Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Studiju programmas

Arhitekta profesija prasa visu lietu savstarpēju sabalansēšanu, jo arhitektūra ir starpdisciplināra nozare. Arhitektam jābūt gan ar mākslinieciskām, gan inženiertehniskām iemaņām un vispārīgi ir jāpārzina konstrukcijas, elektroinstalācijas, vēdināšana, apkure, ūdensapgādes un pats būvniecības process – ļoti daudz dažādu inženieriju. Tādēļ arhitektu izglītošanās process nekad nebeidzas. Studijas universitātē ir tikai sākums.

 

Izglītības iegūšana arhitektūrā tāpat kā citās Rīgas Tehniskajā universitātē apgūstamajās jomās ir organizēta trīs secīgās pakāpēs:

 • Bakalaura akadēmiskās studijas. Studiju ilgums – 3,5 gadi.
 • Maģistra profesionālās studijas. Studiju ilgums – 2 gadi.
 • Doktora studijas. Studiju ilgums – 4 gadi.

Lai turpinātu studijas nākamajā pakāpē, nepieciešams sekmīgi pabeigt studijas iepriekšējā pakāpē.

Fakultātes absolventi darbojas arhitektūras, plānošanas, interjera un ainavu arhitektūras, kultūras pieminekļu restaurācijas jomās, kā arī projektēšanas vadībā. Viņi var strādāt gan arhitektu birojos, gan paši tos veidot un vadīt, gan iesaistīties valsts un pašvaldību institūciju darbā.

Bakalaura akadēmiskās studijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Arhitektūra» ir pirmā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kuras kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūrā. RTU īstenotās studiju programmas arhitektūrā (BA+ARH) ir starptautiski atzītas par atbilstošām Eiropas Direktīvas 2005/36-EK «Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu» prasībām, un RTU izdotais arhitekta diploms ir notificēts minētās direktīvas 5. un 6. pielikumā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Iestājpārbaudījums zīmēšanā

Mērķis
Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju pamata kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā vai arī turpinātu studijas arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm:
 • UNESCO/UIA Charter for Architectural Education,
 • LR MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 461 «Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību».
Studiju programmas uzdevumi:
 • sniegt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu būvprojektu izstrādes pamatzināšanas;
 • sniegt vispārēju ieskatu arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī iepazīstināt ar kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatprincipiem;
 • veicināt iemaņu apguvi tēlotājmākslā, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
 • sniegt pamatzināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs;
 • iepazīstināt ar cilvēku un ēku savstarpējo mijiedarbību, kā arī veicināt izpratni par vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
 • veicināt izpratni par arhitekta profesijas un arhitekta darbības nozīmi ilgtspējīgas dzīves telpas veidošanā sabiedrībai, it īpaši par sociālajiem faktoriem;
 • iepazīstināt ar pirmsprojektēšanas izpētes metodēm un datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
 • sniegt zināšanas par būvkonstrukciju projektēšanu, būvdarbu un inženiertehniskajiem jautājumiem saistībā ar ēkas būvprojektu izstrādi;
 • iepazīstināt ar būvfizikas jautājumiem un tehnoloģijām, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes;
 • veicināt prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
 • sniegt pamatzināšanas par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.
Studiju programmas absolventi:
 • spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu dzīvojamo un monofunkcionālu publisko ēku būvprojektu metus;
 • izprot arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatnostādnes;
 • pārzina tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
 • pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas pamatus;
 • pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī izprot vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
 • pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī arhitekta darbības sociālos faktorus;
 • pārzina būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgos principus;
 • pārzina būvfizikas pamatus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes;
 • prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktos definētos ierobežojumus.

Programmas nobeigumā bakalaura grāda pretendenti izstrādā teorētisku pētījumu par izvēlētu tēmu ar praktiskās modelēšanas elementiem, kurā apliecina studiju laikā iegūto iemaņu un prasmju izmantošanas mērķtiecību izvirzītā mērķa sasniegšanai. Bakalaura darbu aizstāv Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas atklātā sēdē un to novērtē 10 ballu sistēmā.

Nākamās nodarbinātības apraksts
Arhitekta palīgs. Darbs profesijā bez patstāvīgas prakses tiesībām. Bakalaura studiju programma nodrošina izglītības prasības, kas ietvertas LR profesijas standartā 2161 02 «Arhitekta palīgs».

Studiju turpināšanas iespējas
Absolventiem ir iespējas turpināt studijas profesionālajā studiju programmā «Arhitektūra» vai citās augstāka līmeņa studiju programmās.

Apjoms kredītpunktos: 140.0
Studiju ilgums gados: pilna laika studijām 3,5
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā
Iegūtās kvalifikācijas līmenis: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 6. līmenis

Maģistra profesionālās studijas

Maģistra profesionālā studiju programma «Arhitektūra» ir otrā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kuras kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūrā.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Inženierzinātņu bakalaura diploms arhitektūrā vai tam atbilstoša (pielīdzināma) izglītība – ne mazāk kā trīs gadi pilna laika studiju arhitektūrā universitātes tipa augstskolās.

Mērķis
Maģistra profesionālās studiju programmas «Arhitektūra» mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā, kā arī noteiktās kārtības ietvaros pretendētu uz profesionālās patstāvīgās prakses tiesībām saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm:
Uzdevumi:
 • sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas par būvprojektu izstrādāšanas principiem, kuriem jāatbilst arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām;
 • nodrošināt zināšanas arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā un aizsardzībā;
 • nodrošināt zināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs;
 • veicināt izpratni par cilvēku un ēku savstarpējo saistību, kā arī par vides kontekstu un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
 • veicināt izpratni par arhitekta profesiju un arhitekta nozīmi sabiedrībā, it īpaši par sociālajiem faktoriem;
 • sniegt zināšanas par pirmsprojektēšanas izpētes metodēm un datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
 • nodrošināt izpratni par būvkonstrukciju projektēšanu, būvniecības un inženiertehnisko nozaru jautājumiem saistībā ar ēkas būvprojektu;
 • sniegt zināšanas par būvfizikas jautājumiem un tehnoloģijām, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
 • veidot studentu prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
 • sniegt zināšanas par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.
Studiju programmas absolventi:
 • spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu sarežģītu dzīvojamo un publisko ēku un to kompleksu būvprojektu metus;
 • pārvalda arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī pārzina kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības nostādnes;
 • pārvalda tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
 • pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas procesus;
 • pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
 • pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī izprot arhitekta darbības ietekmi uz sociālajiem faktoriem;
 • pārzina pirmsprojektēšanas izpētes metodes un prot veikt datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
 • pārvalda būvkonstrukciju projektēšanas un izvēles principus;
 • izprot būvdarbu organizācijas un inženiertehniskos jautājumus, saistītus ar ēkas būvprojektu izstrādi;
 • pārzina būvfizikas principus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
 • prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
 • pārzina industrijas, institūcijas, noteikumus un procedūras saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.
Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana
Studiju nobeigumā tiek patstāvīgi izstrādāts maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu par aktuālu vides veidošanas un attīstības tēmu, kurā students apliecina studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu tiek aizstāvēts Valsts pārbaudījuma komisijas atklātā sēdē. Komisijas sastāvā ir gan RTU mācībspēki, gan profesijas pārstāvji.
 
Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu gala vērtējums tiek izteikts 10 ballu vērtēšanas sistēmā saskaņā ar RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu (2010. gada 29. marts, protokola Nr. 539).

Nākamās nodarbinātības apraksts
Arhitekts, sertificēts arhitekts. Profesionālā studiju programma «Arhitektūra» kopā ar akadēmiskā bakalaura studiju programmu nodrošina piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības prasības, kas ietvertas profesijas standartā 2161 01 «Arhitekts».

Studiju turpināšanas iespējas
Absolventiem ir iespējas turpināt studijas doktora līmeņa studiju programmās.

Apjoms kredītpunktos: 80.0
Studiju ilgums gados: pilna laika studijām 2,0
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā vai tam pielīdzināma izglītība
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Profesionālā maģistra grāds arhitektūrā un arhitekta kvalifikācija
Iegūtās kvalifikācijas līmenis: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis; Latvijas profesionālo kvalifikāciju 5. līmenis

Doktora studijas
Doktora programma nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. Arhitektūras doktora grāds dod tiesības arī, nostrādājot zināmu laiku pedagoģiskajā darbā, pretendēt uz profesora amatu universitātēs.
Mērķis
Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam.
Uzdevumi:
 • attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm;
 • izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus;
 • izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus;
 • patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās.
Studiju programmas absolventi:
 • pārvalda zinātniskās darbības principus;
 • spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus;
 • spēj vadīt pētnieku darbu;
 • spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana
Promocijas darbs. Promocijas darba iesniegšanas, aizstāvēšanas un zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) noteikumus un kārtību skatīt LR MK 2005. gada 27. decembra Noteikumos Nr. 1001 

Nākamās nodarbinātības apraksts
Vadošais pētnieks, docents, profesors

Apjoms kredītpunktos: 192.0
Studiju ilgums gados: pilna laika studijām 4,0; nepilna laika stud. (nekl.) 5,0
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Arhitektūras maģistrs
Specifiskie uzņemšanas nosacījumi: Arhitektūras maģistra diploms vai tam atbilstoša (pielīdzināta) izglītība
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Arhitektūras doktors. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis.