Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūts

Direktora p.i. profesors, Dr. sc. ing. Anatolijs Borodiņecs
Ķīpsalas iela 6A-539, Rīga
+371 26079655 
https://ibii.rtu.lv/
https://www.facebook.com/SiltumaGazesUdensTehnologijas/

Institūts nodrošina iespēju iegūt augstāko izglītību programmā «Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģija». Tā ir svarīga būvniecības apakšnozare, kas cieši saistīta ar enerģētiku, mašīnbūvi, ekoloģiju un dabas aizsardzību, balstoties galvenokārt uz plūsmas mehāniku, tehnisko termodinamiku, būvniecības siltumfiziku, akustiku un gaismas tehniku, lietišķo klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, mikrobioloģiju un cilvēka psihofizioloģiju. Studiju programmā iespējams specializēties divos novirzienos - ēku inženiersistēmās un apdzīvoto vietu infrastruktūrā. Katrā no tiem tiek apgūti specializējošie priekšmeti. Ēku inženiersistēmu novirziena programmā iekļauti: apkure un gaisa kondicionēšana, ventilācija, aukstumtehnika, gāzes, aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācija, ugunsdzēšanas iekārtas un sistēmas. Apdzīvoto vietu infrastruktūras novirzienā: centralizētā siltumapgāde, tradicionālie un alternatīvie siltuma enerģijas avoti, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, to reģionālās plānošanas aspekti, kā arī gāzes transports un uzglabāšana, dzeramā ūdens ņemšana un sagatavošana, ūdens attīrīšanas iekārtas, ugunsdzēšanas ūdens sagatavošana, transports un krātuves.

RTU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas gatavo šīs specialitātes inženierus un pētniekus lielajām akciju sabiedrībām un pašvaldību uzņēmumiem, tādām kā AS «Latvijas Gāze», «Rīgas Siltums», «Rīgas Ūdens» u. c., kā arī speciālistus ēku inženiersistēmu projektēšanai un montāžas darbu vadīšanai. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas speciālisti nodrošina pilsētu un citu apdzīvoto vietu infrastruktūru siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju un veic ēkās iebūvēto inženiersistēmu nepieciešamo modernizāciju, ekspluatāciju un apkopi.

3D betona drukas zinātniskā laboratorija