Project

.
.
A values-led planning approach for sustainable land use and development
Project title: A values-led planning approach for sustainable land use and development
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/1/16/161
Registration number: 3256
Department: Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Noslēdzies
Project start date: 16.10.2017.
Project end date: 15.10.2020.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Project scientific manager: Ineta Geipele
Project manager: Lauris Bisenieks
Total finance:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %)
Summary:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Armands Auziņš

Pētniecības mērķis ir izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē, pamatojoties uz (1) mainīgo telpiskās plānošanas sistēmu salīdzinošo analīzi un (2) teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanai lietojamo paņēmiemu un instrumentu attīstību. Pētījums paredz izstrādāt metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai labākai un efektīvākai zemes izmantošanai, uzlabotai sadarbībai starp pilsētu un lauku pašvaldībām un veicinošai starpnozaru sadarbībai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību. Vērtībās balstīta teritorijas plānošanas pieeja, galvenokārt, nosakot vērtības un identificējot iesaistīto preferences, atbalstīs ikvienu viedās specializācijas jomu un izaugsmes prioritāti, ievērojot to relatīvo nozīmīgumu un attīstības stratēģijas.

Activities:
1. Teorētiskā pētniecība
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta literatūras un metodoloģijas analīze, kuras rezultātā tiks izstrādāti pārskati par telpisko plānošanu Eiropā un teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanā lietojamiem paņēmieniem un instrumentiem. Aktivitātes rezultāti tiks apkopoti publikācijās un prezentēti starptautiskās konferencēs. Aktivitātes ietvaros tiks veikti vairāki mobilitātes braucieni zināšanu un pieredzes apmaiņai.
2. Praktisko piemēru analīze
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta gadījumu izpēte vairākās Eiropas valstīs, datu ievākšana, analīze un izvērtējums par dažādām pieejām teritorijas plānošanā. Rezultāti tiks apkopoti zinātniskajos rakstos, kas tiks publicēti starptautiski recenzētos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.
3. Metodoloģijas izstrāde
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta metodoloģijas izstrāde, ietverot Latvijas un Igaunijas pieredzi teritorijas plānošanā ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai. Rezultāti tiks apkopoti metodoloģiskajās vadlīnijās un publikācijās.
4. Metodoloģijas ieviešana
Apraksts: Aktivitātes ietvaros tiks veikta izstrādāto vadlīniju ieviešana un rekomendāciju izstrāde telpiskās plānošanas procesos. Iegūtie rezultāti tiks apkopoti zinātniskajās publikācijās.
Project published on RTU website: 16.10.2017.

University