: asoc. prof. Agris Ņikitenko. Sadarbības partneris: Ogres Piens.
 • RTU projekts «Grafisko procesoru bāzēta pieeja liela mēroga sabiedriskā transporta sistēmu augstas veiktspējas imitācijas modelēšanai un vizualizācijai», 01.06.2014.–31.05.2015. Projekta vadītājs asociētais profesors A. Lektauers.
 • RTU projekts «Imitācijas modelēšanā sakņotas piemērotības ainavas analīzes pielietošana sarežģītu sistēmu optimizācijā», 01.06.2014.–31.05.2015. Projekta vadītājs vadošais pētnieks V. Boļšakovs
2014. gadā
 • Daudzu robotu telpu uzkopšanas sistēmas. Atbildīgā persona: Agris Ņikitenko. Sadarbības partneris «Robotic Solutions»
 • Liellopu barības «piestumšanas» robotizētas sistēmas izstrāde: Atbildīgā persona: Agris Ņikitenko. Sadarbības partneris «Ogres Piens»
 • Struktūrmodelēšanā sakņota programmatūras rīka prototipa izstrāde industriālās kontroles sistēmu analīzei. Atbildīgā persona: Ieva Zeltmate
2013. gadā
 • Daudzu robotu telpu uzkopšanas sistēmas. Atbildīgā persona: Agris Ņikitenko
 • Struktūrmodelēšanā sakņota programmatūras rīka prototipa izstrāde industriālās kontroles sistēmu analīzei. Atbildīgā persona: Ieva Zeltmate.
 • Jēdzienu karšu izvietošanas metode, ievērojot elementu semantiku. Atbildīgā persona: Vita Graudiņa.
 • Sadarbības projekts ar Accenture Latvia, līguma Nr. L7950 «Modeļu transformācijas rīka prototipa izstrāde, kas dod iespēju ģenerēt UML diagrammas no biznesa vides scenārijiem», līgumdarba vadītāja Oksana Ņikiforova
 • Sadarbības projekts, «Par informācijas sistēmas audita pakalpojuma sniegšanu», līgumdarba vadītājs Uldis Sukovskis
2012. gadā
 • RTU pētniecības projekts «Imitācijas modelēšanā bāzēta transportlīdzekļu kustības grafikplāna klasteru analīze», vadītāja prof. G.Merkurjeva.
 • «Topoloģiskā funkcionēšanas modeļa un Petrī tīklu formālismu integrācija», vadītāja docente Ē. Asņina
 • «Biznesa procesu un normatīvo dokumentu sasaistes tehnoloģijas prototipa izstrāde», vadītāja prof. M.Kirikova.

Valsts pētījumu programmas projekti

2016. gadā
 • Valsts pētījumu programma «Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai» (SOPHIS). Projekts Nr. 2 «Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas» (Nr.  10-4/VPP-4/11) (2014.–2017. g.). Projekta vadītājs no RTU puses – prof. J. Grundspeņķis.
 • Valsts pētījumu programmas «Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)» apakšprojekts Nr.  5.3 «Pazemes ūdeņu modelēšana»
 • Valsts pētījumu programmas 2.2.1. «Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)» 3. projekts «Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā» (izpildītājs, apakšprojekts «Veikt pētījumus un izstrādāt inovatīvus risinājumus viedo transporta sistēmu tematikā» 2014.– 2017. g.). Atbildīgā persona prof. J. Merkurjevs.
2015. gadā
 • Valsts pētījumu programma «Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai un viedai pilsētai un sabiedrībai» (SOPHIS). Projekts Nr. 2 «Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas» (Nr. 10-4/VPP-4/11) no 2014. g. Apakšprojekta vadītājs – prof. J. Grundspeņķis.
 • Valsts pētījumu programmas 2.2.1. «Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)» 3.  projekts «Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā» (izpildītājs, apakšprojekts «Veikt pētījumus un izstrādāt inovatīvus risinājumus viedo transporta sistēmu tematikā» 2014.–2017. g.). Atbildīgā persona prof. J. Merkurjevs.
2014. gadā
 • Valsts pētījumu programmas «Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem» projekts «Uz ontoloģijām un modeļu transformācijām balstītās jaunās informācijas tehnoloģijas un to lietojumi», apakšprojekta vadītājs prof. J. Grundspeņķis, izpildītāji: prof. L. Novickis, pētn. A. Lesovskis.
 • Valsts pētījumu programma «Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai» (SOPHIS). Projekts Nr. 2 «Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas» (Nr. 10–4/VPP– 4/11) no 2014. g. Apakšprojekta vadītājs prof. J. Grundspeņķis
 • Valsts pētījumu programmas «Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)» projekts «Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā».
2013. gadā
 • Valsts pētījumu programmas «Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem» projekts «Uz ontoloģijām un modeļu transformācijām balstītās jaunās informācijas tehnoloģijas un to lietojumi», apakšprojekta vadītājs prof. J. Grundspeņķis.
2012. gadā
 • Valsts pētījumu programmas «Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem»  projekts «Uz ontoloģijām un modeļu transformācijām balstītās jaunās informācijas tehnoloģijas un to lietojumi», apakšprojekta vadītājs prof. J.Grundspeņķis.

Sadarbības projekti

2016. gadā
 • COST akcija Nr.  IC1404 «Information and Communication Technologies Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems» (MPM- 4CPS) (2014.–2018. g.). Latvijas pārstāvji vadības komitejā ir O. Ņikiforova, A. Romanovs, N. Kuņicina, A. Zabašta.
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs. Pētījums 1.3 «Spējās paradigmas izmantojums mazo un vidējo uzņēmumu biznesa atbalsta procesu pārvaldībā» sadarbībā ar Datorzinību centrs. (2016.–2017. g.). Vadītāja no RTU puses – prof. M. Kirikova.
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs. Pētījums 1.14 «Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai» sadarbībā ar Lursoft. (2016.–2017. g.). Vadītāja no RTU puses – prof. M. Kirikova.
 • COST akcija Nr.  IC1303 «Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments» (AAPELE) (2014.–2017. g.). Latvijas pārstāvji vadības komitejā ir E. Lavendelis un A. Ņikitenko.
2015. gadā
 • Iesaiste individuālā pētījuma Nr. 1.2 «Procesu vadības ieviešana vēsturiskajās sistēmās un pārsistēmās» aktivitāšu īstenošanā, Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs» Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001 ietvaros veicot pētniecības aktivitātes. Sadarbībā ar SIA Visma Enterprise 2015. g. vadītāja no RTU puses – prof. M. Kirikova. Dalībnieki – G. Alksnis, Ē. Asņina, A. Finke.
 • COST akcijas Nr. IC1303 AAPELE: Architectures, Algorithms and Platforms for Enhanced Living Environments. Latvijas pārstāvji vadības komitejā ir E. Lavendelis un A. Ņikitenko.
2014. gadā
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs. Pētījums 1.13. «Organizācijas biznesa procesus reglamentējošo normatīvo dokumentu automatizētas analīzes un atbilstības uzturēšanas iespēju izpēte» sadarbībā ar RIX Technologies. Vadītāja no RTU puses prof. M. Kirikova. 2014. g.
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs. Pētījums 2.2. «Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde» sadarbībā ar A/S Datorzinību centrs.
 • Iesaiste individuālā pētījuma Nr. 1.2 «Servisu maršrutēšanas tehnoloģijas darba plūsmās» aktivitāšu īstenošanā, Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs» Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001 ietvaros veicot pētniecības aktivitātes (G. Alksnis, Ē. Asņina, L. Peņicina, M. Pudāne, I. Andersone, A. Finke, L. Prikulis). Vadītāja no RTU puses prof. M. Kirikova. 2014. g.
 • IZM pētījums «Par profesionālās vidējās izglītības finansēšanu ietekmējošiem faktoriem, valsts finansējuma piešķiršanas nosacījumiem profesionālās izglītības programmu īstenošani, izglītības programmu īstenošanas izmaksu sastāvdaļām, minimālajiem koeficientiem un to noteikšanu dažādās izglītības programmu grupās atbilstoši pašreizējai situācijai un reālajām izglītības programmu izmaksām», 2014. gads.
 • IZM pētījums «Par studiju izmaksu koeficientu augstākajai izglītībai aktualizēšanu un priekšlikumu sagatavošana to konsolidēšanai», 2014. gads.
2013. gadā
 • Iesaiste individuālā pētījuma Nr. 1.10 «Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte» aktivitāšu īstenošanā, Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs» Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001 ietvaros veicot pētniecības aktivitātes (G. Alksnis, Ē. Asņina, L. Peņicina, M. Pudāne).
 • Iesaiste individuālā pētījuma Nr.2.2. «Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde» aktivitāšu īstenošanā, Eiropas Reģionālā un attīstības fonda projekta «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs» Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001 ietvaros veicot pētniecības aktivitātes (J. Grundspeņkis, M. Strautmane, V. Graudiņa).


Citi projekti rtu.lv