Project

.
.
Investigation of carbon containing materials and method development for heavy metal removal from water
Project title: Investigation of carbon containing materials and method development for heavy metal removal from water
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/1/16/049
Registration number: 3533
Department: Institute of General Chemical Engineering
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 01.11.2018.
Project end date: 31.10.2021.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
General manager: Jānis Ločs
Total finance:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Summary:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Inga Jurgelāne

Zinātniskā pētījuma mērķis ir ir izstrādāt efektīvus un videi draudzīgus adsorbcijas materiālus ar salīdzinoši zemām izmaksām un laboratorijas izmēra prototipu ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem.

Activities:
1. Paraugu sagatavošana un smago metālu adsorbcija
Apraksts: Aktivitātē paredzēti šādi posmi: 1)Šungīta un šungīta/HAp paraugu sagatavošana un fizikālķīmisko īpašību noteikšana. 2)AC/HAp and AC/HAp/māli paraugu sagatavošana un fizikālķīmisko īpašību noteikšana. 3)Smago metālu adsorbcijas kinētikas pētījumi statiskā režīmā – mainīgo parametru (metālu jonu koncentrācija un savstarpējā mijiedarbība, pH, sorbcijas laiks, adsorbcijas materiāla daudzums) ietekme uz adsorbcijas procesu. adsorbcijas kinētika un izotermas. 4)Adsorbcijas izotermu iegūšana. 5)Iegūto rezultātu izvērtēšana un paraugu atlase turpmākiem pētījumiem.

2. Smago metālu adsorbcija dinamiskos apstākļos
Apraksts: Šajā aktivitātē ir paredzēts atlasīt paraugus ar vislabākajiem adsorbcijas rezultātiem dinamiskā režīmā, kā arī ar vislielāko efektīvas adsorbcijas ciklu skaitu. Plānotie uzdevumi: 1)Adsorbcijas kolonu pagatavošana. 2)Konkrētu smago metālu adsorbcijas pētījumi, nemot vērā šādus mainīgos parametrus – plūsmas ātrums, smago metālu koncentrācija un kombinācijas. 3)Efektīvu adsorbcijas ciklu noteikšana. 4)Paraugu fizikālķīmisko īpašību raksturošana un salīdzināšana pirms un pēc efektīvo adsorbcijas ciklu noteikšanas. 5)Iegūto rezultātu izvērtēšana un paraugu atlase turpmākiem pētījumiem.

3. Paraugu reģenerācija un adsorbēto smago metālu atgūšana
Apraksts: Ir svarīgi izstrādāt optimālu reģenerācijas procesu izvēlētajiem paraugiem, jo tas būt viens no noteicošajiem faktoriem izvēloties visefektīvāko adsorbcijas sistēmu (paraugs un adsorbcijas parametri). Plānotie uzdevumi: 1)Pētīt paraugu iespējamo reģenerāciju, izmantojot skābes, sārmus un sāļus. 2)Pētīt un novērtēt reģenerāciju ietekmējošos parametrus. 3)Atgūt smagos metālus. 4)Noteikt un salīdzināt paraugu fizikālķīmiskās īpašības pirms un pēc reģenerācijas. 5)Noteikt smago metālu adsorbcijas kapacitāti dinamiskos apstākļos pēc paraugu reģenerācijas. 6)Izvērtēt iegūtos rezultātus un izvēlēties visefektīvāko paraugu.

4. Laboratorijas izmēra prototipa izveide ūdens attīrīšanai
Apraksts: Šīs aktitivātes galvenais mērķis ir izveidot laboratorijas izmēra ūdens attīrīšanas prototipu. Uzdevumi: 1)Izveidot tehnoloģisku shēmu. 2)Izveidot laboratorijas izmēra prototipu. 3)Izstrādātās metodes un prototipa validācija.
Partners:
  • Tallinn University of Technology (TalTech)
  • Latvian State Institute of Wood Chemistry
Project published on RTU website: 01.11.2018.

University