Project

.
.
Water Technology Innovation Roadmaps
Project title: Water Technology Innovation Roadmaps
Project short title: iWATERMAP
Number of project implementation agreement: PGI05062
Registration number: 3732/2018
Department: Water Research Laboratory
Administrating department: Water Research Laboratory
Finance fund: Interreg Europe
Project RTU role: projekta partneris
Status: Īstenošanā
Project start date: 01.06.2018.
Project end date: 31.05.2023.
Title of grant issuer: Region Hauts-de-France
Project manager: Vineta Fortiņa
Total finance:
Projekta kopējais attiecināmo izmaksu finansējums visiem projekta partneriem kopā ir 1 688 726 EUR, no kā Eiropas Savienība-Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam ietvaros no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem nodrošina finansējumu 1 402 056.10 EUR apmērā.

Rīgas Tehniskās universitātes-projekta partnera kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 161 600.00 EUR, no kā Eiropas Savienība-Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam ietvaros no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem nodrošina finansējumu 137 360.00 EUR apmērā.
Summary:

ŪDENS NOZARES PAŠNOVĒRTĒJUMS

Projekts ir vērsts uz  atbalstu inovāciju politiku izstrādei ūdens tehnoloģiju jomā, palīdzot šajā jomā palielināt inovāciju ekosistēmu kritisko apjomu projekta partneru reģionos. Kritiskā apjoma inovāciju ekosistēmās pieeja nozīmē to, ka ir noteikti visi elementi, kas nepieciešami inovāciju ekosistēmai-tādi kā akadēmiskā un biznesa sadarbība, starp-klasteru kompetenču apmaiņa, starp-reģionālie sadarbības tīkli un sadarbība, zinātne un izglītība-un tie ir secīgi- soli pa solim iekļauti, tādējādi nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu sistēmas attīstību.

Projektā kā galvenā ir izvēlēta ūdens tehnoloģiju joma. Šīs jomas nozīmība ir tās spējā risināt sabiedrības izaicinājumus attiecībā uz ūdens resursu vadību-ūdens nepietiekamību, efektivitāti, izmantošanu citās ražošanas jomās, resursu atjaunošanu no notekūdeņiem, notekūdeņu attīrīšanu u.c.. Šajā jomā ir augsts eksportspējīgu inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanas potenciāls, tādējādi veicinot projekta reģiona izaugsmi un nodarbinātību.

Galvenais projekta mērķis ir uzlabot inovāciju politikas, lai veicinātu inovāciju ekosistēmu kritiskā apjoma veidošanos ūdens tehnoloģiju jomā. Inovāciju kritiskais apjoms ļaus partneru reģioniem nākotnē pacelties virs to kopējās inovāciju attīstības līmeņa, radot priekšnoteikumus konkurētspējas paaugstināšanai, izaugsmei un nodarbinātības veicināšanai šajos reģionos.

Projekta ietvaros tiks analizēti 7 politikas instrumenti, veicot novērtējumus, nodrošinot mācību kursus, ceļvežus, izstrādājot pasākumu plānus, nosakot labās prakses piemērus, daloties ar tiem, iesaistot ieinteresēto personu grupas no projekta reģioniem. Viens no galvenajiem projekta rezultātiem būs 3 ceļvežu izstrāde, lai nodrošināt kritisko apjomu šīs jomas inovāciju ekosistēmā.


Projektā sadarbojas 9 partneri no 7 reģioniem no Nīderlandes, Latvijas, Portugāles, Grieķijas, Rumānijas, Spānijas, Čehijas, tādējādi apvienojot inovāciju jomā vadošos reģionus (Nīderlandē), vidēja inovāciju līmeņa reģionus (Čehijā, Latvijā, Spānijā, Portugālē, Grieķijā) un zema inovāciju līmeņa reģionus (Rumānijā).

Activities:
1. Pieredzes apmaiņa.
Kopēja inovāciju ekosistēmu kritiskā apjoma novērtēšanas metodoloģijas izstrāde.
Ieinteresēto personu grupu, kas pārstāv akadēmiskās, biznesa un valsts organizācijas tikšanās 7 projekta reģionos.
Inovāciju ekosistēmas kritiskā apjoma novērtējums reģionos saistībā ar RIS3 stratēģijām un ERAF finansējumu šajos reģionos.
Labās prakses piemēru noteikšana.
Starpreģionu mācības.
Vispārēja inovāciju ekosistēmas kritiskās masas un tās finansējuma ceļveža izstrāde.
Personālresursu ceļveža izstrāde.
Starptautiskās sadarbības veicināšanas ceļveža izstrāde.
7 reģionu rīcības plānu izstrāde.
7 reģionu rīcības plānu īstenošana.

2.Komunikācija un rezultātu izplatīšana.
Projekta mājas lapas izveide un aktualizēšana.
Informācija partneru organizāciju mājas lapās.
Projekta plakāti partneru organizācijās.
Preses relīzes.
Kopējas projekta ziņu lapas.
Projekta rezultātu izplatīšana infografiku veidā.
Informatīvi ziņojumi visām galvenajām mērķa grupām visos projekta reģionos.
Brošūras par projekta rezultātiem.
Informatīvi pasākumi par projekta rezultātiem.

3.Projekta vadība.
Izveidota vadības komiteja.
Noteikti projekta vadības uzraudzības rādītāji.
Partners:
  • Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology
  • University of Minho
  • Ministry of Education and Science
  • Province of Fryslân
  • Region of Crete
  • North-East Regional Development Agency
  • Food and Agriculture Cluster Foundation of the Murcia Region
  • CREA Hydro&Energy, z.s.
Project published on RTU website: 14.12.2018.

University