RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Pakalpojumu grozs

Pakalpojumu grozs

 

Iesnieguma forma atbalsta pieteikšanai

 

Atbalsti izsniegšanai bez AK lēmuma

Zemāk uzskaitītie Atbalsti tiek piešķirti uz RTU AO biedra, arodgrupas vadītāja vai RTU AO biedra 1. pakāpes radinieka vai «laulātā dzīvesbiedra» iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam, un tie neprasa atsevišķu AK lēmumu. Atbalsts tiek realizēts ar bankas pārskaitījumu, iesniegumā norādot saņēmēja bankas rekvizītus.

Nr.p.k. Nosaukums Apraksts Apmērs, EUR
1. Vienreizējs atbalsts RTU AO biedram, stājoties laulībā Tiek piešķirts RTU AO biedram uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam 150
2. Vienreizējs bērna piedzimšanas atbalsts Tiek piešķirts RTU AO biedram uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam. 150
3. Vienreizējs bērna skolas gaitu uzsākšanas atbalsts (pirmklasniekam) Tiek piešķirts RTU AO biedram uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam. 50
4. Vienreizējs bērna skolas gaitu uzsākšanas atbalsts (2.–12. klase) Tiek piešķirts RTU AO biedram uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam. 30
5. Vienreizējs apsveikums «apaļā» jubilejā Tiek piešķirts RTU AO biedram bez iesnieguma 30, 40, 50, 60, 70, un 80 gadu jubilejā, neatkarīgi no struktūrvienības, kuru biedrs pārstāv. 80
6. Vienreizējs apsveikums jubilejā Tiek piešķirts RTU AO biedram bez iesnieguma 35, 45, 55, 65, 75 un 85 gadu jubilejā, neatkarīgi no struktūrvienības, kuru biedrs pārstāv. 60
7. Vienreizēja pateicība dodoties pelnītā atpūtā

Tiek piešķirts RTU AO biedram, dodoties pensijā pēc paša vēlēšanās, uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam.

* ja darbinieks ir RTU AO biedrs vairāk kā 5 gadi.

**  ja darbinieks ir RTU AO biedrs vairāk kā 15 gadus.

70 *
120 **
8. Vienreizējs atbalsts RTU AO biedra miršanas gadījumā Tiek piešķirts «laulātajam dzīvesbiedram», vai 1. pakāpes radiniekam vienu reizi bēru izdevumus daļējai segšanai. Tiek piešķirts uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam 200
9.

Vienreizējs atbalsts RTU AO biedra 1. kārtas radinieka vai «laulātā dzīvesbiedra» miršanas gadījumā

Tiek piešķirts RTU AO biedram uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam. 100
10. Vienreizējs atbalsts RTU AO biedram, iegūstot doktora grādu Tiek piešķirts RTU AO biedram uz iesnieguma pamata RTU AO priekšsēdētājam. 100

Atbalsti ar atsevišķu Arodgrupu vadītāju lēmumu

Nr.p.k. Nosaukums Apraksts Apmērs, EUR
1. Atbalsts bērnu dalībai RTU īpaši organizētos pasākumos Tiek piešķirts, balstoties uz RTU AO biedra iesnieguma un izmaksas apstiprinoša dokumenta pamata ar atsevišķu AK lēmumu. Var tikt piemērots arī atsevišķa līguma ietvaros ar pasākuma organizētāju, neprasot izmaksas apstiprinošus dokumentus un balstoties uz organizētāja iesniegtu dalībnieku saraksta. Līdz 50 par vienu bērnu
2. Personīgo izaugsmi stimulējošs atbalsts Tiek piešķirts, balstoties uz RTU AO biedra iesnieguma un izmaksas apstiprinoša dokumenta pamata ar atsevišķu AK lēmumu. Atbalsts tiek piemērots: 1) Ar biedra zinātnisko darbību tieši saistītu izdevumu pilnīgai vai daļējai segšanai; 2) Ar biedra pedagoģisko darbību tieši saistītu izdevumu segšanai; 3) Ar biedra profesionālās kvalifikācijas celšanu tieši saistītu izdevumu pilnīgai vai daļējai segšanai. Atbilstoši AK lēmumam, bet ne lielāks par 200
3. Atbalsts juridisko pakalpojumu izdevumu segšana Tiek piešķirts, balstoties uz RTU AO biedra iesnieguma un izmaksas apstiprinoša dokumenta pamata ar atsevišķu AK lēmumu. Atbalsts tiek piemērots tādu juridiskās pārstāvniecības pakalpojumu segšanai, kas radušies biedra strīdu isināšanas gaitā ar darba devēju vai citu ar darba attiecībām cieši saistītu jautājumu risināšanu. Atbilstoši AK lēmumam
4. Ārstēšanās izdevumu pilnīga vai daļēja segšana RTU AO biedriem Tiek piešķirts, balstoties uz RTU AO biedra iesnieguma un izmaksas apstiprinoša dokumenta pamata ar atsevišķu AK lēmumu šādos gadījumos: 1. medikamentu iegādei smagas slimības gadījumos; 2. stacionārās slimošanas gadījumā; 3. ilgstošas ārstēšanās un smagas operācijas gadījumos. Atbilstoši AK lēmumam, bet ne lielāks par 200
5. Veselību veicinošs atbalsts

Tiek piešķirts, balstoties uz RTU AO biedra iesnieguma un izmaksas apstiprinoša dokumenta pamata.

* Atbalsts tiek piemērots piedaloties veselības veicinošos pasākumos un nodarbībās – kā piemēram, peldēšanasnodarbībās, ārstnieciskā vingrošana, skriešanas maratoni utml.

Atbilstoši AK lēmumam, bet ne lielāks par 50 *
6. Ārkārtas gadījuma palīdzība Tiek piešķirts, balstoties uz RTU AO biedra iesnieguma. Atbilstoši AK lēmumam

RTU AO kārtība par veselības uzlabošanas materiālo pabalstu izmaksu:

Parakstīts iesniegums (ar pievienotām dokumentu kopijām) veselības pabalstu saņemšanai jāiesniedz Arodgrupas pārstāvim vai RTU AO birojā (ar Arodgrupas vadītāja vīzu) Paula Valdena iela 7–308b, Rīgā vai ar elektronisko parakstu droši parakstītu (ar Arodgrupas vadītāja ar elektronisko parakstu droši parakstītu vīzu)  iesūta uz e-pastu .

Ikgadējo pasākumu izdevumi

Šajā grupā ietilpstošie pasākumi tiek atbalstīti ar atsevišķu AK lēmumu par katru pasākumu atsevišķi. Izdevumu summa un mērķis tiek noteikts ar AK lēmumu.

Nr.p.k. Nosaukums Apraksts Apmērs, EUR
1. RTU AO Ziemassvētku balle  Izdevumi tiek segti atbilstošo AK sagatavotajai izdevumu tāmei un segti tieši maksas pakalpojumu sniedzējam uz rēķina vai līdzvērtīga dokumenta pamata. Atbilstoši AK lēmumam

Citi izdevumi

Visos citos gadījumos nepieciešams atsevišķs AK lēmums, par katru gadījumu un nepieciešamo līdzekļu apjomu. Izdevumu priekšlikums tiek ierosināts ar atbilstošu AK locekļa ziņojumu AK sēdē. 

! Pabalstiem var pieteikties 3 mēnešu laikā, kopš pakalpojuma saņemšanas vai notikuma dienas.