Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Intelektuālas robotizētas sistēmas

Intelektuālas robotizētas sistēmas

Bakalaura akadēmisko studiju programma «Intelektuālas robotizētas sistēmas» ir starpfakultāšu programma, kuru īsteno DITF Lietišķo datorsistēmu institūts sadarbībā ar EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtu.

Bakalaura akadēmiskās studijas

Studiju programma sniedz pamatzināšanas par automātisku un robotizētu sistēmu uzbūvi, to darbības principiem un vadību, izmantojot datorvadības līdzekļus. Papildus tiek apgūtas mākslīgā intelekta un programmatūras izstrādes tehnikas.

Pilns programmas apraksts

Programmas ietvaros padziļināti tiek apgūtas šādas jomas:

 • Robotu piedziņas elementi un to vadība, izmantojot modernus informācijas tehnoloģiju risinājumus;
 • Mākslīgā intelekta pielietojums robotu un to elementu vadībai;
 • Robotizētu sistēmu matemātiskā un vizuālā modelēšana;
 • Autonomu robotizētu sistēmu projektēšana, izstrāde un vadība;
 • Robotizētu sistēmas vadības programmatūras izstrāde.

Studiju programma tiek realizēta Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē.

Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatprasības: Lai uzsāktu studijas bakalaura akadēmisko studiju programmā «Intelektuālas robotizētas sistēmas», nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība. Papildprasības: Lai uzsāktu studijas bakalaura akadēmisko studiju programmā «Intelektuālas robotizētas sistēmas», studentam ir jābūt apguvušam fiziku, ķīmiju, algebru un ģeometriju atbilstoši vidējās izglītības prasībām.
Programmas mērķis
Bakalaura studiju programmas «Intelektuālas robotizētas sistēmas» mērķis ir sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistēmiski, analizēt un izstrādāt tehniski un ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu sistēmu risinājumus, kas veicina šos risinājumus izmantojošo organizāciju darba ražīguma pieaugumu un izaugsmi.
Studiju programmas uzdevumi. Studiju programmai ir šādu uzdevumi:
 • attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas tehniski un ekonomiski pamatotu robotizētu un intelektuālu risinājumu izstrādē;
 • studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās, veicināt studentu patstāvīgo un praktisko darbu, kā arī darbu grupās;
 • nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu RTU struktūrvienību pasniedzējiem;
 • nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās;
 • sagatavot studentus turpmākām studijām maģistrantūrā;
 • nodrošināt 2.3. punktā minēto studiju programmas rezultātu sasniegšanu;
 • attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā.

 

Maģistra akadēmiskās studijas

Maģistra akadēmiskā studiju programma «Intelektuālas robotizētas sistēmas» tiek realizēta, sadarbojoties divām Rīgas Tehniskā universitātes fakultātēm - Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei

Pilns programmas apraksts

Maģistra akadēmiskai studiju programmai ir starpdisciplinārs raksturs:
Studiju programma tiek realizēta Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē.
Studiju programmā «Intelektuālas robotizētas sistēmas» tiek sasniegts, ka tās absolventi:
 • spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernus automātikas un elektriskās piedziņas elementus;
 • spēj izstrādāt automātisku vai robotizētu sistēmu vadības algoritmu;
 • spēj izstrādāt programmatūru konkrētu automātisku vai robotizētu iekārtu vadībai un koordinācijai;
 • spēj izstrādāt risinājumus, kas kombinē aparatūras un programmatūras tehnoloģiju priekšrocības; 
 • prot nošķirt problēmas, kuras jārisina ar aparatūras līdzekļiem, no tām, kuras jārisina ar programmatūras līdzekļiem;
 • prot identificēt problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot robotizētas intelektuālas sistēmas;
 • spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
 • spēj strādāt grupā vienota mērķa sasniegšanai;
 • spēj pamatot konkrēta risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;
 • prot identificēt robotizētu sistēmu izstrādes projektu mērķus, kurus ir iespējams atrisināt, izmantojot pieejamo robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju;
 • prot izvēlēties piemērotāko robotizētu intelektuālu sistēmu risinājumu konkrētas problēmas risināšanai;
 • prot izmantot modernus robotizētu sistēmu modelēšanas rīkus, lai izstrādātu un aprobētu konkrētu problēmu risinājumus;
 • spēj izvērtēt mākslīgā intelekta metožu piemērotību konkrētu problēmu risināšanai;
 • spēj izteikt konkrētu problēmu robotizētu, intelektuālu un automātisku sistēmu terminos un otrādi;
 • savu pilnvaru robežās spēj nodrošināt profesionālo un vispārpieņemto ētikas normu ievērošanu;
 • spēj piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, kas veltīti intelektuālām robotizētām sistēmām, kā arī vadīt tos;
 • spēj vadīt tehniskā risinājuma izstrādes vai ieviešanas projektus;
 • ir sagatavoti turpmākām studijām doktorantūrā;
 
Prasības iepriekšējai izglītībai. Pamatprasības: Lai uzsāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā «Intelektuālas robotizētas sistēmas», nepieciešams inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, elektrozinātnē, mašīnzinātnē, vai dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, fizikā, vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.
Papildprasības:

Lai nodrošinātu studenta sagatavotības līmeni studijām maģistra akadēmisko studiju programmā «Intelektuālas robotizētas sistēmas», no zemāk norādītā saraksta ir jābūt apgūtiem šādiem priekšmetiem ar kopējo apjomu 8 KP:
vienam no (2 KP):

 • Elektrotehnika un elektronika
 • Elektriskās mašīnas un aktuātori
 • Lineāru un nelineāru sistēmu vadība
 • Gadījuma procesi
 • Sistēmu teorijas metodes

vienam no (3 KP):

 • Objektorientēta programmēšana
 • Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
 • Intelektuālās piedziņas vadības sistēmas

vienam no (3 KP):

 • Mākslīgā intelekta pamati
 • Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Ja minētie priekšmeti nav apgūti iepriekš, tad tie, no katra saraksta izvēloties vienu priekšmetu, ir jāapgūst papildus studiju programmas priekšmetiem 2 mācību semestru laikā no studiju uzsākšanas brīža.

Programmas mērķis. Maģistra akadēmisko studiju programmas «Intelektuālas robotizētas sistēmas» mērķis ir sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistemātiski, analizēt, izstrādāt un ieviest tehniski un ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu sistēmu risinājumus, kas veicina šos risinājumus izmantojošo organizāciju darba ražīguma pieaugumu un izaugsmi, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos un turpināt studijas doktorantūrā.

Studiju programmas uzdevumi. Studiju programmai ir šādu uzdevumi:
 • attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas tehniski un ekonomiski pamatotu robotizētu un intelektuālu risinājumu izstrādē;
 • studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās, veicināt studentu patstāvīgo un praktisko darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās;
 • nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu RTU struktūrvienību pasniedzējiem;
 • nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās;
 • nodrošināt studiju programmas rezultātu sasniegšanu;
 • attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā.
 • rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu realizēšanā;
 • sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā.