Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Studiju plāni

Studiju plāni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalaura studijas
Būvniecība
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

19

 

ICA301

Civilā aizsardzība

Vladimirs Jemeļjanovs

1

Ieskaite

BBM101

Datormācība (pamatkurss)

Juris Mačāns

3

Ieskaite

MFB105

Fizika [1/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

IET103

Ekonomika

Normunds Balabka

2

Eksāmens

BBK428

Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes

Andīna Sprince

2

Eksāmens

DDM101

Matemātika [1/2]

Vera Gošteine

5

Eksāmens

BTG131

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BRC700

Ievads būvniecībā

Kārlis Kostjukovs

1

Ieskaite

[B6]Valodas (jāizvēlas viena valoda)

2

 

VIA120

Angļu valoda [1/2]

Diāna Rūpniece

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [1/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

21

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

19

 

MFB105

Fizika [2/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

BRC110

Inženierģeoloģijas pamatkurss

Andris Karpovičs

2

Eksāmens

DDM101

Matemātika [2/2]

Vera Gošteine

4

Eksāmens

BBM110

Būvmehānikas ievadkurss

Līga Gaile

3

Eksāmens

BMT305

Būvķīmija

Diāna Bajāre

2

Eksāmens

BBM103

Datormācība (speckurss būvniekiem)

Līga Gaile

2

Ieskaite

HPS120

Saskarsmes pamati

Sandra Gudzuka

2

Ieskaite

IDA700

Darba aizsardzības pamati

Jānis Bērziņš

1

Ieskaite

[B6]Valodas (jāizvēlas viena valoda)

2

 

VIA120

Angļu valoda [2/2]

Diāna Rūpniece

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [2/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

21

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

16

 

BRC396

Arhitektūras projektēšanas pamatkurss [1/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens

BBM210

Būvmehānika (vispārīgais kurss) [1/2]

Ivars Radiņš

2

Eksāmens

BBR745

Būvdarbu tehnoloģija

Mārtiņš Vilnītis

3

Eksāmens

BĢE296

Ģeodēzija

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

ĶPI103

Materiālzinību pamati

Sergejs Gaidukovs

2

Eksāmens

DIM203

Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Vera Gošteine

4

Eksāmens

[C]Brīvās izvēles studiju kursi (var izvēlēties no [B1] daļas studiju kursiem vai jebkuru RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, kopā 2KP)

2

 

Kopā

18

 

Studiju pusgads: 4

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

19

 

BBK210

Metāla konstrukcijas [1/2]

Raimonds Ozoliņš

2

Eksāmens

BBR223

Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība [1/2]

Vitālijs Lūsis

2

Eksāmens

BMT251

Būvmateriāli (pamatkurss)

Diāna Bajāre

3

Eksāmens

BTG242

Datorgrafika (būvgrafika)

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BKA306

Galīgo elementu metode (ievadkurss)

Jevgenijs Barkanovs

2

Eksāmens

BĢE298

Ģeodēzijas praktikums

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

BRC396

Arhitektūras projektēšanas pamatkurss [2/2]

Kārlis Kostjukovs

3

Eksāmens

BBM210

Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2/2]

Ivars Radiņš

3

Eksāmens

[B2]Humanitārie un sociālie studiju kursi (jāizvēlas viens studiju kurss, kopā 2KP)

2

 

HSP375

Vadības socioloģija

Ronalds Taraškevičs

2

Ieskaite

HSP377

Vispārējā socioloģija

Gunārs Ozolzīle

2

Ieskaite

HFL330

Lietišķā etiķete

Zanda Lejniece

2

Ieskaite

HFL118

Sociālās attīstības modeļi

Valdis Cers

2

Ieskaite

HSP378

Politoloģija

Gunārs Ozolzīle

2

Ieskaite

Kopā

21

 

Studiju pusgads: 5

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

17

 

BBK210

Metāla konstrukcijas [2/2]

Raimonds Ozoliņš

1

Eksāmens

BBK380

Metāla konstrukcijas (studiju projekts)

Raimonds Ozoliņš

2

Darbs

BBR344

Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (studiju projekts)

Vitālijs Lūsis

2

Darbs

BBR223

Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība [2/2]

Vitālijs Lūsis

2

Eksāmens

BBK381

Dzelzbetona konstrukcijas [1/2]

Leonīds Pakrastiņš

2

Eksāmens

BRC303

Ģeotehnikas pamatkurss [1/2]

Edmunds Šķēle

2

Eksāmens

BMT363

Betonmācība [1/2]

Juris Biršs

2

Eksāmens

BSG330

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Artūrs Lešinskis

2

Eksāmens

BKA402

Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana

Kaspars Kalniņš

2

Darbs

[C]Brīvās izvēles studiju kursi (var izvēlēties no [B1] daļas studiju kursiem vai jebkuru RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, kopā 2KP)

2

 

Kopā

19

 

Studiju pusgads: 6

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

17

 

IBO426

Būvniecības plānošana un organizēšana

Tatjana Tambovceva

2

Eksāmens

BBK381

Dzelzbetona konstrukcijas [2/2]

Leonīds Pakrastiņš

2

Eksāmens

BBK382

Dzelzbetona konstrukcijas (studiju projekts)

Leonīds Pakrastiņš

2

Darbs

BRC303

Ģeotehnikas pamatkurss [2/2]

Edmunds Šķēle

2

Eksāmens

BRC304

Ģeotehnikas pamatkurss (studiju projekts)

Māra Tūna

2

Darbs

BMT363

Betonmācība [2/2]

Juris Biršs

3

Eksāmens

BBK383

Koka un plastmasu konstrukcijas [1/2]

Imants Mieriņš

2

Eksāmens

BRC549

Latvijas būvnormatīvi

Jānis Bramanis

2

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 4KP)

4

 

BMT403

Būvkonstrukciju pastiprināšana

Aigars Ūdris

2

Eksāmens

BMT456

Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

Aleksandrs Korjakins

2

Ieskaite

BBR339

Būvmašīnas pamatkurss

Viktors Mironovs

3

Eksāmens

BTG444

Datorizētā projektēšna

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BTG343

Interaktīvā datorgrafika

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BRC494

Ēku rekonstrukcija un restaurācija [1/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens

BRC507

Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

Andris Karpovičs

2

Eksāmens

BBR440

Sanitārās tehnikas iekārtu montāžas tehnoloģija

Mārtiņš Vilnītis

2

Eksāmens

BRC423

Praktiskā būvfizika

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens

BMT407

Materiālu izpētes metodes

Aleksandrs Korjakins

3

Eksāmens

IBO434

Cenu veidošana būvniecībā

Jānis Vanags

3

Ieskaite

Kopā

21

 

Studiju pusgads: 7

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

8

 

IBO491

Būvniecības ekonomika

Jānis Vanags

3

Eksāmens

BBK383

Koka un plastmasu konstrukcijas [2/2]

Imants Mieriņš

1

Eksāmens

BBK460

Koka un plastmasu konstrukcijas (studiju projekts)

Dmitrijs Serdjuks

2

Darbs

BŪK325

Ūdens apgāde un kanalizācija

Roberts Neilands

2

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 2KP)

2

 

BMT409

Jaunie būvmateriāli

Aigars Ūdris

3

Ieskaite

BRC494

Ēku rekonstrukcija un restaurācija [2/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens

BBR211

Individuālā būvniecība

Juris Noviks

3

Eksāmens

BBR443

Būvju remonta darbu tehnoloģija

Mārtiņš Vilnītis

2

Eksāmens

BMT322

Būvju aizsardzība

Diāna Bajāre

2

Ieskaite

BRC422

Arhitektūras projektēšanas papildkurss [1/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens

BKA403

Būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas speckurss

Kaspars Kalniņš

4

Drabs

BBR342

Būvmašīnas (speckurss)

Viktors Mironovs

2

Ieskaite

IBO410

Tirgzinības būvniecībā

Ineta Geipele

2

Eksāmens

BMT454

Būvju novērtēšana

Aigars Ūdris

2

Ieskaite

[C]Brīvās izvēles studiju kursi (var izvēlēties no [B1] daļas studiju kursiem vai jebkuru RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, kopā 2KP)

2

 

[D] Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

10

 

BRC010

Prakse

Kārlis Kostjukovs

10

Ieskaite

BBK010

Prakse

Leonīds Pakrastiņš

10

Ieskaite

BMT010

Prakse

Aleksandrs Korjakins

10

Ieskaite

BBR010

Prakse

Mārtiņš Vilnītis

10

Ieskaite

Kopā

22

 

Studiju pusgads: 8

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

2

 

BMT410

Būvju uzturēšana

Aigars Ūdris

2

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 6KP)

6

 

BRC428

Būvakustikas pamati

Andris Zabrauskis

2

Eksāmens

BBK560

Koka un plastmasu konstrukcijas (speciālais kurss)

Dmitrijs Serdjuks

3

Eksāmens

BBK457

Metāla konstrukcijas (speciālais kurss)

Raimonds Ozoliņš

2

Eksāmens

BBK455

Dzelzbetona konstrukcijas (speciālais kurss)

Leonīds Pakrastiņš

3

Eksāmens

BBK204

Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude

Dmitrijs Serdjuks

2

Eksāmens

BMT463

Tehnoloģiskā projektēšana

Juris Biršs

4

Eksāmens

BMT415

Būvju apsekošana un pārbaude

Aigars Ūdris

3

Eksāmens

BRC422

Arhitektūras projektēšanas papildkurss [2/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens

BMT437

Būvelementu aizsardzība

Aigars Ūdris

2

Ieskaite

IBO407

Menedžments būvražošanā

Ineta Geipele

2

Ieskaite

BMT322

Būvju aizsardzība

Diāna Bajāre

2

Ieskaite

[D] Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

12

 

BRC010

Prakse

Kārlis Kostjukovs

12

Ieskaite

BBK010

Prakse

Leonīds Pakrastiņš

12

Ieskaite

BMT010

Prakse

Aleksandrs Korjakins

12

Ieskaite

BBR010

Prakse

Mārtiņš Vilnītis

12

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 9

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D] Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

4

 

BRC010

Prakse

Kārlis Kostjukovs

4

Darbs

BBK010

Prakse

Leonīds Pakrastiņš

4

Darbs

BMT010

Prakse

Aleksandrs Korjakins

4

Darbs

BBR010

Prakse

Mārtiņš Vilnītis

4

Darbs

[E] Gala pārbaudījums ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs diplomprojektu)

13

 

BRC006

Diplomprojekts

Kārlis Kostjukovs

13

Darbs

BBK006

Diplomprojekts

Leonīds Pakrastiņš

13

Darbs

BMT006

Diplomprojekts

Aleksandrs Korjakins

13

Darbs

BBR006

Diplomprojekts

Mārtiņš Vilnītis

13

Darbs

Kopā

17

 

Ģeomātika
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

17

 

BTB150

Ievads būvniecībā

Kārlis Kostjukovs

1

Ieskaite

BBM101

Datormācība (pamatkurss)

Juris Mačāns

3

Ieskaite

IET103

Ekonomika

Normunds Balabka

2

Eksāmens

BĢE296

Ģeodēzija

Jānis Klīve

3

Eksāmens

MFB105

Fizika [1/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

DDM101

Matemātika [1/2]

Sarmīte Čerņajeva

5

Eksāmens

[B6]Valodas (jāizvēlas viena valoda)

2

 

VIA120

Angļu valoda [1/2]

Irina Liokumoviča

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [1/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

19

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

17

 

MFB105

Fizika [2/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

DDM101

Matemātika [2/2]

Sarmīte Čerņajeva

4

Eksāmens

IDA117

Darba aizsardzības pamati

Jānis Bartušauskis

1

Ieskaite

BĢE298

Ģeodēzijas praktikums

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

BTG131

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BĢE302

Datorgrafika ģeomātikā

Māris Kaļinka

5

Eksāmens

[B6]Valodas (jāizvēlas viena valoda)

2

 

VIA120

Angļu valoda [2/2]

Diāna Rūpniece

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [2/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

19

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

14

 

ICA301

Civilā aizsardzība

Vladimirs Jemeļjanovs

1

Ieskaite

BĢE331

Kartogrāfija

Una Krutova

3

Eksāmens

BĢE315

Inženierģeodēzija

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE427

Zemes pārvaldības pamati

Armands Auziņš

4

Eksāmens

DIM203

Matemātikas papildnodaļas

Sarmīte Čerņajeva

4

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 6KP)

6

 

ĶNF288

Vides inženierzinību pamati

Ineta Rozenštrauha

2

Eksāmens

BĢE114

Ģeomātikas pamati

Jānis Kaminskis

2

Ieskaite

BĢE428

Transportbūvju ģeodēziskā kontrole

Māris Kaļinka

2

Ieskaite

BĢE407

Ģeodēziskie instrumenti

Mārtiņš Reiniks

2

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 4

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

13

 

BBM110

Būvmehānikas ievadkurss

Līga Gaile

3

Eksāmens

BĢE291

Globālās pozicionēšanas sistēmas (studiju projekts)

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

BĢE206

Globālās pozicionēšanas sistēmas

Mārtiņš Reiniks

2

Eksāmens

BĢE329

Ģeoinformācijas sistēmu pamati

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

BĢE402

Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem)

Juris Erns

3

Eksāmens

[B2]Humanitārie un sociālie studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi, kopā 4 KP)

4

 

HSP375

Vadības socioloģija

Ronalds Taraškevičs

2

Ieskaite

HSP377

Vispārējā socioloģija

Gunārs Ozolzīle

2

Ieskaite

HFL330

Lietišķā etiķete

Zanda Lejniece

2

Ieskaite

HSP378

Politoloģija

Gunārs Ozolzīle

2

Ieskaite

[C]Brīvās izvēles studiju kursi (var izvēlēties no [B1] daļas studiju kursiem vai jebkuru RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, kopā 2KP)

2

 

Kopā

19

 

Studiju pusgads: 5

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

18

 

BĢE313

Astronomija

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE320

Nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmas

Juris Erns

2

Eksāmens

BĢE327

Kartogrāfija un fotogrammetrija (studiju projekts)

Māris Kaļinka

2

Darbs

BĢE317

Augstākā ģeodēzija [1/2]

Jānis Kaminskis

3

Eksāmens

BĢE411

Reljefa skaitliskie modeļi

Jānis Ancāns

2

Eksāmens

BĢE300

Fotogrammetrija

Māris Kaļinka

4

Eksāmens

BĢE330

Ģeodēzisko mērījumu apstrāde [1/2]

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 2KP)

2

 

BĢE403

Teritoriālplānošanas pamati

Olita Metuma

3

Ieskaite

BĢE299

Ģeomātikas datu apstrādes pamati [1/2]

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 6

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

12

 

IUV101

Tiesību pamati

Daina Ose

2

Eksāmens

BĢE328

Ģeodēzisko mērījumu apstrāde (studiju projekts)

Māris Kaļinka

2

Darbs

BĢE396

Nekustamā īpašuma kadastrs

Jānis Klīve

3

Eksāmens

BĢE330

Ģeodēzisko mērījumu apstrāde [2/2]

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE317

Augstākā ģeodēzija [2/2]

Jānis Kaminskis

3

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 8KP)

8

 

BĢE294

Likumdošana ģeomātikā

Olita Metuma

2

Ieskaite

BĢE295

Lietotāja programmas ģeomātikā

Māris Kaļinka

3

Ieskaite

BĢE502

Ģeodēziskie tīkli

Māris Kaļinka

4

Eksāmens

BĢE299

Ģeomātikas datu apstrādes pamati [2/2]

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

[C]Brīvās izvēles studiju kursi (var izvēlēties no [B1] daļas studiju kursiem vai jebkuru RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, kopā 2KP)

2

 

Kopā

22

 

Studiju pusgads: 7

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 17KP)

17

 

BTB303

Ceļi (ievadkurss)

Atis Zariņš

3

Ieskaite

BĢE324

Ģeodēziskā gravimetrija

Mārtiņš Reiniks

2

Ieskaite

BĢE401

Zemes tiesības

Olita Metuma

3

Ieskaite

BĢE293

Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

BĢE204

Kadastrālā uzmērīšana

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

BĢE319

Zemes informācijas sistēmu pamati

Ints Lukss

4

Eksāmens

BĢE506

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Māris Kaļinka

4

Eksāmens

[C]Brīvās izvēles studiju kursi (var izvēlēties no [B1] daļas studiju kursiem vai jebkuru RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, kopā 6KP)

6

 

Kopā

23

 

Studiju pusgads: 8

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D] Prakse

20

 

BĢE010

Prakse

Mārtiņš Reiniks

20

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 9

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D] Prakse

6

 

BĢE010

Prakse

Mārtiņš Reiniks

6

Darbs

[E] Gala pārbaudījums

12

 

BĢE012

Bakalura darbs ar projekta daļu

 

12

Darbs

Kopā

18

 

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

20

 

DDM101

Matemātika [1/2]

Sarmīte Čerņajeva

5

Eksāmens

MFB101

Fizika [1/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

BBM101

Datormācība (pamatkurss)

Juris Mačāns

3

Ieskaite

BTG131

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Modris Dobelis

2

Eksāmens

IET105

Ekonomika

Ilze Judrupa

3

Eksāmens

BSG362

Ievads  siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā

Andris Krēsliņš

2

Ieskaite

HPS120

Saskarsmes pamati

Sandra Gudzuka

2

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

18

 

BBM103

Datormācība (speckurss būvniekiem)

Līga Gaile

2

Ieskaite

DDM101

Matemātika [2/2]

Sarmīte Čerņajeva

4

Eksāmens

MTM241

Teorētiskā mehānika (būvniecībā)

Bruno Grasmanis

3

Eksāmens

ĶVĶ115

Inženierķīmija

Jānis Millers

2

Ieskaite

MFB101

Fizika [2/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

MSE202

Tehniskā termodinamika

Ainārs Cars

2

Eksāmens

EEE226

Elektrotehnika un elektronika

Ņikita Nadežņikovs

2

Eksāmens

[B6]Valodas (jāizvēlas viena valoda)

2

 

VIA120

Angļu valoda [2/2]

Oksana Ivanova

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [2/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

18

 

BSG361

Būvniecības siltumfizika

Anatolijs Borodiņecs

4

Eksāmens

ICA301

Civilā aizsardzība

Vladimirs Jemeļjanovs

1

Ieskaite

MMP226

Materiālu pretestība (būvniecībā)[1/2]

Andrejs Krasņikovs

2

Eksāmens

BŪK313

Plūsmas mehānika

Boriss Gjunsburgs

4

Eksāmens

DIM203

Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Sarmīte Čerņajeva

4

Eksāmens

BMT251

Būvmateriāli (pamatkurss)

Aleksandrs Korjakins

3

Eksāmens

[B6]Valodas (jāizvēlas viena valoda)

2

 

VIA120

Angļu valoda [2/2]

Oksana Ivanova

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [2/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 4

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

20

 

BBM212

Ievads būvmehānikā

Līga Gaile

2

Eksāmens

MMP226

Materiālu pretestība (būvniecībā) [2/2]

Andrejs Krasņikovs

2

Eksāmens

BSG305

Siltumapgāde

Aleksandrs Zajacs

4

Eksāmens

BSG367

Siltumapgāde (studiju projekts)

Aleksandrs Zajacs

2

Darbs

BŪK315

Sūkņi, ventilatori, kompresori

Oskars Lauva

4

Eksāmens

BŪK314

Hidrodinamika un aerodinamika

Boriss Gjunsburgs

4

Eksāmens

ĶVT352

Inženiersistēmu ūdens ķīmija

Daina Kalniņa

2

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 5

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

20

 

BĢE296

Ģeodēzija

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

BSG325

Aukstumapgāde

Inna Šaraņina

3

Eksāmens

BSG359

Apkure

Ināra Škapare

4

Eksāmens

IDA419

Darba aizsardzība

Jānis Bērziņš

1

Ieskaite

BŪK316

Inženiersistēmu mikrobioloģija

Linda Mežule

2

Eksāmens

BTG502

Inženierkomunikāciju datorgrafika [1/2]

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BTG502

Inženierkomunikāciju datorgrafika [2/2]

Modris Dobelis

4

Eksāmens

IDA700

Darba aizsardzības pamati

Jānis Bērziņš

1

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 6

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

20

 

BĢE298

Ģeodēzijas praktikums

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

BSG306

Gāzes apgāde

Māris Kalvāns

4

Eksāmens

BSG366

Gāzapgāde (studiju projekts)

Aivars Broks

2

Darbs

BŪK327

Dabas ūdens apstrāde

Tālis Juhna

4

Eksāmens

BSG402

Ventilācija

Jurģis Zemītis

2

Eksāmens

BŪK329

Ūdensapgāde

Sandis Dejus

4

Eksāmens

BŪK323

Ūdensapgāde (studiju projekts)

Sandis Dejus

2

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 7

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

20

 

DIM401

Inženiermatemātika

Andrejs Koliškins

2

Eksāmens

BSG352

Gaisa kondicionēšana

Artūrs Lešinskis

4

Eksāmens

BSG440

Ēku inženiersistēmu projektu tehniski-ekonomiskā novērtēšana

Aldis Greķis

2

Eksāmens

BSG424

Ēku inženiersistēmu apsekošana un pārbaudes

Aldis Greķis

2

Eksāmens

BSG358

Inženiersistēmu automātika

Egīls Dzelzītis

4

Eksāmens

BŪK310

Notekūdeņu novadīšana

Romāns Neilands

4

Eksāmens

BŪK328

Notekūdeņu novadīšana (studiju projekts)

Romāns Neilands

2

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 8

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D] Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

20

 

BŪK013

Specializējošā prakse

Roberts Neilands

20

Darbs

BSG013

Specializējošā prakse

Egīls Dzelzītis

20

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 9

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

4

 

ĶNF288

Vides inženierzinību pamati

Gerda Gaidukova

2

Eksāmens

BSG360

Zinātnisko pētījumu ievadkurss inženiersistēmās

Andris Krēsliņš

2

Ieskaite

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 8KP)

8

 

BSG404

Centralizētā siltumapgāde [1/2]

Uģis Osis

2

Eksāmens

BSG364

Gāzapgādes sistēmas

Māris Kalvāns

4

Eksāmens

BSG355

Siltuma avoti ēku apkurei

Visvaldis Vrubļevskis

4

Eksāmens

BSG354

Alternatīvie enerģijas avoti ēku siltumapgādei

Lana Migla

4

Eksāmens

BSG356

Gaisa attīrīšana

 

2

Ieskaite

BŪK326

Ēku iekšējās sanitārtehniskās iekārtas

Tālis Juhna

4

Eksāmens

BSG700

Modernās nulles enerģijas ēkas

Anatolijs Borodiņecs

4

Eksāmens

BŪK320

Notekūdeņu attīrīšana

Romāns Neilands

4

Eksāmens

BŪK506

Nogulšņu apstrāde

Boriss Gjunsburgs

2

Ieskaite

BŪK324

Atkritumu apsaimniekošana

Romāns Neilands

2

Ieskaite

BSG365

Inženiersistēmas mazstāvu apbūvei

Andris Krēsliņš

4

Eksāmens

BSG353

Santehnisko būvdarbu tehnoloģija

Artūrs Lešinskis

4

Eksāmens

BSG357

Pilsētu inženiersistēmu plānošana

Andra Ješinska

2

Ieskaite

BSG453

Inženiersistēmu apkope un ekspluatācija

Egīls Dzelzītis

4

Eksāmens

BSG404

Centralizētā siltumapgāde [2/2]

Uģis Osis

2

Eksāmens

[B2] Humanitārie un sociālie studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 2KP)

2

 

HSP488

Biznesa socioloģija

Valerijs Kuņickis

2

Ieskaite

HFL330

Lietišķā etiķete

Zanda Lejniece

2

Ieskaite

HFL433

Prezentācijas prasme

Gunārs Ozolzīle

2

Ieskaite

HSP380

Apvienotā Eiropa un Latvija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

HSP375

Vadības socioloģija

Ronalds Taraškevičs

2

Ieskaite

[B3] Ekonomikas un vadības studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 2KP)

2

 

IUE217

Uzņēmējdarbības ekonomika

Karine Oganisjana

2

Eksāmens

IBO426

Būvniecības plānošana un organizēšana

Oskars Caune

2

Ieskaite

IBO359

Būvfirmas vadīšana

Oskars Caune

2

Ieskaite

[C]Brīvās izvēles studiju kursi (var izvēlēties no [B1] daļas studiju kursiem vai jebkuru RTU piedāvāto brīvās izvēles studiju kursu, kopā 6KP)

6

 

Kopā

22

 

Studiju pusgads: 10

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D] Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

6

 

BŪK013

Specializējošā prakse

Roberts Neilands

6

Darbs

BSG013

Specializējošā prakse

Egīls Dzelzītis

6

Darbs

[E] Gala pārbaudījums

12

 

BŪK012

Bakalaura darbs ar projekta daļu

Boriss Gjunsburgs

12

Darbs

BSG012

Bakalaura darbs ar projekta daļu

Egīls Dzelzītis

12

Darbs

Kopā

18

 

Transportbūves
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

18

 

MFB101

Fizika [1/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

BBM101

Datormācība (pamatkurss)

Juris Mačāns

3

Ieskaite

IET103

Ekonomika

Normunds Balabka

2

Eksāmens

BTB150

Ievads būvniecībā

Ainārs Paeglītis

1

Ieskaite

DDM101

Matemātika [1/2]

Sarmīte Čerņajeva

5

Eksāmens

BBK428

Konstruktīvo būvmateriālu eksperimentālās pārbaudes

Andīna Sprince

2

Eksāmens

ĶPI103

Materiālzinību pamati

Sergejs Gaidukovs

2

Eksāmens

[B6]Valodas

2

 

VIA120

Angļu valoda [1/2]

Oksana Ivanova

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [1/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

18

 

MFB101

Fizika [2/2]

Igors Klemenoks

3

Eksāmens

BBM110

Būvmehānikas ievadkurss

Līga Gaile

3

Eksāmens

IDA700

Darba aizsardzības pamati

Jānis Bartušauskis

1

Ieskaite

BMT251

Būvmateriāli (pamatkurss)

Diāna Bajāre

3

Eksāmens

BBM103

Datormācība (speckurss būvniekiem)

Juris Mačāns

2

Ieskaite

BRC110

Inženierģeoloģijas pamatkurss

Sandijs Mešķis

2

Eksāmens

DDM101

Matemātika [2/2]

Sarmīte Čerņajeva

4

Eksāmens

[B6]Valodas

2

 

VIA120

Angļu valoda [2/2]

Oksana Ivanova

2

Eksāmens

VIV120

Vācu valoda [2/2]

Ilze Siliņa

2

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

14

 

BTB707

Transportbūvju pamati un pamatnes [1/2]

Ainārs Paeglītis

2

Eksāmens

DIM203

Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Sarmīte Čerņajeva

4

Eksāmens

ICA301

Civilā aizsardzība

Vladimirs Jemeļjanovs

1

Ieskaite

BĢE296

Ģeodēzija

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

BBM210

Būvmehānika (vispārīgais kurss) [1/2]

Ivars Radiņš

2

Eksāmens

BTG131

Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Modris Dobelis

2

Eksāmens

[C]Brīvās izvēles studiju kursi

2

 

[D] Prakse

4

 

BTB010

Prakse

Ainārs Paeglītis

4

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 4

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

15

 

BĢE298

Ģeodēzijas praktikums

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

BŪK403

Hidraulika, hidroloģija un hidrometrija

Boriss Gjunsburgs

2

Eksāmens

BTB707

Transportbūvju pamati un pamatnes [2/2]

Ainārs Paeglītis

2

Eksāmens

BTG242

Datorgrafika (būvgrafika)

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BBM210

Būvmehānika (vispārīgais kurss) [2/2]

Jānis Šliseris

3

Eksāmens

HPS120

Saskarsmes pamati

Sandra Gudzuka

2

Ieskaite

BBK708

Būvkonstrukcija [1/3]

Dmitrijs Serdjuks

2

Eksāmens

[B2]Humanitārie un sociālie studiju kursi

2

 

HSP375

Vadības socioloģija

Ronalds Taraškevičs

2

Ieskaite

HSP377

Vispārējā socioloģija

Gunārs Ozolzīle

2

Ieskaite

HFL330

Lietišķā etiķete

Zanda Lejniece

2

Ieskaite

HSP378

Politoloģija

Gunārs Ozolzīle

2

Ieskaite

HFL118

Sociālās attīstības modeļi

Aleksejs Šņitņikovs

2

Ieskaite

[C]Brīvās izvēles studiju kursi

2

 

Kopā

19

 

Studiju pusgads: 5

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

13

 

BTB454

Autoceļi (studiju projekts I) [1/2]

Atis Zariņš

1

Darbs

BTB425

Tilti un inženierbūves (pamatkurss) [1/2]

Ainārs Paeglītis

2

Eksāmens

BTB702

Autoceļu segas

Viktors Haritonovs

2

Eksāmens

BTB415

Ceļu ekspluatācija (ievadkurss)

Māris Zemītis

2

Eksāmens

BTB306

Autoceļu projektēšana (ievadkurss) [1/2]

Atis Zariņš

2

Eksāmens

BTB352

Ceļu būvniecība (pamatkurss)

Atis Zariņš

2

Eksāmens

BBK708

Būvkonstrukcijas [2/3]

Dmitrijs Serdjuks

2

Eksāmens

[D] Prakse

8

 

BTB010

Prakse

Ainārs Paeglītis

8

Darbs

Kopā

21

 

Studiju pusgads: 6

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

16

 

BTB458

Koka tilti (studiju projekts)

Ainārs Paeglītis

2

Darbs

BTB306

Autoceļu projektēšanas (ievadkurss) [2/2]

Atis Zariņš

2

Eksāmens

BTB409

Transports un vide

Juris Smirnovs

2

Eksāmens

BTB425

Tilti un inženierbūves (pamatkurss) [2/2]

 

2

Eksāmens

BTB454

Autoceļi (studiju projekts I) [2/2]

Ainārs Paeglītis

1

Darbs

BTB415

Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) [2/2]

Māris Zemītis

2

Eksāmens

BBK708

Būvkonstrukcijas [3/3]

Van Gejeka Nataļja

2

Eksāmens

BTB353

Autoceļu būvniecība (pamatkurss)

Atis Zariņš

3

Eksāmens

[C]Brīvās izvēles studiju kursi

2

 

Kopā

18

 

Studiju pusgads: 7

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

15

 

BTB457

Autoceļi (studiju projekts II) [1/2]

Atis Zariņš

1

Darbs

BTB459

Dzelzbetona tilti (studiju projekts)

Ainārs Paeglītis

2

Darbs

BBM407

Būvmehānika (speckurss)

Līga Gaile

3

Eksāmens

BTB451

Varbūtības teorija inženieraprēķinos

Verners Straupe

2

Eksāmens

BTB447

Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā

Pēteris Gode

3

Eksāmens

BTB452

Autoceļu projektēšana (pamatkuss) [1/2]

Atis Zariņš

2

Eksāmens

BTB413

Pilsētu ceļi, ielas un laukumi

Atis Zariņš

2

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi

2

 

BTB706

Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā [1/2]

Ainārs Paeglītis

2

Eksāmens

BTB403

Ievads Transporta plūsmas teorijā [1/2]

Juris Smirnovs

2

Eksāmens

[D] Prakse

5

 

BTB010

Prakse

Ainārs Peglītis

5

Darbs

Kopā

22

 

Studiju pusgads: 8

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

11

 

BTB457

Autoceļi (studiju projekts II) [2/2]

Atis Zariņš

1

Darbs

BTB452

Autoceļu projektēšana (pamatkurss) [2/2]

Atis Zariņš

2

Eksāmens

BTB460

Tērauda tilti (studiju projekts)

Ainārs Paeglītis

2

Darbs

BKA306

Galīgo elementu metode (ievadkurss)

Jevgenijs Barkanovs

2

Eksāmens

BTB701

Autoceļu satiksmes drošība

Juris Smirnovs

2

Eksāmens

EEM262

Elektrotehnika un elektronika (būvniekiem)

Sandra Vītoliņa

2

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi

4

 

BTB706

Jaunākās tendences transportbūvju projektēšanā un uzturēšanā [2/2]

Ainārs Paeglītis

2

Eksāmens

BTB449

Transportbūvju estētika

Ainārs Paeglītis

2

Ieskaite

BTB408

Autoceļu labiekārtošana

Juris Smirnovs

2

Ieskaite

BTB703

Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana

Atis Zariņš

2

Eksāmens

BTB403

Ievads transporta plūsmas teorijā [2/2]

Juris Smirnovs

2

Eksāmens

[E] Gala pārbaudījums

5

 

BTB013

Bakalaura darbs (ar inženierprojektu)

Ainārs Paeglītis

5

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 9

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi

3

 

BTB461

Tilti un inženierbūves (studiju projekts)

Ainārs Paeglītis

3

Darbs

BTB462

Autoceļi (studiju projekts III)

Atis Zariņš

3

Darbs

[D] Prakse

9

 

BTB010

Prakse

Ainārs Paeglītis

9

Darbs

[E] Gala pārbaudījums

8

 

BTB013

Bakalaura darbs (ar inženierprojektu)

Ainārs Paeglītis

8

Darbs

Kopā

20

 

Maģistra studijas
Būvniecība

Mācību programmas studiju plāni  (1 gads)

Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

8

 

BKA516

Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Jevgenijs Barkanovs

4

Eksāmens

BBK580

Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes

Dmitrijs Serdjuks

2

Eksāmens

BMT403

Būvkonstrukciju pastiprināšana

Aigars Ūdris

2

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 4KP)

4

 

BBK559

Konstrukciju optimizācija

Dmitrijs Serdjuks

2

Ieskaite

BKA505

Optimālu konstrukciju automatizētā projektēšana

Kaspars Kalniņš

4

Eksāmens

BRC582

Ģeotehnikas speckurss

Kaspars Bondars

2

Ieskaite

BRC409

Latvijas inženierģeoloģiskie apstākļi

Andris Karpovičs

2

Ieskaite

BBR749

Modernās būvmašīnas un iekārtas

Viktors Mironovs

3

Eksāmens

BBR748

Mūsdienu metodes un iekārtas tehnoloģisko atkritumu pārstrādei

Viktors Mironovs

3

Eksāmens

BKA700

Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā

Kaspars Kalniņš

4

Darbs

BKA512

Ievads elastības, viskoelastības un plastikuma teorijā

Andris Čate

4

Eksāmens

BBM408

Būvmehānika(spekurss)

Līga Gaile

4

Eksāmens

BBM511

Konstrukciju elementu reoloģija

Ivars Radiņš

2

Ieskaite

BBR443

Būvju remonta darba tehnoloģija

Mārtiņš Vilnītis

2

Eksāmens

BTG343

Interaktīvā datorgrafika

Modris Dobelis

2

Eksāmens

BMT437

Būvelementu aizsardzība

Aigars Ūdris

2

Ieskaite

BMT405

Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā

Juris Biršs

2

Ieskaite

BRC470

Zinātniskā darba pamati un patentzinības

Kaspars Bondars

2

Ieskaite

BBK550

Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude

Dmitrijs Serdjuks

2

Ieskaite

[B5]Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kurss kopā 2KP)

2

 

HSP484

Psiholoģija

Airisa Šteinberga

2

Ieskaite

HSP446

Pedagoģija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

[D]Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

6

 

BMT010

Prakse

Aleksandrs Korjakins

6

Darbs

BBK010

Prakse

Leonīds Pakrastiņš

6

Darbs

BBR010

Prakse

Juris Noviks

6

Darbs

BRC010

Prakse

Kārlis Kostjukovs

6

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[E] Gala pārbaudījums ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs maģistra darbu)

20

 

BRC002

Maģistra darbs

Kārlis Kostjukovs

20

Darbs

BBK002

Maģistra darbs

Leonīds Pakrastiņš

20

Darbs

BMT002

Maģistra darbs

Aleksandrs Korjakins

20

Darbs

BBR002

Maģistra darbs

Mārtiņš Vilnītis

20

Darbs

BKA002

Maģistra darbs

Andris Čate

20

Darbs

Kopā

20

 

Mācību programmas studiju plāni (2,5 gadi)

Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

17

 

BKA516

Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Jevgenijs Barkanovs

4

Eksāmens

BBK580

Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes

Dmitrijs Serdjuks

2

Eksāmens

BMT403

Būvkonstrukciju pastiprināšana

Aigars Ūdris

2

Eksāmens

BBK210

Metāla konstrukcijas [1/2]

Raimonds Ozoliņš

2

Eksāmens

BBK381

Dzelzbetona konstrukcijas [1/2]

Leonīds Pakrastiņš

2

Eksāmens

BBK383

Koka un plastmasu kontrukcijas [1/2]

Imants Mieriņš

2

Eksāmens

BBR223

Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība [1/2]

Mārtiņš Vilnītis

2

Eksāmens

IDA117

Darba aizsardzības pamati

Valentīna Urbāne

1

Ieskaite

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 6KP)

6

 

 

BRC494

Ēku rekonstrukcija un restaurācija [1/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Ieskaite

BRC422

Arhitektūras projektēšanas papildkurss [1/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Ieskaite, Darbs

BRC470

Zinātniskā darba pamati un patentzinības

Kārlis Kostjukovs

2

Ieskaite

BBR342

Būvmašīnas (speckurss)

Viktors Mironovs

2

Ieskaite, Darbs

BBR211

Individuālā būvniecība

Juris Noviks

3

Eksāmens Darbs

BBR443

Būvju remonta darbu tehnoloģija

Mārtiņš Vilnītis

2

Darbs

BMT322

Būvju aizsardzība

Diāna Bajāre

2

Ieskaite

BKA403

Būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas speckurss

Kaspars Kalniņš

2

Darbs

BBM511

Konstrukciju elementu reoloģija

Jānis Šliseris

2

Ieskaite

BBM408

Būvmehānija (speckurss)

Līga Gaile

4

Ieskaite, Darbs

BBK559

Konstrukciju optimizācija

Dmitrijs Serdjuks

2

Ieskaite

BBK550

Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude

Dmitrijs Serdjuks

2

Ieskaite

BMT409

Jaunie būvmateriāli

Aigars Ūdris

3

Eksāmens

BMT454

Būvju novērtēšana

Uldis Lencis

2

Ieskaite

BMT410

Būvju uzturēšana

Aigars Ūdris

2

Ieskaite

BMT405

Kvalitātes nodošināšana būvniecībā

Juris Biršs

2

Ieskaite

BMT437

Būvelementu aizsardzība

Aigars Ūdris

2

Ieskaite

IBO410

Tirgzinības būvniecībā

Ineta Geipele

2

Ieskaite

BTG343

Interaktīvā datorgrafika

Modris Dobelis

2

Ieskaite

BKA505

Optimālu konstrukciju automatizētā projektēšana

Kaspars Kalniņš

4

Ieskaite

BKA512

Ievads elastības, viskoelastības un plastikuma teorijā

Andris Čate

4

Ieskaite

[B5]Pedogoģijas un psiholoģijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kurss kopā 2KP)

2

 

HSP484

Psiholoģija

Airisa Šteinberga

2

Ieskaite

HSP446

Pedagoģija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

Kopā

25

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

6

 

BBK210

Metāla konstrukcijas [2/2]

Raimonds Ozoliņš

1

Eksāmens

BBK381

Dzelzbetona konstrukcijas [2/2]

Leonīds Pakrastiņš

2

Eksāmens

BBK383

Koka un plastmasu kontrukcijas [2/2]

Imants Mieriņš

1

Eksāmens

BBR223

Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība [1/2]

Mārtiņš Vilnītis

2

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 11KP)

11

 

 

BRC494

Ēku rekonstrukcija un restaurācija [2/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens, Darbs

BRC422

Arhitektūras projektēšanas papildkurss [2/2]

Kārlis Kostjukovs

2

Eksāmens, Darbs

BRC428

Būvakustikas pamati

Andris Zabrauskis

2

Ieskaite, Darbs

BRC423

Praktiskā būvfizika

Kārlis Kostjukovs

2

Ieskaite, Darbs

BRC507

Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

Sandijs Mešķis

2

Ieskaite, Darbs

BBR440

Sanitārās tehnikas iekārtu montāžas tehnoloģija

Mārtiņš Vilnītis

2

Eksāmens, Darbs

BMT415

Būvju apsekošana un pārbaude

Aigars Ūdris

2

Ieskaite

BKA403

Būvkonstrukciju automatizētās projektēšanas speckurss

Kaspars Kalniņš

2

Ieskaite, Darbs

BBK560

Koka un plastmasu konstrukcijas (speciālais kurss)

Dmitrijs Serdjuks

3

Ieskaite

BBK457

Metāla konstrukcijas (speciālais kurss)

Raimonds Ozoliņš

2

Ieskaite

BBK455

Dzelzbetona konstrukcijas (speciālais kurss)

Leonīds Pakrastiņš

3

Ieskaite

BBK550

Metroloģija, konstrukciju izpēte un pārbaude

Dmitrijs Serdjuks

2

Ieskaite

BTG444

Datorizētā projektēšana

Modris Dobelis

2

Ieskaite

BTG343

Interaktīvā datorgrafika

Modris Dobelis

2

Ieskaite

BMT347

Būvelementu aizsardzība

Aigars Ūdris

2

Ieskaite

BMT407

Materiālu izpētes metodes

Aleksandrs Korjakins

3

Ieskaite

BMT456

Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

Aleksandrs Korjakins

2

Ieskaite

BMT463

Tehnoloģiskā projektēšana

Juris Biršs

2

Eksāmens, Darbs

IBO434

Cenu veidošana būvniecībā

Jānis Vanags

3

Ieskaite

IBO491

Būvniecības ekonomika

Jānis Vanags

3

Ieskaite

IBO407

Menedžments būvražošanā

Ineta Geipele

2

Ieskaite

Kopā

17

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D]Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

20

 

BMT010

Prakse

Aleksandrs Korjakins

20

Ieskaite

BBK010

Prakse

Leonīds Pakrastiņš

20

Ieskaite

BBR010

Prakse

Juris Noviks

20

Ieskaite

BRC010

Prakse

Kārlis Kostjukovs

20

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 4

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[E] Gala pārbaudījums ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs maģistra darbu)

20

 

BRC002

Maģistra darbs

Kārlis Kostjukovs

20

Ieskaite

BBK002

Maģistra darbs

Leonīds Pakrastiņš

20

Ieskaite

BMT002

Maģistra darbs

Aleksandrs Korjakins

20

Ieskaite

BBR002

Maģistra darbs

Mārtiņš Vilnītis

20

Ieskaite

BKA002

Maģistra darbs

Andris Čate

20

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 5

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D]Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

12

 

BMT010

Prakse

Aleksandrs Korjakins

12

Ieskaite

BBK010

Prakse

Leonīds Pakrastiņš

12

Ieskaite

BBR010

Prakse

Juris Noviks

12

Ieskaite

BRC010

Prakse

Kārlis Kostjukovs

12

Ieskaite

[E] Gala pārbaudījums ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs maģistra darbu)

6

 

BRC002

Maģistra darbs

Kārlis Kostjukovs

6

Darbs

BBK002

Maģistra darbs

Leonīds Pakrastiņš

6

Darbs

BMT002

Maģistra darbs

Aleksandrs Korjakins

6

Darbs

BBR002

Maģistra darbs

Mārtiņš Vilnītis

6

Darbs

BKA002

Maģistra darbs

Andris Čate

6

Darbs

Kopā

18

 

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

8

 

BŪK515

Ēku inženiersistēmu zinātnisko pētījumu metodoloģija

Tālis Juhna

3

Eksāmens

DIM503

Inženiermatemātika

Andrejs Koliškins

5

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 4KP)

4

 

IRE707

Pilsētu ekonomika un sociālā vide

Uldis Kamols

4

Eksāmens

AAP458

Būvniecības likumdošana un normatīvi

Uģis Bratuškins

2

Eksāmens

BSG704

Ievads pilsētu infrastruktūras pētījumu metodoloģijā

Anatolijs Borodiņecs

2

Ieskaite

BŪK700

Pilsētu vide un drošība

Kristīna Tihomirova

4

Eksāmens

BŪK512

Līdzsvarotas vides inženierzinības

Romāns Neilands

4

Eksāmens

MSE276

Kurināmā tehnoloģija un katlu iekārtas

Daniels Turlajs

4

Eksāmens

BSG441

Inženiersistēmu automātiskā vadība

Egīls Dzelzītis

4

Eksāmens

BSG451

Gāzes saimniecības iekārtas

Jeļena Tihana

4

Eksāmens

BSG417

Ēku siltuma un mitruma izolācija

Anatolijs Borodiņecs

4

Eksāmens

BSG452

Aukstumapgādes sistēmas

Agnese Līckrastiņa

4

Eksāmens

BŪK513

Dzeramā ūdens sagatavošana

Tālis Juhna

4

Eksāmens

BŪK514

Ūdens tīrīšanas tehnoloģija

Tālis Juhna

4

Eksāmens

BŪK522

Inženiersistēmu modelēšana

Guntis Klīve

4

Eksāmens

[B5]Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kurss kopā 2KP)

2

 

HSP484

Psiholoģija

Airisa Šteinberga

2

Ieskaite

HSP446

Pedagoģija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

HSP485

Saskarsmes psiholoģija

Airisa Šteinberga

2

Ieskaite

[E] Gala pārbaudījums ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs maģistra darbu)

6

 

BŪK002

Maģistra darbs

Tālis Juhna

6

Ieskaite

BSG002

Maģistra darbs

Andris Krēsliņš

6

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D]Prakse ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs praksi)

6

 

BŪK010

Prakse

Jānis Rubulis

6

Darbs

BSG010

Prakse

Egīls Dzelzītis

6

Darbs

[E] Gala pārbaudījums ( jāizvēlas kurā katedrā izstrādās un aizstāvēs maģistra darbu)

14

 

BŪK002

Maģistra darbs

Tālis Juhna

14

Darbs

BSG002

Maģistra darbs

Andris Krēsliņš

14

Darbs

Kopā

20

 

Ģeomātika
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

3

 

BĢE521

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 15KP)

15

 

BĢE518

Tematiskā kartogrāfija

Jānis Kaminskis

2

Ieskaite

BĢE519

Digitālā kartēšana

Mārtiņš Reiniks

2

Ieskaite

BĢE513

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

Olita Metuma

2

Ieskaite

BĢE505

Ģeodēzisko datu apstrāde [1/2]

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

BĢE522

Nekustamā īpašuma vērtēšana

Jānis Klīve

3

Ieskaite

BĢE404

Vietējie ģeodēziskie tīkli

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

BĢE503

Apvidus skaitliskie modeļi

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

BĢE504

Teorētiskā kartogrāfija

Jānis Kaminkis

3

Ieskaite

[B5]Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kurss kopā 2KP)

2

 

HSP484

Psiholoģija

Airisa Šteinberga

2

Ieskaite

HSP446

Pedagoģija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

4

 

IDA117

Darba aizsardzības pamati

Valentīna Urbāne

1

Ieskaite

BĢE510

Globālās pozicionēšanas sistēmas

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 10KP)

10

 

BĢE407

Ģeodēziskie instrumenti

Mārtiņš Reiniks

2

Ieskaite

BĢE446

Arhitektūras fotogrammetrija

Māris Kaļinka

2

Ieskaite

BĢE515

Vides fotogrammetrija

Māris Kaļinka

2

Ieskaite

BĢE516

Augstumu noteikšana ar GPS

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

BĢE505

Ģeodēzisko datu apstrāde [2/2]

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

[D]Prakse

6

 

BĢE010

Prakse

Mārtiņš Reiniks

6

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[E] Gala pārbaudījums

20

 

BĢE002

Maģistra darbs

Jānis Kaminskis

20

Darbs

Kopā

20

 

Mācību programmas studiju plāni (2,5gadi)

Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

4

 

BĢE510

Globālās pozicionēsanas sistēmas

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

IDA700

Darba aizsardzības pamati

Jānis Bērziņš

1

Ieskaite

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 14KP)

14

 

BĢE299

Ģeomātikas datu apstrādes pamati [1/2]

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE505

Ģeodēzisko datu apstrāde [1/2]

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

BĢE404

Vietējie ģeodēziskie tīkli

Mārtiņš Reiniks

3

Eksāmens

BĢE513

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

Olita Metuma

2

Ieskaite

BĢE518

Tematiskā kartogrāfija

Una Krutova

2

Ieskaite

BĢE427

Zemes pārvaldības pamati

Armands Auziņš

4

Eksāmens

BĢE407

Ģeodēziskie instrumenti

Mārtiņš Reiniks

2

Ieskaite

[B2]Humanitārie un sociālie studiju kursi (jāizvēlas studiju kurss kopā 2KP)

2

 

HSP484

Psiholoģija

Airisa Štenberga

2

Ieskaite

HSP446

Pedagoģija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

6

 

BĢE325

Datorgrafika ģeomātikā

Māris Kaļinka

6

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 10KP)

10

 

BĢE299

Ģeomātikas datu apstrādes pamati [2/2]

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE505

Ģeodēzisko datu apstrāde [2/2]

Māris Kaļinka

3

Eksāmens

BĢE295

Lietotāja programmas ģeomātikā

Māris Kaļinka

3

Ieskaite

BĢE502

Ģeodēziskie tīkli

Mārtiņš Reiniks

4

Eksāmens

BĢE445

Arhitektūras fotogrammetrija

Māris Kaļinka

2

Ieskaite

[D]Prakse

4

 

BĢE010

Prakse

Mārtiņš Reiniks

4

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

4

 

BĢE506

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Māris Kaļinka

4

Eksāmens

[B]Ierobežotās izvēles studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 2KP)

2

 

BĢE401

Zemes tiesības

Olita Metuma

3

Ieskaite

BĢE293

Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana

Mārtiņš Reiniks

2

Darbs

[D] Prakse

8

 

BĢE010

Prakse

Mārtiņš Reiniks

8

Ieskaite

[E] Gala pārbaudījums

6

 

BĢE011

Maģistra darbs ar inženierprojekta daļu

Jānis Kaminskis

6

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 4

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[D] Prakse

20

 

BĢE010

Prakse

Mārtiņš Reiniks

20

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 5

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[E] Gala pārbaudījums

20

 

BĢE011

Maģistra darbs ar inženierprojekta daļu

Jānis Kaminskis

20

Darbs

Kopā

20

 

Transportbūves
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

8

 

BKA516

Galīgo element metode (vispārīgais kurss)

Jevgenijs Barkanovs

4

Eksāmens

BKA700

Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā

Kaspars Kalniņš

4

Darbs

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 4KP)

4

 

BTB705

Satiksmes ceļi

Juris Smirnovs

2

Eksāmens

BTB426

Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes

Ainārs Paeglītis

2

Eksāmens

BTB704

Autoceļu satiksmes drošība (studiju projekts)

Juris Smirnovs

2

Darbs

BRC409

Latvijas inžnierģeoloģiskie apstākļi

Sandijs Mešķis

2

Ieskaite

BRC582

Ģeotehnikas speckurss

Kaspars Bondars

2

Ieskaite

BRC549

Latvijas būvnormatīvi

Jānis Bramanis

2

Eksāmens

BTB708

Pārvadājumi un transporta sistēmas

Juris Smirnovs

2

Eksāmens

[B5]Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kurss kopā 2KP)

2

 

HSP484

Psiholoģija

Airisa Šteinberga

2

Ieskaite

HSP446

Pedagoģija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

[D]Prakse

6

 

BTB724

Prakse

Ainārs Paeglītis

6

Darbs

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[E] Gala pārbaudījums

20

 

BTB002

Maģistra darbs

Ainārs Paeglītis

20

Darbs

Kopā

20

 

Mācību programmas studiju plāni (2,5 gadi)

Inovatīva ceļu un tiltu inženierija
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

10

 

BTB709

Zinātniskie pētījumi un inovācijas

Ainārs Paeglītis

2

Eksāmens

BTB710

Inovatīvu ceļa segu konstrukciju projektēšana

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB722

Dzelzbetona tiltu nelineāra analīze

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 8KP)

8

 

BTB712

Satiksmes drošības vadība

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB717

Tēraudbetona tilti

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB718

Automatizētā tiltu projektēšana

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB711

Integrēta autoceļu izpēte

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

[E] Gala pārbaudījums

2

 

BTB727

Maģistra darbs

Ainārs Paeglītis

2

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

16

 

BTB720

Tilta konstrukciju izturība

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB713

Autoceļu telpiskā projektēšana

Atis Zariņš

4

Eksāmens

BTB714

Inovatīvi koka un dzelzbetona tilti

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB728

Risks un drošība tiltu projektēšanā un būvniecībā

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

[B5]Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kurss kopā 2KP)

2

 

HSP446

Pedagoģija

Aivars Baldiņš

2

Ieskaite

HSP484

Psiholoģija

Airisa Šteinberga

2

Ieskaite

[E] Gala pārbaudījums

2

 

BTB727

Maģistra darbs

Ainārs Paeglītis

2

Ieskaite

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[B1]Profesionālās specializācijas studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 4KP)

4

 

BTB721

Kompozīto materiālu tilti

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB715

Ceļu tīkla plānošana

Ainārs Paeglītis

4

Eksāmens

BTB716

Zemes izmantošanas plānošana

Atis Zariņš

4

Eksāmens

[E] Gala pārbaudījums

16

 

BTB727

Maģistra darbs

Ainārs Paeglītis

 

Darbs

Kopā

20

 

Inovatīvie risinājumi ģeodēzijā
Studiju pusgads: 1

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

16

 

BĢE707

Datorgrafika ģeomātikā

Māris Kaļinka

4

Eksāmens

BĢE711

Zemes pārvaldības pamati

Armands Auziņš

2

Eksāmens

BĢE721

Globālās pozicionēšanas sistēmas

Jānis Zvirgzds

4

Eksāmens

BĢE708

Apvidus skaitliskie modeļi

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE714

Vietējie ģeodēziskie tīkli

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE713

Zinātniskā pētniecība

Jānis Kaminskis

2

Eksāmens

[B]Ierobežotās izvēles studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 4KP)

4

 

BĢE712

Tematiskā kartogrāfija

Jānis Kaminkis

2

Eksāmens

BĢE722

Lietojumprogrammas ģeomātikā

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

BĢE723

Arhitektūras fotogrammetrija

Māris Kaļinka

2

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 2

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[A]Obligātie studiju kursi

12

 

BĢE715

Ģeodēziskās lāzera skenēšanas tehnoloģijas

Jānis Kaminskis

4

Eksāmens

BĢE716

Distancionālās zondēšanas metodes

Jānis Kaminskis

4

Eksāmens

BĢE717

Būvniecības informācijas modelēšana

Jānis Kaminskis

4

Eksāmens

[B]Ierobežotās izvēles studiju kursi (jāizvēlas studiju kursi kopā 8KP)

8

 

BĢE718

Digitālā kartogrāfija

Jānis Kaminskis

4

Eksāmens

BĢE719

Ģeoinformācijas sistēmu tehnoloģijas

Jānis Kaminskis

4

Eksāmens

BĢE710

Teorētiskā kartogrāfija

Jānis Kaminskis

4

Eksāmens

BĢE720

Ģeoinformācijas sistēmas internetā

Jānis Kaminskis

4

Eksāmens

Kopā

20

 

Studiju pusgads: 3

Šifrs

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Kredītpunkti

Pārbaudes

[E] Gala pārbaudījums

20

 

BĢE724

Maģistra darbs

Jānis Kaminskis

20

Darbs

Kopā

20