Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Meklēt

Uzņēmējdarbības loģistika

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RICL?department=22314
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas, uzglabāšanas un transporta ekonomikas jomā atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompe...

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/LICH?department=02600
30. maijs, 2018 - Studiju programma

Programma kompleksi ietver inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes un vides zinātnes studiju priekšmetus. Studenti tiek gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar teritoriju attīstības plānošanas jomu, tāpē...

Tehniskā tulkošana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHCT?department=23200
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Šajā studiju programmā tiek apmācīti tehniskie tulkotāji visās RTU pārstāvētajās inženierzinātņu un sociālo zinātņu jomās. Studiju laikā tiek izkoptas zināšanas dzimtajā valodā un svešvalodās, attīstītas komunikācijas prasmes multikulturālā vidē, ieg...

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RICH?department=22503
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Mūsdienās, attīstoties urbanizācijas procesam, aizvien aktuālāka kļūst pilsētu kā reģionu attīstības centru nozīme. Programmā Tu apgūsi inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arhitektūras un teritoriju plānošanas, kā arī vides zinātnes studiju p...

Tehniskā tulkošana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHGT?department=23200&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programmā tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, IT, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs. No humanitārā virziena tulkošanas pro...

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RICS?department=22314
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma veidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus un struktūrvienību vadītājus starptautisko ekonomisko sakaru organizācijas un vadīšanas jomā. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamat...

Uzņēmējdarbība un vadīšana

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/LICU?department=02600
30. maijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma sagatavo studentus uzņēmuma vadītāja vai ekonomista profesijām. Programma ir izveidota tā, lai pirmajos divos studiju gados tiktu apgūti studiju kursi, kas veido sociālo zinātņu bakalaura grādam atbilstošas pamatzināšanas ekonomikā ...

Lietišķā ķīmija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RKMT?department=14000&type=A
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. Tā aptver gan Latvijas ta...

Elektronika un mobilie sakari

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/VEBM?department=02700
27. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Programma ietver priekšmetus, kas nodrošina: elektronikas jomas apguvei nepieciešamo fundamentālo zinātņu – matemātikas, fizikas, ķīmijas – zināšanu sapratni; datormācības un dažādu tās pielietojumu elektronikā apguvi, elektronikas fundamentālo pamat...

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

https://www.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DBCS?department=02500
1. jūnijs, 2018 - Studiju programma

Šī zinātņu apakšnozare pēta ēku inženiersistēmas, kā arī apdzīvoto vietu infrastruktūras elementus: siltumapgādes, aukstumapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Ēkās pēta apkures, dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas, ventilācij...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 25 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi
_