Studiju mobilitāte (programmas valstis)

Studiju mobilitāte (programmas valstis)

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, studējot kādā no augstākās izglītības iestādēm Eiropā, ar kuru RTU noslēgusi divpusējo sadarbības līgumu. Skatīt sarakstu «Erasmus+ partneraugstskolas programmas valstīs».  

Prasības pretendentiem

Erasmus+ mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais. Tā iespējama visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos. Apmaiņas brauciena brīdī studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu (pieteikties var jau pēc 1. sesijas), nedrīkst būt akadēmiskie parādi, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.0), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs.

Studentiem, kuri ārzemju augstskolā iecerējuši izstrādāt bakalaura vai maģistra darbu, jau pirms pieteikšanās Erasmus+ stipendiju konkursam ir jāsaskaņo savas ieceres ar kādu no šīs augstskolas profesoriem.

Ja students jau iepriekš saņēmis Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, jāņem vērā, ka stipendijas saņemšanas maksimālais periods vienā studiju līmenī ir 12 mēneši. Minimālais studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši.

«RTU studentu mobilitātes organizēšanas kārtība Erasmus+ projektos mobilitātei uz programmas valstīm»

Erasmus+ mobilitātes etapi
Students piedalās RTU Erasmus+ stipendiju konkursā > tiek nominēts stipendijas saņemšanai > piesakās mobilitātei partneraugstskolā > tiek akceptēts partneraugstskolā > dodas mobilitātē un sekmīgi apgūst studiju kursus > atgriežas RTU, kur apgūtie kursi tiek atzīti.
Erasmus+ stipendijas

RTU studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju periodu (vienu vai vairākus) ārzemju partneraugstskolās. Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

Skatīt Erasmus+ stipendiju apjomus.

Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā nodrošina tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Dalībniekiem, kam ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, iespējams saņemt papildu finansējumu EUR 100,00 apmērā par katru mobilitātes mēnesi, iesniedzot attiecīgu apstiprinājumu.

Studentiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja pieteikties uz papildu finansiālo atbalstu (papildu aprīkojuma, speciālā transporta, pavadošās personas u.c. izdevumiem). 

Pieteikšanos Erasmus+ stipendijām studiju mobilitātei RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļa organizē divas reizes gadā – septembrī un februārī.

ECTS

Dodoties Erasmus+ studiju mobilitātē, studentam uzņemošajā augstskolā sekmīgi jāapgūst studiju kursi 30 ECTS (20KP) apjomā. ECTS(European Credit Transfer and Accumulation System) – augstākās izglītības kredītpunktu sistēma izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās augstskolās, kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas. ECTS kredītpunkti balstās uz studējošā darba apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu sagaidāmos studiju rezultātus. 1 Latvijas kredītpunkts = 1,5 ECTS.

Katrā RTU fakultātē ir ECTS koordinators, kura galvenie pienākumi ir konsultēt studentus studiju posma plānošanā ārzemju augstskolā, apstiprināt sastādīto studiju programmu, kā arī nodrošināt ārzemju augstskolā iegūto kredītpunktu atzīšanu RTU. ECTS koordinatoru saraksts.

Kontakti

RTU Starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļā Kaļķu ielā 1, 302. telpā 
Evita Miščuka +371 67089314  
Inga Riharda +371 67089067  

Studiju mobilitāte sastāv no četriem galvenajiem etapiem: 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ studiju mobilitātē

Studenta veicamie darbi, lai pieteiktos mobilitātei

 1. Iepazīties ar informāciju mājaslapā.
 2. Apmeklēt informatīvo semināru, ko rīko RTU Starptautiskās sadarbības departaments.
 3. Izpētīt sarakstu «Erasmus+ partneraugstskolas programmas valstīs» un meklēt iespējas apgūt savai RTU studiju programmai atbilstošus studiju kursus nepieciešamajā studiju līmenī, sev zināmā svešvalodā.
 4. Apzināt konkrētās valsts dzīves apstākļus un paredzamās mobilitātes izmaksas.
 5. Pieteikties Erasmus+ stipendiju konkursam, ko rīko RTU Starptautiskās sadarbības departaments (SSD), iesniedzot nepieciešamos dokumentus.
 6. Piedalīties Erasmus+ stipendiju kandidātu atlases intervijā (tiek rīkota divreiz gadā pēc pieteikumu iesniegšanas – oktobrī un martā). Intervijas vērtēšanas kritēriji skatāmi dokumentā «Rīgas Tehniskās universitātes studentu mobilitātes organizēšanas kārtība Erasmus+ projektos mobilitātei uz programmas valstīm» sadaļā «Dalībnieku atlase, stipendiju konkurss».

INFORMATĪVIE PASĀKUMI – septembrī un februārī aicinām visus interesentus piedalīties informatīvos pasākumos par Erasmus+ programmas iespējām, kuros detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar Erasmus+ stipendiju konkursu, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, plānojot mobilitāti. Informatīvie pasākumi notiks Kaļķu ielā 1, 301. telpā otrdien, 7. februārī, plkst. 16 un otrdien, 14. februārī, plkst. 17.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – Lai piedalītos Erasmus+ studiju mobilitātē, jāpiesakās stipendiju konkursam, kas tiek rīkots divreiz gadā – septembrī un februārī. Stipendiju konkursi Erasmus+ studiju un prakšu mobilitātēm notiek atsevišķi.

Iesniedzot dokumentus stipendiju konkursam līdz 2017. gadam 22. februārim Iespējams iegūt Erasmus+ stipendiju studijām RTU partneraugstskolās 2017./2018. gada rudens semestrī.

Pilnībā nokomplektēts pieteikums jāiesniedz Starptautiskās mobilitātes nodaļā Kaļķu ielā 1, 302. telpā, ievērojot noteikto pieteikumu iesniegšanas termiņu. Pēc noteiktā termiņa dokumenti netiks pieņemti! Pieteikums jāiesniedz izdrukātā veidā dokumentu kabatiņā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Erasmus+ pieteikuma anketa, aizpildīta datorrakstā;
 • motivācijas vēstule (angļu valodā), adresēta RTU Starptautiskās sadarbības departamentam;
 • CV (angļu valodā) Europass vai citā formātā;
 • sekmju izraksts par visu līdzšinējo studiju periodu (angļu valodā). Sekmju izrakstam ir jābūt apstiprinātam fakultātes lietvedībā ar parakstu. Maģistrantūras studenti iesniedz Bakalaura diploma pielikuma kopiju un atzīmju izrakstu par maģistrantūras sekmēm (angļu valodā);
 • svešvalodas prasmju apliecinoša sertifikāta kopija (nav obligāta).

NOSACĪJUMI ATBILSTOŠAS AUGSTSKOLAS IZVĒLEI – Lai veiksmīgi startētu stipendiju konkursā, īpaša uzmanība jāvelta atbilstošas augstskolas piemeklēšanai. Izmantojot sarakstu «Erasmus+ partneraugstskolas programmas valstīs», izvēlieties studiju vietu ārzemēs un programmu atbilstoši jūsu pašreizējam studiju virzienam. Pie katras universitātes minēts, kādās studiju jomās apmaiņa iespējama. Pieteikumi, kuros tiks norādītas augstskolas, kurās apmaiņa atbilstošajās jomās nav paredzēta, tiks noraidīti. Studenta RTU studiju kursiem pilnībā vai daļēji jāsakrīt ar izvēlētās partneraugstskolas piedāvātajiem studiju kursiem! Izvēloties mācību priekšmetus, noskaidrojiet, vai tos māca jums zināmā svešvalodā. Šī informācija ir atrodama ārzemju augstskolas mājaslapā.

Ja Jūs vēlaties doties studēt uz kādu no augstskolām, kurā apmaiņa Jūsu specialitātē nav paredzēta, vai arī uz kādu no augstskolām, kuras nav partneraugstskolu sarakstā, par to ir iespējams konsultēties ar Starptautiskās mobilitātes nodaļu vismaz 2 mēnešus iepriekš pirms augstskolas izsludinātā pieteikšanās termiņa beigām (Application deadline for ErasmusExchange students). Jaunu sadarbības līgumu slēgšana vai sadarbības jomu paplašināšana ar jau esošiem partneriem ir iespējama, tomēr tas nevar tikt veikts ārkārtas režīmā.

Iepriekšējo gadu RTU studentu izvēlētās augstskolas Erasmus+ mobilitātei iespējams skatīt šeit: «Augstskolu popularitāte».

Kritēriji, kas jāņem vērā, izvēloties augstskolu mobilitātei:

1.    RTU ir noslēgusi divpusējās sadarbības līgumu ar konkrēto augstskolu (skatīt «Erasmus+ partneraugstskolas programmas valstīs»).
2.    Sadarbības līgumā ar RTU minētā joma atbilst Jūsu studiju programmas jomai.
3.    Partneraugstskola piedāvā studiju kursus, kas satura ziņā pilnībā vai daļēji sakrīt ar Jūsu vēl neapgūtajiem studiju kursiem RTU, un tos būs iespējams atzīt pēc atgriešanās no mobilitātes.
4.    Studiju kursi piedāvāti Jums nepieciešamajā studiju līmenī (bakalaura, maģistra, doktora). Zemāka līmeņa studiju kursus izvēlēties nedrīkst! 
5.    Studiju kursi tiek piedāvāti valodā, kuru protat pietiekami labā līmenī.
6.    Studiju kursi tiks piedāvāti periodā, kurā paredzēta Jūsu Erasmus+ mobilitāte (rudens/ziemas vai pavasara/vasaras semestrī).

Students ir atbildīgs par to, lai mobilitātei izvēlētā partneraugstskola un studiju kursi atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem.

Pēc nominēšanas/pirms Erasmus+ mobilitātes

Studenta veicamie darbi pirms Erasmus+ mobilitātes

 1. Students saskaņo studiju kursus 30 ECTS apjomā, sagatavojot «Studiju līgumu» un «Iesniegumu par kursu atzīšanu».
 2. Students piesakās mobilitātei uzņemošajā augstskolā, ņemot vērā tās pieteikšanās procedūru apmaiņas studentiem.
 3. Pirms došanās mobilitātē noslēdz «Mobilitātes finansējuma līgumu».
 4. Students laicīgi rūpējas par dzīvesvietas atrašanu mobilitātes periodam. Ja uzņemošā augstskola piedāvā apmešanos kopmītnēs, tad studentam jāpārliecinās, ka iesniegti nepieciešamie dokumenti, lai tiktu rezervēta kopmītņu istaba.
 5. Students obligāti noformē EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karte), kā arī jebkādu citu apdrošināšanu pēc uzņemošās augstskolas pieprasījuma.
 6. Students veic valodas zināšanu 1. pārbaudi tiešsaistē «Online Language Support» (OLS) vidē, par kuru studentu informē RTU Erasmus+ koordinators.

STUDIJU KURSU SASKAŅOŠANA – kad students izvēlējies atbilstošo augstskolu mobilitātei, jāveic studiju kursu saskaņošana ar fakultātes ECTS koordinatoru un programmas direktoru, sagatavojot šādus dokumentus:

Atbilstīgu studiju kursu atrašana ir galvenais kritērijs sekmīgai Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ mobilitātes pamatā ir RTU studiju kursiem līdzvērtīgu studiju kursu apgūšana uzņemošajā augstskolā. Vispirms jānoskaidro, kādi vēl neapgūti studiju kursi studentam plānoti RTU studiju programmas ietvaros visos atlikušajos studiju semestros. Pēc tam jāmeklē šiem studiju kursiem atbilstoši kursi uzņemošajā augstskolā 30 ECTS jeb 20 KP apjomā. 

RTU studiju kursiem jāatbilst uzņemošās augstskolas piedāvātajiem kursiem saturiski, bet to nosaukumi var atšķirties. Vislīdzīgākajiem saturiski jābūt A grupas jeb obligātajiem studiju kursiem, B grupas jeb profesionālās specializācijas studiju kursiem jāatbilst izvēlētajai specializācijai, bet saturiski tie var nedaudz atšķirties. Savukārt, ja studiju programmā paredzēti arī C grupas jeb brīvās izvēles studiju kursi, studentam dota iespēja izvēlēties jebkuru uzņemošās augstskolas piedāvāto studiju kursu, ieskaitot valodas kursus.

Parakstot «Studiju līgumu» un «Iesniegumu par kursu atzīšanu», studiju programmas direktors un fakultātes ECTS koordinators saskaņo studiju kursu izvēli un apstiprina sekmīgi apgūto studiju kursu rezultātu atzīšanu RTU pēc Erasmus+ mobilitātes.

PIETEIKŠANĀS UZŅEMOŠAJĀ AUGSTSKOLĀ – Students piesakās studijām uzņemošajā augstskolā, ņemot vērā tās noteikto apmaiņas studentu pieteikšanās termiņu, procedūras un iesniedzamos dokumentus. Detalizēta informācija par pieteikšanos partneraugstskolā publicēta attiecīgās augstskolas mājaslapā (piem., sadaļās Erasmus, Exchange Studies, International students utt.) vai tiek atsūtīta elektroniski.

Ja pieteikums uzņemošajai augstskolai jāsūta ar RTU Erasmus+ koordinatora starpniecību, students koordinatoram iesniedz pilnībā nokomplektētu pieteikumu,  e-pasta vai pasta adresi, uz kuru pieteikums jāsūta, kā arī pieteikšanās procedūras aprakstu.

 • Ja pieteikums augstskolai jāsūta elektroniski, dokumenti RTU Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz vismaz 3 dienas pirms norādītā pieteikšanās termiņa beigām. 
 • Ja pieteikuma oriģināls jāsūta pa pastu, koordinatoram dokumenti RTU Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz vismaz 2 nedēļas pirms pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikšanās procedūras katrā augstskolā ir atšķirīgas. No studenta var tikt sagaidīti dažādi dokumenti, piemēram, pieteikuma anketa, atzīmju izraksts, valodas prasmju apliecinājums, pases vai identifikācijas kartes kopija, apdrošināšanas apliecinājums, pieteikums kopmītnei, pieteikums valodu kursiem, motivācijas vēstule, CV u. c.

Partneraugstskolai iesniegto dokumentu kopijas jāiesniedz arī RTU Erasmus+ koordinatoram kopā ar «Studiju līgumu» un «Iesniegumu par kursu atzīšanu».
RTU Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz arī uzņemšanas apstiprinājums («Acceptance/Admission Letter»), ko uzņemošā augstskola 2-6 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām nosūta studentam elektroniski vai pa pastu. Ja šis apliecinājums tiek atsūtīts RTU Erasmus+ koordinatoram, students par to tiek nekavējoties informēts.

FINANSĒJUMA LĪGUMS – Pēc uzņemšanas apstiprinājuma saņemšanas un neilgi pirms došanās Erasmus+ mobilitātē RTU Erasmus+ koordinators un students noslēdz «Mobilitātes finansējuma līgumu», kurā paredzēts stipendijas apjoms, tās izmaksas kārtība un laiks. Parasti stipendija tiek izmaksāta pirms students dodas mobilitātē. 
Lai aprēķinātu stipendijas apjomu, RTU Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz informācija par Erasmus+ mobilitātes periodu, precīzi norādot tā sākuma un beigu datumus. Introduction Week pasākumus vai valodu kursus pirms studiju sākuma iekļauj mobilitātes periodā, uzrādot pasākuma datumu rakstisku apstiprinājumu.

DOKUMENTI, kuriem jābūt noformētiem pirms došanās mobilitātē

 • «Studiju līgums» («Learning Agreement for Studies»)
 • «Iesniegums par kursu atzīšanu»
 • «Mobilitātes finansējuma līgums»
 • EVAK karte
 • Pieteikums apmaiņas studijām izvēlētajā augstskolā (ar visiem prasītajiem pielikumiem)
Erasmus+ mobilitātes laikā

Studenta veicamie darbi Erasmus+ mobilitātē

 1. Studentam laicīgi jāierodas pie uzņemošās augstskolas Erasmus+ koordinatora, lai nokārtotu nepieciešamās formalitātes un reģistrētos apmaiņas studijām, kā arī saņemtu parakstītu «Studiju līgumu», ja tas nav ticis parakstīts pirms mobilitātes.
 2. Ja nepieciešamas izmaiņas «Studiju līgumā» («Learning Agreement for Studies»), tās veic 1 mēneša laikā pēc studiju perioda sākuma uzņemošajā augstskolā, aizpildot sadaļu «During the Mobility» un saskaņojot izmaiņas ar uzņemošās augstskolas un RTU atbildīgajām personām.
 3. Studentam sekmīgi jāapgūst izvēlētos studiju kursus. Jebkādi sarežģījumi, kas rodas mobilitātē, jārisina laicīgi, sadarbojoties ar uzņemošās augstskolas un RTU Erasmus+ koordinatoru.
 4. Erasmus+ studiju perioda beigās students no uzņemošās augstskolas saņem apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Attendance») un gūtajām sekmēm («Transcript of Records»). Studentam jānoskaidro, kad un kā tiks saņemts atzīmju izraksts, ja tas netiek izsniegts līdz ar mobilitātes beigām. Mobilitātes sākuma un beigu datumiem, kas apstiprināti «Confirmation of Attendance», precīzi jāsakrīt ar tiem, kas minēti «Mobilitātes finansējuma līgumā».
 5. Mobilitātes pēdējā mēneša 15. datumā studentam tiek atsūtīts uzaicinājums valodas zināšanu 2. pārbaudei tiešsaistē «Online Language Support» (OLS) vidē, kas obligāti jāveic noteiktajā termiņā.

DOKUMENTI, kuriem jābūt noformētiem līdz ar mobilitātes beigām

 • Apliecinājums par mobilitātes periodu («Confirmation of Attendance»)
 • «Atzīmju izraksts» («Transcript of Records»)
 • No uzņemošās augstskolas puses parakstīts «Studiju līgums» un izmaiņas «Studiju līgumā», ja tādas tika veiktas
Pēc Erasmus+ mobilitātes

Studenta veicamie darbi pēc Erasmus+ mobilitātes

 1. Studentam 30 kalendāro dienu laikā pēc atgriešanās no mobilitātes jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē dalībnieka individuālo atskaiti «Mobility Tool» sistēmā. Aicinājumu aizpildīt atskaites formu students saņem e-pastā nākamajā dienā pēc mobilitātes perioda beigu datuma.
 2. Studentam jāierodas pie RTU Erasmus+ koordinatora Kaļķu ielā 1, 302. kabinetā, lai iesniegtu apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Attendance»), gūtajām sekmēm («Transcript of Records»), kā arī citu trūkstošo dokumentāciju.
 3. Pēc atzīmju izraksta («Transcript of Records») saņemšanas nekavējoties jādodas pie sava studiju programmas direktora un jāuzsāk apgūto kursu un iegūto ECTS atzīšanas procesu. Atzīmju izraksta («Transcript of Records») nogādāšana studiju programmas direktoram un fakultātes lietvedei, kā arī mobilitātes laikā apgūto studiju kursu atzīšana ir studenta pienākums.

DOKUMENTI, kuriem jābūt noformētiem pēc mobilitātes

 • Dalībnieka individuālā atskaite tiešsaistē «Mobility Tool» sistēmā 
 • Pilnībā sakārtoti ar mobilitāti saistītie dokumenti pie RTU Erasmus+ koordinatora Starptautiskās sadarbības departamentā
 • Pilnībā pabeigta ārzemēs apgūto studiju kursu atzīšanas procedūra fakultātē