RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Biežāk uzdotie jautājumi

LĪGUMI/FINANSES

 

Kādi līgumi tiek slēgti, lai piešķirtu stipendijas?
Ziedojuma vai sadarbības līgums. Ziedojuma līgums starp stipendijas piešķīrēju un fondu tiek slēgts piešķirot stipendiju par sekmēm, pētniecību vai sasniegumiem sportā, bet sadarbības līgums piešķirot prakses jeb praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju. Papildus sadarbības līgumam tiek slēgts pakalpouma līgums ar SIA "Attīstības fonda serviss", kurā noteikta ar praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursa organizēšanu saistīto administratīvo izdevumu likme 10-15% apmērā no ikmēneša stipendijas apmēra. Prakses stipendiju gadījumā sadarbības līgums un pakalpojuma līgums nodrošina abām pusēm iespēju turpmāk pēc stipendijas piešķīrēja nepieciešamības izsludināt stipendiju konkursus un piesaistīt studentus praksē, katru reizi neslēdzot jaunus līgumus. Stipendijām paredzēto finansējumu fondamun administratīvo izdevumu daļu SIA "Attīstības fonda serviss" uzņēmums katru mēnesi pārskaita uz rēķinu pamata vai vienā/ vairākos maksājumos pēc vienošanās.
Vai, slēdzot līgumu ar RTU Attīstības fondu, pienākas nodokļu atlaides?
Jā, slēdzot ziedojuma līgumu. Ziedojot sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, ziedotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Ziedot var kā mantu tā naudu, slēdzot ziedojuma līgumu vai ziedojot tiešsaistē (“Ziedot”). Ziedojuma līgumi tiek slēgti par atbalstu Rīgas Tehniskajai universitātei, konkrētiem mērķiem un projektiem vai piešķirot stipendijas par sasniegumiem sekmēs, pētniecībā un sportā. Vairāk par nodokļu atlaidēm skatīt apakšsadaļā “Nodokļu atlaides ziedotājiem”.
Vai piešķirot stipendijas ir jāietur kādi nodokļi?
Nē, nav. RTU Attīstības fondam Ministru Kabinets ir piešķīris atļauju (31.07.2001. MK noteikumi Nr.337) no fonda līdzekļiem izmaksāt stipendijas neieturot nodokļus, tātad stipendiāts saņems visu tam līgumā paredzēto summu bez ieturējumiem vai papildus maksājumiem. Tādējādi uzņēmumiem ir iespēja finansiāli atbalstīt spējīgākos studentus, turklāt par veikto ziedojumu saņemt arī nodokļu atlaides.
 

 

STIPENDIJU KONKURSI

 

Kāpēc piešķirt stipendijas?
Piešķirt stipendijas skolēniem, studentiem, pētniekiem un sportistiem ir ne vien sociāli atbildīga rīcība pret Latvijas sabiedrību, bet arī ieguldījums Latvijas tautsaimniecībai nākotnē atbalstot topošos speciālistus, veicinot zinātnes attīstību un sportistu sasniegumus. Uzņēmējiem tā ir arī iespēja jau studiju procesā topošajiem speciālistiem sevi pozicionēt kā potenciālu darba devēju nākotnē, kuram rūp izcilība un inženierzinātņu apguve. Turklāt iespējams slēgt ziedojuma līgumu un saņemt nodokļu atlaides, kā arī no stipendijām netiek ieturēti nodokļi, kas nozīmē, ka visa ziedotā summa tiks izmaksāta stipendijās.
Kādas stipendijas var piešķirt?

RTU Attīstības fondam ir Valsts Ieņēmumu dienestā apstiprināti četri stipendiju veidi:

  1. "Par sasniegumiem studijās" – piešķir par labiem un izciliem rādītājiem sekmēs parasti kā ikmēneša atbalsta stipendiju;

  2. "Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā" – piešķir par jau teicami izstrādātu pētījumu, kursa darbu vai studiju noslēguma darbu vai stipendijas piešķīrēja piedāvātā tematā izstrādājamu darbu;

  3. "Praktisko iemaņu veicināšanai" – piešķir kā ikmēneša stipendiju par praksi pie stipendijas piešķīrēja,

  4. "Par sasniegumiem sportā" – piešķir kā atbalstu sportistiem, jaunajiem talantiem, treneriem, tiesnešiem un sporta veterāniem.

Kam var piešķirt stipendijas? Vai arī citu skolu audzēkņiem?
Jā, sadarbojoties ar fondu iespējams piešķirt stipendijas jebkuru profesionālo tehnisko skolu vai vispārējo vidējo izglītības iestāžu audzēkņiem vai jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studentiem, studējošiem Latvijas Republikā licencētā studiju programmā vai zinātniskajam personālam, kuri šobrīd vai iepriekš ir bijuši iesaistīti zinātniskajā vai pētniecības darbā vai augstākās izglītības iestāžu absolventiem, kas savas studijas ir beiguši ne vairāk kā 1 gadu iepriekš. Tāpat arī stipendijas iespējams piešķirt personām, kas atbilst studenta, zinātniskā personāla vai citas zinātnē un pētniecībā iesaistītas personas, kuras ir sniegušas nozīmīgu ieguldījumu zinātnes veicināšanā un pētījumu veikšanā, statusam, kā arī sportistiem, jaunajiem talantiem, treneriem, tiesnešiem un veterāniem sportā.
Kāds ir stipendijas apmērs?
Stipendijas apmēru nosaka stipendijas piešķīrējs, izvērtējot iespējas un ņemot vērā stipendijas veidu. Vidējais stipendijas apmērs ir 250-300 EUR mēnesī, maksimālais stipendijas apmērs stipendijām par sekmēm, praksi un sasniegumiem sportā nedrīkst pārsniegt divu minimālo mēnešalgu apmēru (šobrīd 860 EUR mēnesī), pētniecības stipendijām trīs minimālo mēnešalgu apmēru (šobrīd 1290 EUR mēnesī). Nodokļi no stipendijām netiek ieturēti.
Vai stipendijas izmaksu var pārtraukt?
Gadījumā, ja stipendiāts nepilda konkursa nolikumā noteiktās saistības (piemēram, pasliktinājušās sekmes, netiek veikts pētījums vai neierodas praksē utml.), tad, balstoties uz stipendijas finansētāja lūgumu, var tikt pārtraukta stipendijas izmaksa. Arī stipendiāts iesniedzot iesniegumu pats pēc savas gribas var lūgt stipendijas izmaksas pārtraukšanu, ja tā viņam vairs nav nepieciešama vai mainījušies apstākļi. Prakses stipendijas gadījumā stipendiātam nav pienākums brīdināt stipendijas piešķīrēju par prakses pārtraukšanu mēnesi iepriekš un otrādi.
Kāds ir RTU Attīstības fonda ieguvums, organizējot stipendiju konkursus sadarbībā ar atbalstītājiem?
RTU Attīstības fonds ir bezpeļņas organizācija, kuru daļēji atbalsta Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneri. Fonds nepatur nekādu daļu no ziedojumiem universitātei un tās projektiem, bet tikai līgumos par stipendiju konkursu organizēšanu tiek noteikta administratīvo izdevumu likme 10-15% apmērā no ikmēneša stipendijas apmēra.
Kāpēc uzņēmumam praktikantu piesaistē būtu ieteicams sadarboties ar RTU Attīstības fondu?

Prakses nodrošināšana audzēkņiem un studentiem ir ne vien iespēja “pārbaudīt” un apmācīt potenciālos uzņēmuma darbiniekus jau to studiju laikā, bet arī izmaksāt tiem stipendijas neieturot no tām nodokļus. RTU Attīstības fonds nodrošina:

  1. Visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu saskaņā ar Latvijas likumdošanu (līgums, konkursa nolikums un lēmuma protokols, prakses līgumi) ;

  2. Stipendiju konkursu izsludināšanu, online pieteikšanos, pretendentu apkopošanu un pirmo atlasi;

  3. Stipendiju aprēķinu un izmaksu noteiktajā periodā;

  4. Individuālus risinājumus un pieejas arī nestandarta situācijās.

Cik ilgā laikā kopš vienošanās ir iespējams atrast praktikantu?
Sadarbības līguma un konkursa nolikuma sagatavošana un saskaņošana aizņem vidēji 1-3 darba dienas, konkursa izsludināšana un pieteikšanās parasti ir 2 nedēļas, pretendentu izvērtēšana līdz 2 nedēļām. Operatīvas un veiksmīgas sadarbības rezultātā praktikants var uzsākt praksi jau pēc 2-3 nedēļām
Kādus pienākumus var veikt praktikants?
Praktikants var veikt dažāda veida uzdevumus, kuru rezultātā tiek iegūtas noderīgas praktiskas iemaņas un nostiprinātas mācību procesā apgūtas teorētiskās zināšanas. Nebūtu korekti izsludināt praksi, piemēram, aktīvajā pārdošanā, telemārketingā vai tml.
Kad var izsludināt praktisko iemaņu veicināšanas konkursus uz praksi uzņēmumā?
Praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursus var izsludināt jebkurā laikā uz prakses periodu kāds piemērots prakses devējam. Stipendiāta dalība praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs nav saistīta ar viņa mācību procesu un prakses periodam nav jāsakrīt ar mācību procesā noteikto, tomēr praktikants pēc savas iniciatīvas, vienojoties ar mācību iestādes studiju programmas vadību, var noformēt šo kā obligāto praksi.
Kāds ir praktisko iemaņu veicināšanas periods?
Minimālais prakses periods nav noteikts, bet maksimālais prakses periods vienā konkursā  vienam praktikantam ir 12 mēneši. 
Cik stundas praktikants var pavadīt praksē?
Prakses slodze nav noteikta, kas nozīmē, ka praktikants praksē var pavadīt arī pilnu slodzi, ja iespējams to apvienot ar mācību procesu.
Cik pretendentu parasti piesakās uz praktisko iemaņu veicināšanas stipendijām?
Pieteikumu skaits atkarīgs no vairākiem faktoriem – laika, kad izsludināts konkurss (vai sakrīt ar sesijas laiku utml.), stipendijas apmēra, prakses uzdevumiem un specifiskajām prasībām. RTU Attīstības fonds negarantē konkrētu pieteikumu skaitu, bet dara visu iespējamo, lai informācija par prakses iespējām sasniegtu atbilstošos kandidātus.
Vai praktikantam ir jāpiešķir atvaļinājums?
Nē, nav. Stipendija paredzēta kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai uz noteiktu periodu, tomēr prakse nav uzskatāma par darba attiecībām, ko regulē darba likums.
Vai praktikanti ir jāapdrošina pret nelaimes gadījumiem prakses vietā?
Ja praktisko iemaņu veikšanas aktivitātes ietver tādus pienākumus, kuru veikšanas laikā var iestāties nelaimes gadījums, stipendijas piešķīrējs pēc savas iniciatīvas nodrošina praktikantu apdrošināšanu.