Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Finanšu inženierija

Finanšu inženierija

Bakalaura profesionālo studiju programmu «Finanšu inženierija» īsteno DITF Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra sadarbībā ar Inženierekonomikas un vadības fakultāti. Šīs programmas apguve balstās triju zinātņu jomu: matemātikas, ekonomikas un informācijas tehnoloģijas savstarpējā mijiedarbībā un paredz vienlīdz dziļu to apguvi un lietojumu praktiskā profesionālā darbībā.

Lai uzsāktu studijas Bakalaura profesionālā studiju programmā «Finanšu inženierija» nepieciešama vispārējā vidējā izglītība.

Bakalaura profesionālās studiju programmas «Finanšu inženierija» mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt finanšu inženierijai nepieciešamas zināšanas un prasmes un sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kas var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālo darbību vadību un rezultātu analīzi, problēmas apzināšanu, mērķu formulēšanu, to sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu.

Studiju rezultātā studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas profesionālai darbībai un tālākajām studijām maģistrantūrā (aktuāra, finanšu analītiķa, statistiķa un citās līdzīgās studiju programmās).

Studiju programmas uzdevumi un plānotie rezultāti:
 • Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finansiālas vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. Absolventu zināšanu un prasmju atbilstība Finanšu analītiķa profesijas standartam ir galvenais uzdevuma izpildes rezultāts.
 • Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. Uzdevuma izpildes rezultāts ir absolventa nodarbinātības rādītāju mērījumi un darba devēju atsauksmes.
 • Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. Studentam ir jāprot pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā.
 • Stimulēt studenta attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 • Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām tirgū. Veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm.
Profesionālā studiju programmā paredzēti šādi nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi:
 • datu analīze un statistiskā optimizācija,
 • statistika,
 • gadījuma procesi,
 • stohastiskā analīze,
 • lietojumprogrammatūra,
 • datu struktūras,
 • datu struktūras,
 • makroekonomika,
 • finanšu grāmatvedība,
 • finanšu risku vadība,
 • korporatīvas finanses,
 • finanšu tirgi un investīcijas,
 • finanšu matemātika,
 • aktuārmatemātika,
 • vērstpapīru portfeļa analīze,
 • apdrošināšanas risku teorija,
 • finanšu analīze un biznesa spēles,
 • aktuārtehnoloģijas programmu paketes

Šajā studiju programmā ir paredzēti humanitārie/sociālie un vadības priekšmeti kā arī, brīvās izvēles priekšmeti, civilaizsardzība un ievads specialitātē.

Vērtēšanas kritēriju pamatā bakalaura kvalifikācijas iegūšanai ir vispārizglītojošo, nozares vispārējo un specializējošo priekšmetu apguves līmeņa novērtējums. Praktiskās pārbaudes formas sevī iekļauj: laboratorijas darbus, praktiskos darbus, studiju darbus un praksi.

Teorētisko zināšanu pārbaudē ietilpst: ieskaites un eksāmeni. Izglītības apguves kārtība ietver: praktisko darbu un studiju darbu izstrādāšanu un pamatošanu, ieskaišu un eksāmenu kārtošanu, bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. Bakalaura profesionālās studiju programmas apguves rezultātā tiek izstrādāts bakalaura darbs, kas satur gan teorētisko, gan projekta daļu. Teorētiskajā daļā tiek atspoguļotas zināšanas svarīgākos fundamentālos un nozares priekšmetos. Projekta daļā tiek risināti aktuāli nozares uzdevumi.

«Finanšu inženierija» programmā studējošie izmanto Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras un Inženierekonomikas un vadības fakultātes laboratorijas un datorklases.

Studenti aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā un ar zinātnisko darbu rezultātiem piedalās semināros un konferencēs.

Studiju programma «Finanšu inženierija» tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas banku, Latvijas aktuāru asociācijas, Dzīvības un nedzīvības risku apdrošināšanas kompānijām.

Pilns programmas apraksts