Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Doktorantūras studijas

Doktorantūras studijas

 

Doktora studiju programma «Arhitektūra» nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. Zinātnes doktora grāds kādā no mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras zinātņu apakšnozarēm dod tiesības arī, nostrādājot zināmu laiku pedagoģiskajā darbā, pretendēt uz profesora amatu universitātēs.

Mērķis
Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam.


 

Uzdevumi

  • attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs;
  • pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm;
  • izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus;
  • izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus;
  • patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās.

Studiju rezultāti

  • pārvalda zinātniskās darbības principus;
  • spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus;
  • spēj vadīt pētnieku darbu;
  • spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana:  Promocijas darba iesniegšanas, aizstāvēšanas un zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) noteikumus un kārtību skatīt LR MK 2005. gada 27. decembra Noteikumos Nr. 1001.
Nākamās nodarbinātības apraksts: Vadošais pētnieks, docents, profesors
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi: Arhitektūras maģistra diploms vai tam atbilstoša (pielīdzināta) izglītība
Apjoms kredītpunktos: 192.0
Studiju ilgums: Pilna laika studijām - 4 gadi; Nepilna laika stud. (nekl.) - 5 gadi
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Zinātnes doktors (Ph. D.) mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras zinātnes nozarē
Iegūtās kvalifikācijas līmenis: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis

Informācija par doktora līmeņa studijām Rīgas Tehnsikajā universitātē