RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Studentiem

STUDENTU BIEŽĀKIE UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai stipendijām var pieteikties arī citu augstskolu studenti?
Jā, ja konkursa kārtībā nav noteikts citādi, tad uz RTU Attīstības fonda izsludinātajām stipendijām var pretendēt jebkuru profesionālo tehnisko skolu vai vispārējo vidējo izglītības iestāžu audzēkņi vai jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika vai neklātienes studenti, studējoši Latvijas Republikā licencētā studiju programmā, kā arī augstākās izglītības iestāžu absolventi, kas savas studijas ir beiguši ne vairāk kā 1 gadu iepriekš. Katram stipendiju konkursam tiek sastādīta stipendijas piešķiršanas kārtība (nolikums), kurā stipendijas piešķīrējs nosaka auditoriju, kura var pretendēt uz stipendiju.
Kā varu zināt, vai mans pieteikums ir saņemts?
Katrs pretendents, kurš piesakoties stipendijai aizpildījis online pieteikuma anketu (piesakiesstipendijai.fonds.rtu.lv/stipendijas nosaukums), saņem automātisku apstiprinājuma e-pastu par pieteikuma saņemšanu. Divu nedēļu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas ar pretendentiem sazinās konkursa komisija par tālāku atlasi.
Cik ilgā laikā ir zināmi konkursu rezultāti?
Vērtēšana un atlase notiek vidēji 2 nedēļu laikā, tomēr, ja konkursa ietvaros tiek rīkotas pretendentu intervijas, tad šis process var būt garāks. Visiem pretendentiem tiek izsūtīti e-pasti par konkursa rezultātiem.
Kādas ir manas saistības, ja iegūstu stipendiju?
Konkursa noteikumi definēti stipendijas piešķišanas kārtībā (nolikumā), kas var ietvert prasības, piemēram, stipendijas saņemšanas periodā mācīties noteiktā sekmju līmenī, veikt pētījumu un iesniegt atskaites, apmeklēt praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātes. Ja mainījušies kādi apstākļi, kas attiecās uz stipendijas saņemšanu vai konkursa prasībām, tad stipendiātam par to jāinformē stipendijas piešķīrējs un RTU Attīstības fonds. Papildus stipendiātiem ir pienākums kopumā veicināt stipendijas piešķīrēja un RTU Attīstības fonda labo slavu.
Vai iespējams saņemt vairākas stipendijas vienlaicīgi?
Jā, jastipendijas piešķišanas kārtībā (nolikumā) nav minēts, ir iespējams vienlaicīgi saņemt vairākas stipendijas. Arī gadījumos, ja otra stipendija tiek piešķirta no cita fonda, rūpīgi jāizlasa tās saņemšanas noteikumi, piemēram, Vītolu fonda atbalsta stipendiju saņēmējiem parasti ir noteikti ierobežojumi. Aicinām studentus izvērtēt nepieciešamība saņemt vairāk kā vienu stipendiju, lai dotu iespēju kādam citam studentam, kura tā, iespējams, vairāk nepieciešama.
Vai iespējams atteikties no stipendijas/pārtraukt praksi?
Jā, par to laicīgi (vismaz 2 nedēļas iepriekš) ziņojot fondam un stipendijas finansētājam vai prakses gadījumā prakses vadītājam, lai arī uzņēmums var rēķināties un meklēt Tavā vietā citu praktikantu. Stipendiāti var tikt aicināti brīvā formā sagatavot iesniegumu par stipendijas saņemšanas pārtraukšanu.
Vai praksi, par kuru saņemta stipendija, var apvienot ar obligāto studiju praksi?
Jā, studentiem pēc savas iniciatīvas ir iespēja, vienojoties ar studiju programmas vadību, ieskaitīt izieto praksi uzņēmumā arī kā obligāto praksi studiju procesā, ja ir sakritīgi prakses uzdevumi, termiņi un mērķi.
Vai saņemtā stipendija ir ienākumi, kas jāreģistrē gada ienākumu deklarācijā?
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli“ fiziskās personas, kuras taksācijas gadā ir saņēmušas stipendiju, līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim iesniedz gada ienākumu deklarāciju, kurā norāda no fondu un programmu līdzekļiem saņemtās stipendijas.
Vai varu pieteikties praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai, ja šobrīd esmu akadēmiskajā atvaļinājumā?
Jā. Praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkursā var pieteikties visi, kam ir studenta statuss (arī akadēmiskajā atvaļinājumā esoši), kā arī absolventi, kas studijas beiguši ne vairāk kā gadu iepriekš.
Vai stipendiju konkursos var pieteikties arī ārpus Latvijas studējošie?
Nē. Šobrīd konkursos aicināti pieteikties tikai Latvijas Republikā licenzētās studiju programmās studējošie.
Ja saņemu praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju, vai mani vecāki joprojām var saņemt IIN atvieglojumu par mani kā apgādībā esošu?
Jā. Praktisko iemaņu veicināšanas stipendija nav uzskatāma kā ar algas nodokli apliekams ienākums.