Darba plāns un atestācija

Katra akadēmiskā gada sākumā, līdz 10. septembrim, saskaņojot ar promocijas darba vadītāju, doktorants sastāda darba plānu akadēmiskajam gadam un iesniedz to Doktorantu studiju nodaļā. Darba plānā tiek norādīti akadēmiskajā gadā plānotie studiju pārbaudījumi, zinātniskā darba etapi, kvalifikācijas celšanas pasākumi (pedagoģiskais darbs ar studentiem, piedalīšanās zinātniskajos semināros, konferencēs, simpozijos u. c.) un publikāciju plāns.

Katra akadēmiskā gada noslēgumā (jūnija beigās vai jūlija sākumā) fakultāšu Zinātnes komisijas veic doktorantu atestāciju. Atestācijas sēdes laikā, kurā piedalās visi fakultātes doktoranti, tiek vērtēta doktoranta darba plāna izpilde. Atestācijas sēdes laiku nosaka katras fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā individuāli.

Doktorantus pārceļ nākamajā studiju gadā, pamatojoties uz atestācijas rezultātiem par doktora darba plāna izpildi. Doktorantu, kurš nav izpildījis savu darba plānu, atskaita no doktorantūras.

Ceturtā studiju gadā doktorantu atestē kā sekmīgu un atskaita kā zinātniskā grāda pretendentu, ja, beidzoties studiju laikam, doktorants ir iesniedzis promocijas darbu promocijas padomē vai ir notikusi promocijas darba uzmetuma priekšaizstāvēšana promocijas padomes sēdē vai struktūrvienības sēdē, kurā piedalījās promocijas padomes priekšsēdētājs vai viņa nozīmēts nozares eksperts, un ir saņemta rekomendācija darbu iesniegt izskatīšanai promocijas padomē. Pretējā gadījumā ceturtā studiju gada beigās doktorantu atskaita no RTU par nesekmību.

Pēc atestācijas sēdes Zinātnes komisija darba plānā ieraksta komisijas lēmumu («atestēt»), sēdes datumu un protokola Nr. Zinātniskā darba vadītājs ieraksta atsauksmi par plāna izpildi. Pēc tam, kad darba plānu ir parakstījuši zinātniskā darba vadītājs un institūta direktors, ne vēlāk kā līdz tā paša gada 10. septembrim, doktorants darba plānu nogādā Doktorantu studiju nodaļā.

Ja doktoranta atestācija tiek atlikta, doktorants ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc atliktās atestācijas sēdes aizpildītu un parakstītu darba plānu nogādā Doktorantu studiju nodaļā.

Doktoranta darba plāna veidlapa

4. kursa doktoranta darba novērtējums

Studijas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai www.rtu.lv.