Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Būvniecības inženierzinātņu institūts

Būvniecības inženierzinātņu institūts

Direktora p. i. Dr. sc. ing. Pēteris Druķis
Ķīpsalas iela 6A-349A, Rīga
+371 29233300 
https://ise.rtu.lv/

Būvniecības inženierzinātņu institūtā zinātniski pētnieciskais darbs izvērsts vairākos virzienos: tiek izstrādātas jaunākās paaudzes kompozīto materiālu konstrukcijas, kurās tiek ievērota racionāla attiecība starp pašsvaru un lietderīgo slodzi. Notiek rekonstruējamo būvju un nesošo konstrukciju faktiskās darbības analīze un pastiprinājumu projektēšana, kā arī būvniecības ekspluatācijas apstākļu izpēte un rekonstrukcijas metožu uzlabošana. Attīstās pētījumi kombinēto konstrukciju un kompozīto būvniecības materiālu tehnoloģiskās mehānikas nozarē. Institūta darbinieki aktīvi piedalās standartizācijas tehniskās komitejas LVS/STK30 darba grupā Eirokodeksa standartu Nacionālo pielikumu izstrādāšanā. Uzsākts darbs pie modernās būvniecības infomācijas modelēšanas jeb BIM (Building Information Modelling) procesa inovatīvo risinājumu pārneses kā uz ražošanu, tā arī uz studiju procesu. Finansiālais nodrošinājums zinātniskajiem pētījumiem tiek iegūts no līdzdalības dažādos vietējos un ārvalstu projektos vai zinātniski pētnieciskajās programmās.
Institūtā tiek nodrošinātas studijas būvniecības profila programmā «Būvniecība» ar transportbūvju novirziena apakšprogrammu bakalauru, maģistru un inženieru sagatavošanai, kā arī ģeodēzijas novirziena programmā «Ģeodēzija un kartogrāfija». Kopš 2003. gada studijas institūtā pārprofilētas uz bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Transportbūves», bet programma «Ģeodēzija un kartogrāfija» 2008. gadā aizvietota ar profesionālo studiju programmu «Ģeomātika».  Institūts nodrošina arī studijas doktorantūrā.