Uzņemšana

Uzņemšana

Dokumentu iesniegšana:

  • pamatstudiju programmās no 14. augusta līdz 19. augustam.
  • augstākā līmeņa studiju programmās no 4. jūlija līdz 25. augustam.

Dokumentu iesniegšanas vietas:

no 4. jūlija līdz 11. jūlijam notiks Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–117.

no 12. jūlija līdz 25. augustam notiks Rīgā, Kaļķu ielā 1–121.
Darba laiks 9–18

Iestāšanās pamatprasības atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem.

Pieteikšanās studijām:

  • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv ir paredzēta tikai līdz noteiktajam datumam, papildus paredzot pieteikuma apstiprināšanu ierodoties klātienē.

Reflektantu ieskaitīšana:

  • Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz RTU Neklātienes un vakara studiju departamentā (Rīga, Paula Valdena iela 5, 5.01.un 2.04. kabinets).

Nepilna laika pamatstudiju programmas

Maģistra līmeņa studiju programmas un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas)

Studijas