R�gas Tehnisk� universit�te

Projektu mekl�t�js

Meklanas rezultti
ID Projekta nosaukums Nozare Atbildg struktrvienba Atbildg persona
1017 Studiju modua izstrde modevadmai programmatras attstbas tehnoloijai datorsistmas programm Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Alksnis Gundars
1075 IST4Balt, IT risinjumu izplatana Baltijas valsts Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Novickis Leonds
1080 eLOGMAR-M, Tmeka tehnoloijas un mobilie risinjumi sadarbbai e-vid jras transport un loistik Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Novickis Leonds
1081 KALEIDOSCOPE, Ekselences ptjumu tkls KALEIDOSCOPE ? Koncepcijas un metodes rtdienas mcbu metou ptanai, izmantojot digitls tehnoloijas Informcijas tehnoloijas ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKCIJU FAKULTTE Kapenieks Atis
1109 Rgas Tehnisks universittes informcijas tehnoloiju, datorzintu, elektronikas un telekomunikciju ptniecbas aprkojuma un infrastruktras pilnveidoana Informcijas tehnoloijas Zintnisk darba prorektora dienests Vasievska Sandra
1188 SIM-SERV Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Merkurjeva Gaina
1189 SOCRATES Erasmus Thematic Network - Doctoral Education in Computing Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Grundspeis Jnis
1190 LOGIS-MOBILE, Competence Framework for Mobile On-Site Accelerated Vocational Training in Logistics Information Systems Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Merkurjevs Jurijs
1191 BALTPORTS-IT Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Merkurjevs Jurijs
1192 European Computing Education and Training Thematic Network Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Grundspeis Jnis
1193 Informcijas tehnoloija prvaldes elektrotkla un enercijas ilgtspjguma nodroinanai Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Merkurjevs Jurijs
1195 Competence Network for Introduction of Modern ICTE Technologies in Vocational Learning in Social Systems Simulation and Research Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Grundspeis Jnis
1198 BrainBridges, Collaborative technologies and environments enhancing the seamless creativity process, leveraging the full European potential Informcijas tehnoloijas BVNIECBAS FAKULTTE Supjeva Laura
1220 Elektrotehnisko un elektronisko ieru elektromagntisks saderbas mrmo (vrtjamo) parametru modelana Informcijas tehnoloijas ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKCIJU FAKULTTE Balodis Guntars
1223 Informcijas saplana izkliedts intelektulajs sistms Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Valievskis Aleksandrs
1232 Baltezera densgtves remu optimizcija un mangna koncentrcijas dinamikas ptana izmantojot nestacionro hidroeoloisko modeli Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Spalvi Aivars
1238 Kopuls bzti riska prognozes autoregresijas modei Informcijas tehnoloijas Carkovs Jevgenijs
1242 Jauna IT produkta Virtulo laboratorijas darbu pakete Energoelektronik izveides principu izpte un realizcija Informcijas tehnoloijas Industrils elektronikas un elektrotehnikas inst Rais Ivars
1256 Programmatras sistmas klau struktras eneranas rka prototipa izstrde, pamatojoties uz divpuslou modeli Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts ikiforova Oksana
1258 F-funkciju izmantoana jauna veida datu prraides sistms Informcijas tehnoloijas Radioelektronikas institts Misns Pteris
1264 Adaptvu atgriezenisko saiu realizcija jdzienu tklos sakot intelektul zinanu vrtanas sistm Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Grundspeis Jnis
1266 trdarbgo optisko blvanas sakaru sistmu izstrde un novrtjums. Informcijas tehnoloijas Ivanovs irts
1272 Informcijas arhitektras modea izstrde multifraktlm sistmm Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Kirikova Mrte
1278 Informcijas tehnoloiju prvaldba: Operacionlo IT risku ptana finanu institcijs Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Merkurjevs Jurijs
1283 Mobl telefona tkla izmantoana cilvka fizioloisks informcijas prraidei ar atgriezenisko saiti Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Markovis Zigurds
1286 Uzmuma lietojumprogrammu dinamiskas pielgoanas risinjumu izstrde Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Grabis Jnis
1291 Dinamisko procesu ptjumu datorizto metou izstrde elektriskajs sistms Informcijas tehnoloijas Sergejeva Ludmila
1301 Mkslg intelekta skaitlisks metodes datu ieguves uzdevumos Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Borisovs Arkdijs
1302 Autonoma robota platforma Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Grundspeis Jnis
1303 Starpinstitucionlas zinanu plsmas atbalsta sistmas prototipa izstrde Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Kirikova Mrte
1309 SCORM savietojamu mcbu objektu izstrdes ptjumi lietoanai DVB-T/MHP platform Informcijas tehnoloijas ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKCIJU FAKULTTE Kapenieks Atis
1310 Trafika vadbas izpte "dzsla ldz mjai" optiskaj sakaru sistm Informcijas tehnoloijas Lauks Gunrs
1314 Doktorantras studiju efektivittes paaugstinana, izmantojot tlmcbu Informcijas tehnoloijas Zintnisk darba prorektora dienests Elia Laila
1330 Skolnu profesionls orientcijas mjas lapas izveidoana un seminru rkoana elektrotehnoloiju datorvadb Informcijas tehnoloijas ENERTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTTE iravecka Anastasija
1331 Praku pilnveidoana RTU maistra studiju programm Elektrotehnoloiju datorvadba 2006-2007.g.II pusg. Informcijas tehnoloijas ENERTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTTE iravecka Anastasija
1487 eBig3_Synergatic approach with eLearning, TV and mobile technologies to promote new business developments Informcijas tehnoloijas ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKCIJU FAKULTTE Kapenieks Atis
1501 Zintnisks kapacittes stiprinana augkopbas,meu un informcijas tehnoloijas nozars,nodroinot videi draudzgu audzanas risinjumu,produktu izstrdes un ievieanas izpti ar datortehnoloiju atbalstu Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Freimanis Reinis
1521 Hidroeoloisk modea izveidoana Latvijas pazemes dens krjumu apsaimniekoanai un vides atveseoanai Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Spalvi Aivars
1528 Daudzaentu robotiztas intelektulas sistmas tehnoloijas izstrde Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Grundspeis Jnis
1529 Vienots IKT tkls inovciju atbalstam - ICT DC NET Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Andersone Ilze
1544 Atbalsts ES 7. ietvara IST programmas STREP projekta "Simulation Highway" sagatavoanai Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Merkurjevs Jurijs
1545 Integrta intelektula platforma prrobeu vides un tehnogno sistmu monitoringam Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas institts Merkurjevs Jurijs
1563 Zinanu atkrtota izmantoana un koplietoana fraktls un tklveida organizcijs Informcijas tehnoloijas DATORZINTNES UN INFORMCIJAS TEHNOLOIJAS FAKULT. Kirikova Mrte
1566 Intelektulajos aentos, modelan un Tmeka tehnoloijs sakotas apdroinanas izkliedtas programmatras izstrde Informcijas tehnoloijas Novickis Leonds
1568 Mobils telemedicnas skrninga komplekss Informcijas tehnoloijas Datorvadbas,automtikas un datortehnikas instit. Fortia Vineta
1583 Zintnisks aparatras izmantoanas veicinana inovciju vrst uzmjdarbb/ UseScience Informcijas tehnoloijas Informcijas tehnoloijas departaments Ozoli Modris
1590 e-Mcba e-Prvaldbai "(ELGI) Informcijas tehnoloijas itikovs Vjaeslavs
1626 Open System for Tractors Autonomous Operations Informcijas tehnoloijas Datorvadbas,automtikas un datortehnikas instit. Zagurskis Valrijs
1683 INFROM, ELRI-184, Integrta intelektula platforma prrobeu vides un tehnogno sistmu monitoringam Informcijas tehnoloijas St.Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences (SPIIRAS) Zelentsov Vjatseslav
1697 Virtulas realittes un digitlas inenierijas risinjumu virziana Baltijas valsts Informcijas tehnoloijas Novickis Leonds
1718 IKT prneses koncepcija Eiropas ptanas rezulttu adaptcijai un izplatanai Viduszijas valsts Informcijas tehnoloijas Lietio datorsistmu institts Novickis Leonds
1738 Informcijas un komunikciju tehnoloiju kompetences centrs Informcijas tehnoloijas Zintnisk darba prorektora dienests Ozolia Linda
1767 Lietojumu balstta datu grafiska un semantiska apstrdes un analzes tehnoloija Informcijas tehnoloijas ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKCIJU FAKULTTE Bobrovs Vjaeslavs
Kop:  53   ieraksti/-s
Meklt vlreiz
Identifiktors
Projekta nosaukums
Atslgvrdi
Nozare
Tips
Atbildg struktrvienba
Atbildg persona