Promocijas darbu un kopsavilkumu izdošana

Ja ir saņemts pozitīvs Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas vērtējums par promocijas darbu un ir zināms promocijas datums un vieta, pienācis laiks izdot savu promocijas darbu un kopsavilkumus.

Kā iesniegt promocijas darbu un tā kopsavilkumus Izdevniecībā?
  1. Doktora grāda pretendents (turpmāk – doktorants) aizpilda Pasūtījuma veidlapu, paraksta to un ieskenētā veidā nosūta pa e-pastu:
  2. Doktorants iesniedz elektroniski atbilstoši prasībām noformētu

1) promocijas darbu,
2) savu portreta fotoattēlu (izmērs 2×3 cm, JPG formāts).
3) divas īsbiogrāfijas latviešu un angļu valodā (nav obligāti, bet vēlams),
4) divus kopsavilkumus latviešu un angļu valodā.

Promocijas darba titullapas noformēšanas paraugs.
Promocijas darba kopsavilkuma latviešu valodā 1.–3. lpp. noformēšanas paraugs.
Promocijas darba kopsavilkuma angļu valodā 1.–3. lpp. noformēšanas paraugs.

  1. Doktorantam tiks piedāvāti pāris attēli no Shutterstock vāka attēla izvēlei (vāka paraugs). Doktorants var pats nodrošināt vāka attēlu, ja ir iespējams norādīt attēla autoru. 
  2. Kad promocijas darba kopsavilkumi ir izrediģēti (promocijas darbs rediģēts netiek), doktorantam ir jāapstiprina labojumi. Gadījumā, ja rodas jautājumi vai doktorants nepiekrīt labojumiem, tiek nosūtīti redaktora kontakti neskaidrību atrisināšanai.
  3. Pēc promocijas darba un tā kopsavilkumu maketēšanas gatavais makets PDF formātā tiek nosūtīts doktorantam pārbaudīšanai. Ja pārbaudes laikā tiek atrastas kļūdas vai nepilnības, autors raksta uz e-pastu 
  4. Izdevniecība nodrošina ISBN piešķiršanu un ievietošanu kopsavilkumu maketos (promocijas darbam ISBN netiek piešķirts). 
  5. Ja doktorants atzīst maketus par gataviem (promocijas darbs, divi kopsavilkumi un vāks katram), nosūta oficiālu apstiprinājumu uz abiem e-pastiem ( un ), ka Izdevniecība drīkst nodot darbus RTU Digitālās drukas centram tiražēšanai. 
  6. Doktorants saņem paziņojumu, ka Izdevniecība ir nodevusi darbus tiražēšanai. RTU Digitālās drukas centrs (direktore Jeļena Kuzmina, +371 29562549, e-pasts: , ) paziņos doktorantam, kad promocijas darbs un abi kopsavilkumi būs gatavi un kur tos var saņemt.
  7. Doktorants nodod kontroleksemplārus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un pieņemšanas–nodošanas akta kopiju sūta uz e-pastu

Zinātne