Project

.
.
Implementation of Multiscale Nonlinear viscoelastic and viscoplastic material model in Finite Element Method
Project title: Implementation of Multiscale Nonlinear viscoelastic and viscoplastic material model in Finite Element Method
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/4/20/646
Registration number: 4416
Department: Institute of Structural Engineering and Reconstruction
Administrating department: Doctoral Studies Unit
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Īstenošanā
Project start date: 01.01.2021.
Project end date: 30.06.2023.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Project manager: Lauris Bisenieks
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 111 504.90 EUR
Summary:

Projekta zinātniskais mērķis ir vairākmēroga nelineāru viskoelastīga un viskoplastiska materiāla modeļa implementēšana galīgo elementu metodē (GEM). Implementētais modelis dotu iespēju attīstīties tādām nozarēm, kā piemēram biokompozīti, augstas temperatūras kompozīti, materiālu cietēšana un rukums, tādējādi radot iespēju daudz efektīvāk izmantot advancētos materiālus un samazināt ražošanas izmaksas, samazināt oglekļa izmešus un izmantot videi draudzīgākus materiālus. Projekta zinātniskais mērķis iekļaujas Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3), kura ir izvirzīts mērķis palielināt inovācijas kapacitāti, veidot inovāciju sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā. RIS3 stratēģijas pamatmērķis ir ekonomiska transformācija uz augstu pievienoto vērtību, produktivitāti un efektīvāku resursu izmantošanu. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam ir arī uzsvērts, ka valsts budžeta līdzekļiem īstenotās programmas un projekti ir jāfokusē prioritārajos virzienos, no kuriem viens ir “Inovatīvie un uzlabotie materiāli un viedās tehnoloģijas – daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti”, kas tieši atbilst piedāvātā projekta zinātniskajai tēmai. Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu rīku, kas palīdzētu šīs nelinearitātes raksturošanā.

Activities:
Šī mērķa sasniegšanai ir divas daļas: metodoloģijas izstrāde eksperimentālai parametru iegūšanai 3D materiāla modelim un nelineārā viskoelastīgā un viskoplastiska modeļa implementācija komerciāli pieejamā GEM programmā ANSYS. Projekta ietvaros tiks īstenota aptuveni 3 mēnešus ilga mobilitātes/apmācības programma, kuras rezultāta tiks apmeklētas 2 ārvalstu Universitātes, kur tiks iegūtas nepieciešamās zināšanas nelineārā viskoelastīgā 3D modeļa izstrādei un nepieciešamo parametru identifikācijai un GEM implementācijas process.
Project published on RTU website: 06.01.2021.

University