Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Datorsistēmas

Datorsistēmas

Studiju programmu «Datorsistēmas» īsteno DITF Lietišķo datorsistēmu institūts. Institūts ir saņēmis QUESTE-SI (The Quality System of European Scientific and Technical Education-Labellisation and Scoring) balvu, kas pierāda institūcijas sociālās atbildības un ilgtspējas izglītības kvalitāti.

Studiju programma «Datorsistēmas» portāla Prakse.lv aptaujā ir kļuvusi par darba devēju ieteiktāko studiju programmu

Studiju programmā «Datorsistēmas» ir sasniegts līdzsvars starp zinātni un praksi. Jaunie doktori un doktoranti aktīvi iesaistās studiju procesā, nodrošinot tam augstu zinātnisko potenciālu. Daudzi pasniedzēji, paralēli akadēmiskajam darbam, piedalās zinātniskos un industriālos projektos. Studenti vairākos priekšmetos paši vada un izstrādā projektus gan mazās grupās (2-5 cilvēki), gan lielās projekta komandās (20-60 cilvēki). Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Microsoft, Exigen Latvia, Dati Group, PricewaterhouseCoopers un RITI speciālistiem, kā arī Karalisko tehnoloģisko institūtu (Zviedrija) un Pitsburgas Universitāti (ASV).

Bakalaura akadēmiskās studijas
Prasības attiecība uz iepriekšējo izglītību. Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. Tāpat «Datorsistēmu» bakalaura studiju programmā 3. kursā uzņem arī citu Latvijas augstskolu studentus, kuri beiguši pilnus divus kursus un apguvuši mācību priekšmetus saskaņā ar datorzinību bakalaura studiju programmas valsts standartu.
 
Programmas mērķis ir dot akadēmiskās izglītības pamatus datorvadībā un datorzinātnē izglītības turpināšanai datorsistēmu akadēmiskās un profesionālās studiju programmās vai arī patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē. Studentiem tiek sniegtas pamatzināšanas tehnisku, informācijas, biznesa un intelektuālu sistēmu teorētiskajos pamatos, sistēmu izstrādāšanas metodoloģijas, kā arī biznesa analīzes un sistēmu projektēšanas rīkos. Programmu apguvušie spēj izstrādāt datu bāzes un programmatūras sistēmas, veikt sistēmanalītiķu funkcijas informācijas sistēmu projektos, ieviest un lietot progresīvu informācijas tehnoloģiju dažāda profila uzņēmumos un organizācijas, vadīt nelielus projektus un uzņēmumus, kā arī strādāt konsultāciju firmās.
 
Studiju programmai piešķirts Euro-Inf kvalitātes zīmogs.
Uzdevumi

 Bakalaura studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un patstāvīgās studijās apgūt:

 • datorsistēmu (datu bāzu, informācijas un intelektuālo sistēmu) izstrādāšanas teorētiskos pamatus,

 • sistēmu un biznesa analīzi,

 • algoritmu un programmu konstruēšanu,;

 • programmēšanas un programmatūras izstrādes tehnoloģiju,

 • datoru tīklus,

 • operētājsistēmas,

 • objektorientēto programmēšanu,

 • datoru organizāciju un asamblerus.

Papildu informācija par akadēmisko bakalaura studiju programmu, tajā apgūstamajiem priekšmetiem

 

Bakalaura profesionālās studijas

Prasības attiecība uz iepriekšējo izglītību. «Datorsistēmu» programmas profesionālajās bakalaura studijas uzņem pretendentus ar vispārējo vidējo vai tai pielīdzinātu izglītību.

Pilns pamatstudiju cikls profesionālajā programmā «Datorsistēmas» sastāv no 3 gadu 1. līmeņa (koledžas) studijām un 1.5. gadu 2. līmeņa studijām. 2. līmeņa studijās var tikt ieskaitīti arī citas izglītības iestādes beiguši studenti pēc 1. līmeņa profesionālajām studijām programmētāja vai datorsistēmu un datortīklu administratora specializācijās.

Programmas mērķis ir sniegt 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību datorsistēmu apakšnozarē, lai sagatavotu studentu praktiskam darbam, kā arī iegūt profesionālā bakalaura grādu, kas dod iespēju turpināt studijas profesionālajā maģistrantūrā.

Bakalaura profesionālo studiju programmas pilns apraksts

Uzdevumi

«Datorsistēmu» bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās apgūt fundamentālos inženierzinātņu priekšmetus, datorsistēmu apakšnozares datorsistēmu projektēšanas, lietišķo datorzinātņu un lietišķo datorzinātņu un lietišķo datorsistēmu programmatūras virzieniem atbilstošos teorētiskos un informācijas tehnoloģijas priekšmetus, profesionālās specializācijas priekšmetus, kā arī humanitāri sociālos, ekonomiskas un vadības priekšmetus.

Bakalaura profesionālo studiju rezultātā students iegūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā maģistratūrā. Bakalaura profesionālo studiju laikā realizēto uzdevumu rezultātā students iegūst:

 • nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas,

 • prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnei un risināšanai,

 • prasmi izstrādāt atbilstošo programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus,

 • 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi,

 • prasmi projektēt informācijas, datu bāzu, intelektuālas un programmatūras sistēmas.

1. līmeņa (koledžas) profesionālās studijas

Prasības attiecība uz iepriekšējo izglītību. Lai uzsāktu profesionālas augstākas izglītības pirmā līmeņa studijas RTU koledžā, ir nepieciešama vispārējā vidēja izglītība.

Programmas mērķis sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūras virziena, lai sagatavotu kvalificētu programmēšanas speciālistus praktiskam darbam ar sarežģītiem programmatūras produktiem, kā arī datortehnikas programmatūras izstrādei.

Pirmā līmeņa profesionālo studiju programmas pilns apraksts

Uzdevumi

Profesionālo studiju programmas lekcijās, praktiskajās nodarbībās, zinātniskajos semināros un patstāvīgajās studijās paredz:

 • apgūt profesionālo zinātņu pamatus lietišķo datorsistēmu virzienam atbilstošos tehniskajos un ekonomiskajos pamatpriekšmetos, kā arī vispārizglītojošos humanitārajos un sociālajos mācību priekšmetos,

 • apgūt iemaņas patstāvīgi strādāt ar zinātnisko un tehnisko literatūru,

 • iegūt prasmi izmantot teorētiskās zināšanas lietišķo datorsistēmu programmatūras projektu izstrādē,

 • apgūt pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas,

 • apgūt praktiskā darba pieredzi.

Akadēmisko un profesionālo studiju programmu salīdzinājums
Attēlā redzams «Datorsistēmu» akadēmisko un profesionālo studiju programmu salīdzinājums.

Pēc akadēmiskā bakalaura studijām iestājoties profesionālajās maģistra studijās jāmācās 2,5 gadi un var izvēlēties apgūt vienu no specialitātēm:

 • programmēšanas inženieris,
 • sistēmanalītiķis.

Savukārt pēc profesionālā bakalaura studijām, kurās jau iegūta programmēšanas inženiera kvalifikācija, jāmācās 1,5 gadi un var izvēlēties:

 • neiegūt papildu kvalifikāciju,
 • izpildīt papildprasības un iegūt sistēmanalītiķa kvalifikāciju.

Profesionālā bakalaura studiju programmas prezentācija.

Maģistra akadēmiskās studijas

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību. Lai uzsāktu studijas maģistratūras programmā, ir nepieciešams inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijā vai tām pielīdzinātās studiju programmās.

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kuri būs spējīgi risināt lielu un sarežģītu informācijas sistēmu, mākslīgā intelekta, datu bāzu, programmatūras sistēmu un citu augstas grūtības pakāpes uzdevumu modelēšanu un problēmu analīzi. Šī virziena maģistri ir sagatavoti darbam ar vissarežģītākajiem programmatūras produktiem gan kā to izstrādātāji, gan lietotāji. Viņi var strādāt zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā, vadīt lielus projektus un speciālistu grupas, kā arī izpildīt zināšanu inženiera, sistēmanalītiķa un projektētāja funkcijas.

Studiju programmai piešķirts Euro-Inf kvalitātes zīmogs.

Maģistra akadēmisko studiju programmas pilns apraksts

Uzdevumi

 Maģistra studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un patstāvīgās studijās, izmantojot jaunāko zinātnisko literatūru, apgūt:

 • datu bāzu sistēmu projektēšanas teoriju; 

 • informācijas sistēmu projektēšanas teoriju;

 • intelektuālo sistēmu projektēšanas teoriju;

 • mūsdienu datu un zināšanu bāzu izstrādāšanas metodes;

 • sistēmu analīzes un projektēšanas metodoloģijas;

 • lietišķo datorsistēmu programmatūras uzbūvi;

 • iemaņas patstāvīgi strādāt ar zinātnisko literatūru.

Papildu informācija par akadēmisko maģistra studiju programmu, tajā apgūstamajiem priekšmetiem.

Maģistra profesionālās studijas

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību. «Datorsistēmu» programmas profesionālajās maģistra studijās uzņem reflektantus ar profesionālā bakalaura grādu datorsistēmās, inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē vai tai pielīdzinātu izglītību.

Programmas mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas datorsistēmu izstrādāšanas problēmu analīzē, datorsistēmu izstrādāšanas metodoloģijās, lietojumos un rīkos, programmatūras sistēmu izstrādāšanā, kā arī datorsistēmu modelēšanā, lai sagatavotu programmu apguvušos maģistrus praktiskam darbam vai augstskolu pedagoģiskā darba veikšanai, kā arī 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību datorsistēmās pretendentiem ar inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu, lai sagatavotu inženieri praktiskam darbam.

Maģistra profesionālo studiju programmas pilns apraksts

Uzdevumi

 «Datorsistēmu» maģistra profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās un laboratoriju nodarbībās, kā arī patstāvīgās studijās un individuālā darbā apgūt datorsistēmu izstrādāšanai un realizācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes, specializējoties datorsistēmu projektēšanas, lietišķo datorzinātņu vai lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienos.

Maģistra profesionālo studiju laikā tiek realizēti šādi uzdevumi: 

 • sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam);

 • sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam);

 • sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metodēm (lietišķo datorzinātņu virzienam);

 • trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam);

 • trenēt studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam); 

 • trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā lietošanā (lietišķo datorzinātņu virzienam);

 • dot 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Papildu informācija par profesionālo maģistra studiju programmu, tajā apgūstamajiem priekšmetiem.