RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Statūti

Statūti

Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrības organizācijas Statūti apstiprināti RTU AO Konferencē, Rīgā, 2022. gada 23.novembrī

1. Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrības organizācija ir neatkarīga un brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Arodbiedrību likums”, saviem Statūtiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem, kā arī, ievērojot principus un normas, kas noteiktas vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskos dokumentos, kas ir saistoši Latvijas Republikai.

2. Arodbiedrības organizācijas darbības principi ir pašpārvalde, demokrātija un atklātums.

3. Attiecības ar Rīgas Tehnisko universitāti, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, citām sabiedriskajām organizācijām, kustībām un politiskajām partijām, citu augstskolu arodbiedrībām tiek veidotas uz savstarpējas cieņas, līdztiesīgas partnerības pamatiem un savstarpējiem līgumiem.

I. Vispārējie noteikumi
1. Arodbiedrības organizācijas pilns nosaukums ir “Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrības organizācija”, saīsināti – RTU AO.
 
2. RTU AO darbības teritorija ir Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk RTU), ietverot visas tās filiāles un struktūrvienības.
 
3. RTU AO apvieno RTU strādājošos un pensionētos RTU darbiniekus, kā arī RTU kapitālsabiedrību un RTU aģentūru darbiniekus.
 
4. RTU AO ir tiesības dibināt Latvijas vai starptautiskas arodbiedrību apvienības, ir tiesības iestāties šādās apvienībās, kā arī slēgt sadarbības līgumus ar citām Latvijas vai starptautiskām arodbiedrībām savu mērķu sasniegšanai.
II. RTU AO mērķi, uzdevumi un darbības metodes
5. RTU AO mērķis ir apvienot RTU AO biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses:
 • tiesības uz darbu un tam atbilstošu samaksu;
 • tiesības uz veselību saudzējošiem un drošiem darba apstākļiem;
 • tiesības uz fizisku atpūtu, garīgo un kultūras vajadzību apmierināšanu;
 • tiesības veicināt izglītības un zinātnes attīstību;
 • tiesības piedalīties demokrātiskas un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošanā;
 • tiesības attīstīt sadarbību ar augstskolu arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.
6. RTU AO savu mērķu īstenošanai:
 • pārstāv un aizstāv savu biedru intereses un tiesības valsts, pašvaldību, privātās iestādēs un tiesā, kā arī attiecībās ar darba devēju;
 • sniedz juridiskas konsultācijas un palīdzību arodbiedrības biedriem;
 • iesniedz pieprasījumus valsts pārvaldes un citās organizācijās par jautājumiem, kas skar RTU AO biedru tiesības un intereses;
 • slēdz vienošanās ar partijām un citām nevalstiskām organizācijām;
 • slēdz darba koplīgumu ar RTU un kontrolē tā izpildi;
 • savu funkciju veikšanai pieprasa nepieciešamo informāciju no RTU administrācijas vai struktūrvienībām;
 • organizē mītiņus, demonstrācijas, piketus un streikus, kā galēju savu biedru interešu aizstāvēšanas līdzekli LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
 • organizē kontroli par darba aizsardzības normu ievērošanu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un RTU darba koplīgumu;
 • pēta sabiedrisko domu un informē RTU AO biedrus par būtiskiem procesiem sabiedrībā, kas tieši saistīti ar RTU AO mērķiem;
 • atbalsta starptautiskās arodbiedrību kustību aktivitātes;
 • piedalās visu līmeņu vēlēšanās, sekmējot arodbiedrības pārstāvju ievēlēšanu;
 • veicina jaunu biedru iesaistīšanu RTU AO;
 • sniedz informāciju par RTU AO darbību valsts pārvaldes un citām organizācijām;
 • veicina sociālās palīdzības fonda izveidi RTU;
 • veicina arodbiedrības biedru izglītošanu un kvalifikācijas celšanu;
 • organizē un piedalās labdarības un žēlsirdības pasākumos;
 • īsteno citas darbības formas, kas veicina RTU AO mērķu un uzdevumu realizāciju.
III. Piederība RTU AO
7. Par RTU AO biedru var kļūt ikviens RTU darbinieks neatkarīgi no vecuma, dzimuma, pilsonības, rases, politiskās vai reliģiskās pārliecības pēc pārbaudes laika beigām saskaņā ar Darba likumā paredzēto pārbaudes laika noteikšanas kārtību.
 
8. Iestāšanās RTU AO ir brīvprātīga, iesniedzot iesniegumu atbilstoši AK apstiprinātai veidlapai.
 
9. Lēmumu par uzņemšanu RTU AO pieņem AK (arodkomiteja) ar vienkāršu balsu vairākumu.
 
10. Piederība strādājošiem biedriem RTU AO sākas ar tā mēneša pirmo datumu, par kuru centralizētā kārtībā RTU grāmatvedībā ir ieturēta biedra nauda 1% apjomā no atalgojuma bruto summas.
10.1. Piederība biedriem-pensionāriem un RTU kapitālsabiedrību un aģentūru darbiniekiem, RTU AO sākas ar tā mēneša pirmo datumu, par kuru centralizētā kārtībā RTU AO grāmatvedībā ir ienākusi biedra nauda:
 • RTU pensionētiem darbiniekiem - 50 centu apmērā (netto);
 • RTU kapitālsabiedrības un aģentūras darbiniekiem - 1% apjomā no atalgojuma bruto summas.
11. No RTU AO izstājušos biedru atkārtota uzņemšana RTU AO var notikt saskaņā ar 9. un 10. punktu noteikumiem.
 
12. RTU AK sastāda biedru sarakstu, kurā norādīts arodbiedrības biedra vārds, uzvārds, personas kods un struktūrvienība, kurā arodbiedrības biedrs strādā. 
 
13. Ne retāk kā reizi gadā AK priekšsēdētājs sniedz atskaiti par uzņemto un izslēgto biedru skaitu attiecīgajā periodā.
 
14. RTU AO biedram pārtraucot darba attiecības ar RTU, viņš tiek izslēgts no RTU AO bez īpaša AK lēmuma.
 
15. RTU AO biedrs var tikt izslēgts no RTU AO biedru saraksta pēc paša vēlēšanās jebkurā laikā, par to rakstiski informējot AK.
 
16. RTU AO saviem biedriem neierobežo iespējas un tiesības vienlaicīgi būt par vairāku arodbiedrību biedru.
 
17. RTU AO biedru, kurš kaitē RTU AO interesēm, pārkāpj Statūtus, neveic biedra naudu iemaksu, nepilda RTU AO lēmumus, var izslēgt no RTU AO ar atbilstošu AK lēmumu.
 
18. Lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem AK balsojot ar 2/3 AK locekļu balsu vairākumu, piedaloties biedram, par kuru tiek pieņemts lēmums, vai bez viņa klātbūtnes. 
 
19. No RTU AO izstājušos vai 17. punktā minēto iemeslu dēļ no RTU AO izslēgto biedru atkārtota uzņemšana RTU AO uzskatāma par iestāšanos no jauna.
 
20. Līdz ar biedra izslēgšanu no RTU AO tiek zaudētas Statūtos un citos RTU AO normatīvajos dokumentos paredzētās tiesības un privilēģijas, kā arī biedrs tiek atbrīvots no biedra pienākumu izpildes.
IV. RTU AO biedru pienākumi un tiesības
21. RTU AO biedram ir tiesības:
 • saņemt RTU AO aizstāvību un atbalstu, juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un sociālo tiesību jautājumos;
 • piedalīties RTU AO institūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidātus institūciju darbam un tikt ievēlētam tajās;
 • piedalīties darba koplīgumu sagatavošanā, pieņemšanā un izpildes kontrolē;
 • saņemt materiālo atbalstu RTU AO normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā;
 • saņemt informāciju par RTU AO darbību, piedalīties RTU AO rīkotajās apmācībās, semināros un citos pasākumos;
 • saņemt informāciju par RTU AO darbību, tai skaitā iepazīties ar visu organizācijas dokumentāciju, ieskaitot, AK sēžu protokolus, lēmumus un rīkojumus;
 • vēlēt un tikt ievēlētam RTU AO AK;
 • par aktīvu darbu RTU AO saņemt stimulējošu materiālo atbalstu, par kuru AK lemj atsevišķi, ar vienkāršu balsu vairākumu.
22. RTU AO biedram ir pienākums:
 • pildīt RTU AO Statūtus un AK lēmumus;
 • regulāri maksāt biedra naudu RTU AO noteiktajā kārtībā;
 • aktīvi piedalīties savas RTU AO darbā, un veicināt RTU AO biedru vienotību;
 • apzinīgi pildīt sev uzticētos darbinieka pienākumus, ievērot profesionālās ētikas normas, pildīt RTU Darba kārtības un ievērot Darba aizsardzības normas;
 • pildīt pienākumus, kas paredzēti RTU Darba koplīgumā, kas noslēgts starp darba devēju un RTU AO.
V. RTU AO organizatoriskā uzbūve un vadība
23. RTU AO savu darbu veic ar šādu institūciju starpniecību:
 • RTU AO pilnsapulce vai pārstāvju sapulce (Konference), kas ir augstākā RTU AO lēmējinstitūcija;
 • arodkomiteja (AK);
 • arodkomitejas priekšsēdētājs (AK priekšsēdētājs);
 • RTU AO valde (VALDE);
 • struktūrvienību arodgrupas (AG);
 • revīzijas komisija (RK).
24. RTU AO pilnsapulce vai pārstāvju sapulce (Konference).
 
24.1. Pilnsapulces pienākumus statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce (Konference);
 
24.2. Konferences darba kārtību, pārstāvības normas, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka AK;
 
24.3. Konferences dalībnieki ir struktūrvienību arodgrupu izvirzīti un apstiprināti pārstāvji;
 
24.4. Katras struktūrvienības arodgrupas pārstāvju skaits Konferencē ir 1/7 (viena septītā daļa) no struktūrvienības arodgrupas biedru kopējā skaita, aritmētiski apaļojot līdz veselam skaitlim, bet ne mazāk par 1 pārstāvi. Arodgrupas vadītājs ir ārpus šī skaita, piedalās Konferencē un ir balsstiesīgs. 
 
24.5. Arodkomitejas priekšsēdētājs netiek ieskaitīts nevienā struktūrvienības arodgrupā pārstāvju skaita aprēķina laikā.
 
24.6. Struktūrvienību arodgrupu izvirzīto Konferences dalībnieku sarakstu apstiprina AK ar vienkāršu balsu vairākumu.
 
24.7. Kārtējo konferenci sasauc ne retāk kā reizi kalendārajā gadā. Konferences sasaukšanas laiku un apstiprināto darba kārtību AK paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms konferences;
 
24.8. Konferenču starplaikos aktuālo jautājumu apspriešanai tiek sasauktas ārkārtas konferences. Ārkārtas konferenču sasaukšanu var ierosināt AK, AK priekšsēdētājs, revīzijas komisija, kā arī ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru, norādot ārkārtas konferences sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas konferences sasaukšanas vietu, laiku un darba kārtību nosaka AK.
 
24.9. Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlētajiem konferences delegātiem. Katram konferences delegātam ir viena balss.
 
24.10. Ja konferences delegāts nevar ierasties personīgi, tad viņš var izsniegt rakstisku pārstāvniecības pilnvaru citai personai, kurai, ierodoties uz konferenci, ir jāuzrāda gan pilnvara, gan personu apliecinošs dokuments. 
 
24.11. Lēmums konferencē ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem delegātiem, izņemot lēmumus, par kuriem statūtos ir noteikta cita pieņemšanas kārtība. Lēmumus konferencē pieņem atklātā balsošanā, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa vairāk nekā puse no klātesošajiem konferences delegātiem.
 
24.12. Ja konference nav pilntiesīga kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotu konferenci ar to pašu darba kārtību sasauc ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc nenotikušās konferences. Atkārtotā konference ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo delegātu skaita.
 
24.13. Konferenci atklāj RTU AO priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā RTU AO priekšsēdētāja vietnieks, kuram priekšsēdētājs deleģējis šīs pilnvaras. Pēc konferences atklāšanas delegāti ievēl konferences vadītāju, sekretāru un balsu skaitīšanas komisiju.
 
24.14. Konferences gaita un lēmumi tiek ierakstīti protokolā, ko paraksta konferences vadītājs un sekretārs. Konferences lēmumi ir saistoši visiem biedriem.
 

24.15. Tikai konference ir tiesīga:

 • pieņemt lēmumu par RTU AO darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;
 • ievēlēt RTU AO priekšsēdētāju;
 • ievēlēt un atsaukt AK un revīzijas komisijas locekļus.
25. Arodkomiteja (AK)
 
25.1. Arodkomiteju veido arodgrupu vadītāji un RTU AO locekļi (turpmāk - AK locekļi);

25.2. AK priekšsēdētāju un AK locekļus ievēl pārstāvju sapulce (konference) atklātās vēlēšanās;

25.3. AK priekšsēdētāju un AK locekļus ievēl amatā konference uz 4 (četriem) gadiem;

25.4. AK priekšsēdētājam ir vietnieks, kura kandidatūru piedāvā AK priekšsēdētājs un apstiprina amatā AK ar vienkāršu balsu vairākumu;
 
25.5. AK priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt RTU AO katrs atsevišķi;

25.6. AK priekšsēdētājam ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma RTU AO statūtos noteiktajās kompetences robežās slēgt jebkurus darījumus un uzņemties saistības pret trešajām personām atbilstoši RTU AO mērķiem un budžetam;

25.7. AK priekšsēdētāja vietnieks veic AK priekšsēdētāja uzticētos uzdevumus un pilda AK priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
 
25.8. AK sēdes sasauc AK priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī. AK ārkārtas sēdes sasauc pēc AK priekšsēdētāja, revīzijas komisijas vai ne mazāk kā ⅓ AK locekļu pieprasījuma, norādot ārkārtas sēdes sasaukšanas iemeslu un darba kārtību.
 
25.9. AK sēdes atklāj un vada AK priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks, vai cits AK loceklis, kuru ir pilnvarojis AK priekšsēdētājs;
 
25.10. AK ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse locekļu un priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks, kuram AK priekšsēdētājs deleģējis savas pilnvaras. Katram AK loceklim ir viena balss;
 
25.11. Lēmums AK sēdē ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem AK locekļiem, izņemot šajos statūtos noteiktus gadījumus. Lēmumus AK pieņem atklātā balsošanā. Ja balsojumā AK locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir AK priekšsēdētāja balss;
 
25.12. AK lēmumi tiek ierakstīti protokolā, ko paraksta AK priekšsēdētājs un protokolētājs;
 
25.13. AK lēmumi ir saistoši visiem RTU AO biedriem.
 
25.14. AK kompetence:
 
25.14.1. organizēt konferences lēmumu izpildi;
 
25.14.2. sagatavot priekšlikumus konferences sasaukšanai, noteikt pārstāvības normu un ievēlēšanas kārtību, konferences norises vietu, laiku un darba kārtību;
 
25.14.3. sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai konferencē;
 
25.14.4. izskatīt izvirzītos AK priekšsēdētāja, AK priekšsēdētāja vietnieka, struktūrvienību arodgrupu vadītāju un revīzijas komisijas locekļu kandidātus, nodrošināt kandidātu publicitāti, izplatot izvirzīto kandidātu sarakstus AO biedriem, un iesniegt apstiprināšanai statūtos noteiktajā kārtībā, kā arī ieteikt savus kandidātus vēlētiem amatiem;
 
25.14.5. lemt par RTU AO sadarbību ar citām arodbiedrībām, organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un iestāšanos arodbiedrību apvienībās, kā arī par personu pilnvarošanu RTU AO pārstāvēšanai tajās;
 
25.14.6. veikt organizatorisko darbu un koordinēt arodgrupu darbību;
 
25.14.7. izstrādāt un pieņemt lēmumus, kas reglamentē arodgrupu darbību;
 
25.14.8. izstrādāt, pieņemt un izplatīt instrukcijas, informatīvi metodiskos materiālus;
 
25.14.9. rīkoties ar RTU AO kustamo un nekustamo mantu;
 
25.14.10. sniegt konferencē pārskatus par RTU AO darbību, atskaites par programmā un statūtos noteikto mērķu īstenošanu;
 
25.14.11. sagatavot normatīvajos aktos noteiktos finansiālās darbības pārskatus un iesniegt tos atbildīgajās valsts pārvaldes iestādēs;
 
25.14.12. apstiprināt RTU AO budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši RTU AO normatīvajiem dokumentiem, kā arī atskaitīties par budžeta līdzekļu izlietojumu biedriem pēc pieprasījuma;
 
25.14.13. organizēt RTU AO biedru uzskaiti (reģistru) un biedru naudas iekasēšanu;
 
25.14.14. sasaukt kārtējās un ārkārtas konferences;
 
25.14.15. sasaukt ārkārtas revīzijas komisijas sēdes, ja ir pamatotas aizdomas par RTU AO saimnieciskās un finansiālās darbības pārkāpumiem;
 
25.14.16. pieprasīt arodgrupu vadītājiem darbības pārskatus un nākotnes aktivitāšu plānus RTU AO mērķu sasniegšanai;
 
25.14.17. sagatavot izmaiņas statūtos un pirms to izskatīšanas konferencē nodot apspriešanai arodgrupām;
 
25.14.18. uzņemt jaunus biedrus vai izslēgt esošus šajos statūtos paredzētajā kārtībā;
 
25.14.19. apstiprināt arodgrupu vadītājus;
 
25.14.20. izveidot jaunas vai pārtraukt esošo grupu darbību;
 
25.14.21. veidot jaunas RTU AO struktūrvienības un noteikt to darbības mērķus, kā arī to tiesības un pienākumus;
 
25.14.22. izskatīt jebkurus jautājumus, tajā skaitā tādus, kas ir arodgrupu kompetencē.
 
26. AK priekšsēdētājs
 
26.1. AK priekšsēdētājs ir RTU AO priekšsēdētājs, kuru ievēl konference uz četriem gadiem statūtos noteiktajā kārtībā.

26.2. AK priekšsēdētāja kompetence:

26.2.1. vadīt un organizēt AK un VALDES darbu;

26.2.2. pārvaldīt RTU AO īpašumu un naudas līdzekļus, un izmantot tos atbilstoši RTU AO mērķiem un uzdevumiem;

26.2.3. būt atbildīgam par RTU AO darbu un saimniecisko darbību, organizēt to atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un RTU AO iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;

26.2.4. bez īpašas saskaņošanas rīkoties ar RTU AO naudas līdzekļiem un materiālajām vērtībām līdz 1000,- (viens tūkstotis) EUR vērtībai, bet no 1000,- (viens tūkstotis) EUR saskaņā ar AK vai VALDES lēmumu;

26.2.5. sniegt atskaites konferencei par pārskata periodā paveikto;

26.2.6. nodrošināt konferences un AK lēmumu izpildi;

26.2.7. ierosināt sasaukt ārkārtas konferences un ārkārtas AK sēdes;

26.2.8. sasaukt revīzijas komisijas sēdes;

26.2.9. apstiprināt normatīvajos aktos noteikto ikgadējo RTU AO finansiālās darbības pārskatu;

26.2.10. bez īpaša pilnvarojuma sniegt publiskus paziņojumus RTU AO vārdā, pārstāvēt RTU AO attiecībās ar valsts un ārvalstu institūcijām, juridiskām un fiziskām personām Latvijā un ārvalstīs;

26.2.11. pieņemt darbā un atbrīvot no darba RTU AO darbiniekus LR Darba likumā noteiktajā kārtībā;

26.2.12. savas kompetences ietvaros izdot pilnvaras un rīkojumus;
 
26.2.13. AK priekšsēdētājs un tā vietnieks pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar AK lēmumu.
 
26.3. AK priekšsēdētāja maiņas gadījumā, visi RTU AO īpašumi, tai skaitā finanšu līdzekļi, dokumenti un zīmogi, ar aktu jānodod jaunievēlētajam AK priekšsēdētājam. Aktam jāpievieno Revīzijas komisijas slēdziens.

27. RTU AO valde (VALDE):

27.1. VALDE ir izpildinstitūcija, kas pieņem lēmumus un vada RTU AO arodkomitejas sēžu starplaikā.

27.2. VALDI veido 5 cilvēki:
 • VALDES priekšsēdētājs - Konferences ievēlētais AK priekšsēdētājs;
 • VALDES priekšsēdētāja vietnieks - AK priekšsēdētāja vietnieks;
 • Locekļi - 3 AK pārstāvji, kurus ievēl AK. AK pārstāvji var tikt pārvēlēti katru gadu.
27.3. VALDES priekšsēdētājs un VALDES vietnieks drīkst pārstāvēt organizāciju katrs atsevišķi;

27.4. Pārējie VALDES locekļi drīkst pārstāvēt RTU AO tikai kopā ar VALDES priekšsēdētāju vai viņa vietnieku;

27.5. VALDE ir kompetenta operatīvi pieņemt lēmumus par jautājumiem, kuriem nav nepieciešams Konferences lēmums;

27.6. VALDE lēmumus pieņem VALDES sēžu laikā, par tiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu;

27.7. VALDES sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības un tā ir lemttiesīga tikai tad, ja sēdē piedalās vismaz 3 no tās locekļiem, starp kuriem ir VALDES priekšsēdētājs vai viņa vietnieks;

27.8. VALDE sagatavo jautājumus lēmumu pieņemšanai AK. 

28. Struktūrvienību arodgrupas (turpmāk - AG):

28.1. AG veido RTU AO pamatu, kurās apvienojas vienā vai dažās struktūrvienībās strādājošie biedri;

28.2. AG izveidei nepieciešami vismaz 10 biedri, kuri vēršas pie AK ar iesniegumu;

28.3. AG izveidošana, likvidācija vai reorganizācija notiek ar AK lēmumu, kas tiek pieņemts ne mazāk kā ar 2/3 balsu vairākumu;

28.4. AG vada arodgrupas vadītājs, kurš tiek ievēlēts arodgrupas sapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei no arodgrupas biedru pārstāvjiem, saskaņā ar arodkomitejas noteikto pārstāvniecības normu.

28.5. AG vadītājs tiek ievēlēts uz 4 (četriem) gadiem;

28.6. AG vadītājs veic darbu struktūrvienībās un sevis pārstāvētās arodgrupās, pamatojoties uz AK lēmumiem.

29. AO locekļi:

29.1. RTU AO biedri, kas darbojas atbilstoši noslēgtai Vienošanās starp RTU un RTU AO par informācijas apmaiņas kārtību;

29.2. Pārrauga arodbiedru plūsmu;

29.3. Ne retāk kā reizi ceturksnī iesniedz RTU AO priekšsēdētājam biedru atjaunoto sarakstu;

29.4. Informē RTU AO priekšsēdētāju par izmaiņām, ja tas skar AO turpmāko darbību.

30. Revīzijas komisija:

30.1. RTU AK revīzijas komisija ir patstāvīga RTU AO institūcija, kuras galvenais uzdevums ir pārbaudīt AK finansiālo darbību, budžeta izpildi un grāmatvedības dokumentācijas atbilstību LR normatīvajiem aktiem un RTU AO mērķiem;

30.2. RTU AO Revīzijas komisija vienu reizi gadā pārbauda grāmatvedības un kases norēķinus un dod rakstisku slēdzienu jeb pārskatu par gada finanšu atskaiti. Revīzijas komisijas konstatētos zaudējumus sedz no RTU AO līdzekļiem;

30.3. Revīzijas komisiju divu cilvēku sastāvā uz 4 (četriem) gadiem ievēl konference statūtos noteiktajā kārtībā;

30.4. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst ietilpt citu RTU AO pārvaldes institūciju locekļi;

30.5. Lēmumus Revīzijas komisija pieņem vienbalsīgi. Revīzijas komisijas lēmumi tiek ierakstīti protokolā, ko paraksta klātesošie revīzijas komisijas locekļi;

30.6. Revīzijas komisijas lēmumi ir saistoši visiem RTU AO biedriem;

30.7. Revīzijas komisija regulāri revidē RTU AO saimniecisko un finansiālo darbību, tās lietderību un likumību, pārbauda RTU AO grāmatvedību, finanšu stāvokli un īpašumu pārvaldi, konferences un AK lēmumu izpildi, kā arī pārrauga, kā RTU AO institūcijas ievēro statūtos noteikto, un kontrolē zemākstāvošo institūciju lēmumu atbilstību augstākstāvošo institūciju lēmumiem;

30.8. Revīzijas komisija sniedz pārskatu kārtējai konferencei. Ja konferenču starplaikā revīzijas komisija konstatē trūkumus un pārkāpumus RTU AO institūciju darbībā, revīzijas komisija sniedz ziņojumu AK, pieprasot ārkārtas AK sēdes sasaukšanu.
VI. RTU AO īpašumi, finansiālā un uzņēmējdarbība
31. RTU AO īpašums ir tās rīcībā esošās materiālās, tehniskās, finansiālās vērtības un līdzekļi. AK ir tiesības brīvi rīkoties ar AO īpašumu saskaņā ar LR likumiem.

32. AO īpašumu veido:
 • ikmēneša biedru nauda;
 • ienākumi no uzņēmējdarbības;
 • ziedojumi un dāvinājumi;
 • ieskaitījumi no RTU;
 • iegādātās, uzskaitē pieņemtās, mantotās kustamas un nekustamas vērtības;
 • citi ienākumi.
33. RTU AO drīkst nodarboties ar saimniecisko darbību, glabāt naudas līdzekļus bankās un saņemt peļņas procentus no tā.

34. RTU AO drīkst piederēt kustamais un nekustamais īpašums.

35. Biedru naudas sadalījumu pa izdevumu posteņiem nosaka AK, VALDE vai savas kompetences robežās VALDES priekšsēdētājs, un biedru nauda tiek izlietota Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai.
VII. RTU AO darbības izbeigšana
36. Par RTU AO likvidāciju lemj biedru pilnsapulce.

37. RTU AO var likvidēt gadījumā, ja RTU AO pilnsapulcē par to nobalso 4/5 biedru.

38. RTU AO darbības izbeigšanas gadījumā par turpmāko materiālo un finanšu līdzekļu izmantošanu lemj AK.

39. AK priekšsēdētāja maiņas gadījumā, visi RTU AO īpašumi, tai skaitā finanšu līdzekļi, dokumenti un zīmogi, ar aktu jānodod jaunievēlētajam AK priekšsēdētājam. Aktam jāpievieno Revīzijas komisijas slēdziens.
VIII. Izmaiņas statūtos
40. Lēmumu par Statūtu izmaiņām pieņem Konference ar balsu vairākumu;

41. Statūtu izmaiņas biedriem izsludina AG vadītāji.