Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Doktorantūras studijas

Doktorantūras studijas

Doktora akadēmiskā studiju programma «Arhitektūra» nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. Arhitektūras doktora grāds dod tiesības arī, nostrādājot zināmu laiku pedagoģiskajā darbā, pretendēt uz profesora amatu universitātēs.

Mērķis
Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam.

Uzdevumi

  • attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs;
  • pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm;
  • izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus;
  • izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus;
  • patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās.

Studiju rezultāti

  • pārvalda zinātniskās darbības principus;
  • spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus;
  • spēj vadīt pētnieku darbu;
  • spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana
Promocijas darbs: Promocijas darba iesniegšanas, aizstāvēšanas un zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) noteikumus un kārtību skatīt LR MK 2005. gada 27. decembra Noteikumos Nr. 1001
Nākamās nodarbinātības apraksts: Vadošais pētnieks, docents, profesors
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi: Arhitektūras maģistra diploms vai tam atbilstoša (pielīdzināta) izglītība
Apjoms kredītpunktos: 192.0
Studiju ilgums gados: Pilna laika studijām - 4,0; Nepilna laika stud. (nekl.) - 5,0
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Arhitektūras maģistrs
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Arhitektūras doktors (Dr. arch.)
Iegūtās kvalifikācijas līmenis: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis

Informācija par doktora līmeņa studijām Rīgas Tehnsikajā universitātē