Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

Studiju programma «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība» pievērsta aktuāliem loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības aspektiem, īpaši koncentrējoties uz atbilstošu informācijas tehnoloģijā sakņotu risinājumu izstrādi un ieviešanu, veicinot augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kuriem ir zināšanas un prasmes, lai darbotos starptautiskā vidē. Studiju programmas ietvaros liela uzmanība tiek pievērsta studentu kompetenču attīstībai loģistikas informācijas tehnoloģiju risinājumos, imitācijas modelēšanas metodēs un rīkos, kas atbalsta tehnisko pieeju loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu problēmu risināšanā. Programma tiek realizēta angļu valodā.

Studiju programma piedāvā studentiem jaunākos nozares sasniegumus augstā starptautiskā līmenī, jo apvieno trīs universitātes no dažādām Eiropas valstīm, kuras realizē specializācijas dažādos aktuālos virzienos, proti, «Loģistikas informācijas sistēmas» (Rīgas Tehniskā universitāte), «Transporta loģistika» (UAB Autonomous University of Barcelona, Spānija) un «Loģistikas sistēmu tehnoloģijas un implementēšana» (UASW Technical University of Applied Sciences Wildau, Vācija).

Studiju programmas ietvaros paredzēta studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte, kas veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Pilns programmas apraksts

Prasības iepriekšējai izglītībai uzsākot programmas apguvi:

Pamatprasības: lai uzsāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība», nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība. 

Papildprasības: lai studētu studiju programmā «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība», studentiem nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina kāds starptautiski atzīts sertifikāts (piemēram, TOEFL, IELTS, CEF), vai sekmīgs vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

Programmas mērķis

Maģistra akadēmisko studiju programmas «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība» mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas  speciālistus, kas izprot un spēj implementēt loģistikas sistēmu tehnoloģijas, identificēt, analizēt un risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, saistītas ar loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu projektēšanu, ieviešanu, ekspluatāciju un vadīšanu, tai skaitā loģistikas informācijas tehnoloģiju un sistēmu jomā, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos, turpināt studijas doktorantūrā.  

Studiju programma «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība» pievērš īpašu uzmanību inženierrisinājumiem un tehnoloģijām, kas tiek pielietoti loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā. Pēc šo risinājumu un tehnoloģiju apgūšanas obligātajos studiju priekšmetos, studenti apgūst to praktisko pielietošanu specializācijas priekšmetos. Šim nolūkam obligāto izvēles priekšmetu daļā tiek piedāvātas četras specializācijas, pa vienai katrā no konsorcija universitātēm, kas ir saistītas ar loģistikas informācijas (RTU), transportēšanas (UAB) un kravu apstrādes (UASW) tehnoloģiju pielietošanu, kā arī loģistikas tehnoloģisko procesu vadību (MUL).

Plānotie studiju programmas  sasniedzamie rezultāti

Studiju programmā «Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība» plānots sasniegt, ka tās absolventi: 

 • spēj risināt problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, ņemot vērā vispārējas vadības koncepcijas, cilvēkresursus, vides aizsardzības jautājumus, kā arī tehnoloģiskus un ekonomiskus aspektus;
 • spēj identificēt dažādas problēmas, kas rodas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kā arī novērtēt to sarežģītību; 
 • spēj izvēlēties un lietot piemērotas metodes un tehnoloģijas, lai risinātu problēmas  loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
 • spēj izvērtēt dažādas risinājumu alternatīvas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kā arī izvēlēties un ieviest vispiemērotāko risinājumu;
 • spēj argumentēti pārliecināt un motivēt lēmējpersonas izvēlēties atbilstošus piegādes ķēdes partnerus, plānot un koordinēt projektu par šī risinājuma ieviešanu; 
 • spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
 • prot izvēlēties piemērotāko transportēšanas risinājumu konkrētas problēmas risināšanai loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
 • spēj lietot modernos inženierrisinājumus un tehnoloģijas konkrētu problēmu risināšanai loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
 • spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
 • spēj pamatot konkrētas problēmas risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;
 • savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu;
 • spēj piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, kā arī vadīt tos;
 • ir sagatavoti turpmākām mācībām doktorantūrā.