Prakses mobilitāte (programmas valstis)

Prakses mobilitāte (programmas valstis)

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, īstenojot prakses periodu kādā no uzņēmumiem vai augstskolām Eiropā.

Prasības pretendentiem

Erasmus+ prakses mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais, kā arī absolventi gada laikā pēc studiju beigšanas, ja pieteikušies stipendiju konkursam un tikuši apstiprināti stipendijas saņemšanai vēl esot studenta statusā. Prakses mobilitāti var īstenot visās studiju programmās, visās studiju formās un augstākās izglītības līmeņos, sākot no otrā studiju gada. Pretendentiem nedrīkst būt akadēmiskie parādi, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.0), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis prakses mobilitātei.

Ja students jau iepriekš saņēmis Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, jāņem vērā, ka stipendijas saņemšanas maksimālais periods vienā studiju līmenī ir 12 mēneši. Minimālais prakses periods ir 2 mēneši.

«RTU studentu mobilitātes organizēšanas kārtība Erasmus+ projektos mobilitātei uz programmas valstīm».

Erasmus+ mobilitātes etapi
Students piedalās RTU Erasmus+ stipendiju konkursā > tiek nominēts stipendijas saņemšanai > patstāvīgi atrod prakses vietu > dodas uz uzņemošo uzņēmumu un sekmīgi veic prakses uzdevumus > atgriežas RTU, kur prakse tiek atzīta (brīvprātīgās prakses vai neseno studiju beidzēju prakses gadījumā atzīšana nav nepieciešama).
Prakses veidi

Erasmus+ programmas atbalsts pieejams trīs veidu prakses mobilitātei:

 • Obligātā prakse (Mandatory Traineeship) jeb prakse, kas iekļauta RTU studiju programmā 
  • tās mērķi, uzdevumi un ilgums jāsaskaņo ar RTU prakses vadītāju
  • prakses mobilitāti apstiprina studiju programmas direktors un fakultātes ECTS koordinators
    
 • Brīvprātīgā prakse (Voluntary Traineeship) jeb prakse, kas nav daļa no RTU studiju programmas
  • veicama no studijām brīvajā laikā, piemēram, vasarā
  • prakses mobilitāti apstiprina studiju programmas direktors un fakultātes ECTS koordinators
    
 • Prakse pēc augstskolas absolvēšanas (Traineeship as a Recent Graduate), 
  • students praksē var doties 1 gada laikā pēc RTU absolvēšanas, ja pieteicies stipendiju konkursam un ticis apstiprināts stipendijas saņemšanai vēl esot studenta statusā.  
  • prakses mobilitāti apstiprina tikai Erasmus+ koordinators, tā nav jāsaskaņo ar fakultātes pārstāvjiem
Erasmus+ stipendijas

RTU studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un īstenot prakses periodu (vienu vai vairākus) ārzemju uzņēmumos, pētniecības institūcijās, augstskolās. Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija. 

Skatīt Erasmus+ stipendiju apjomus.

Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar praksi ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā nodrošina tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu. Prakses laikā students drīkst saņemt atalgojumu no uzņēmuma.

Dalībniekiem, kam ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, iespējams saņemt papildu finansējumu EUR 100,00 apmērā par katru mobilitātes mēnesi, iesniedzot attiecīgu apstiprinājumu.

Studentiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja pieteikties uz papildu finansiālo atbalstu mobilitātes īstenošanai (papildu aprīkojuma, speciālā transporta, pavadošās personas u. c. izdevumiem). 

Pieteikšanos Erasmus+ stipendijām prakses mobilitātei RTU Starptautiskās mobilitātes nodaļa organizē divas reizes gadā – oktobrī un martā.

ECTS

Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma (European Credit Transfer System) ir izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās augstskolās, kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas, vai strādājot praksi ārzemēs. ECTS veicina akadēmisko atzīšanu, un, attiecībā uz praksi, tas nozīmē, ka ārzemēs strādātā prakse tiek atzīta RTU, novērtēta ar attiecīgu KP skaitu un iekļauta studenta sekmēs. Par sekmīgi aizvadīto praksi uzņēmums studentam izsniedz apliecinājumu, uz kura pamata notiek prakses atzīšana RTU. ECTS kredītpunkti balstās uz studējošā darba apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu sagaidāmos studiju rezultātus. 1 Latvijas kredītpunkts = 1,5 ECTS.

Katrā RTU fakultātē ir ECTS koordinators, kura galvenie pienākumi ir konsultēt studentus par prakses posma plānošanu ārzemēs, kā arī nodrošināt ārzemju uzņēmumā vai augstskolā iegūto kredītpunktu atzīšanu RTU. ECTS koordinatoru saraksts.

Kontakti
RTU Starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās mobilitātes nodaļā Kaļķu ielā 1, 302. telpā 
Evita Miščuka +371 67089314  
Inga Riharda +371 67089067  

Prakses mobilitāte sastāv no četriem galvenajiem etapiem:

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ prakses mobilitātē

Studenta veicamie darbi, lai pieteiktos mobilitātei

 1. Iepazīties ar informāciju mājaslapā.
 2. Apmeklēt informatīvo semināru, ko rīko RTU Starptautiskās sadarbības departaments.
 3. Patstāvīgi meklēt prakses vietu ārzemēs.
 4. Apzināt konkrētās valsts dzīves apstākļus un paredzamās mobilitātes izmaksas.
 5. Pieteikties Erasmus+ stipendiju konkursam, ko rīko RTU Starptautiskās sadarbības departaments (SSD), iesniedzot nepieciešamos dokumentus.
 6. Piedalīties Erasmus+ stipendiju kandidātu atlases intervijā (tiek rīkota divreiz gadā pēc pieteikumu iesniegšanas – novembrī un aprīlī).
 7. Intervijas vērtēšanas kritēriji skatāmi dokumentā «Rīgas Tehniskās universitātes studentu mobilitātes organizēšanas kārtību Erasmus+ projektos mobilitātei uz programmas valstīm» sadaļā «Dalībnieku atlase, stipendiju konkurss».

INFORMATĪVIE PASĀKUMI – Septembrī un februārī aicinām visus interesentus piedalīties informatīvos pasākumos par Erasmus+ programmas iespējām, kurā detalizēti tiks skaidroti dažādi jautājumi saistībā ar Erasmus+ stipendiju konkursu, izklāstīta iepriekšējo gadu pieredze un aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, plānojot mobilitāti. Informatīvie pasākumi notiks Kaļķu ielā 1, 301. telpā otrdien, 7. februārī, plkst. 16 un otrdien, 14. februārī, plkst. 17.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI – Lai piedalītos Erasmus+ prakses mobilitātē, jāpiesakās stipendiju konkursam, kas tiek rīkots divreiz gadā – oktobrī un martā. Stipendiju konkursi Erasmus+ studiju un prakšu mobilitātēm notiek atsevišķi.

Iesniedzot dokumentus stipendiju konkursam līdz 2017. gada 31. martam, prakses mobilitāti varēs sākt ne agrāk par 2017. gada 1. jūniju.

Pilnībā nokomplektēts pieteikums jāiesniedz Starptautiskās mobilitātes nodaļā Kaļķu ielā 1, 302. telpā, ievērojot noteikto pieteikumu iesniegšanas termiņu. Pēc noteiktā termiņa dokumenti netiks pieņemti! Pieteikums jāiesniedz izdrukātā veidā dokumentu kabatiņā.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Erasmus+ pieteikuma anketa, aizpildīta datorrakstā;
 2. motivācijas vēstule (angļu valodā), adresēta RTU Starptautiskās sadarbības departamentam;
 3. CV (angļu valodā) Europass vai citā formātā;
 4. sekmju izraksts par visu līdzšinējo studiju periodu (angļu valodā). Sekmju izrakstam ir jābūt apstiprinātam fakultātes lietvedībā ar parakstu. Maģistrantūras studenti iesniedz Bakalaura diploma pielikuma kopiju un atzīmju izrakstu par maģistrantūras sekmēm (angļu valodā);
 5. svešvalodas prasmju apliecinoša sertifikāta kopija (nav obligāta).

PRAKSES VIETAS ATRAŠANA – Piemērotas prakses vietas atrašana ir pašu studentu ziņā. Šis process ir ļoti darbietilpīgs un prasa daudz laika. Ieteicams obligātās studiju prakses sākt plānot laicīgi. Prakses vietas meklēšanā var izmantot privātos kontaktus, kā arī RTU mācībspēku padomus.
Prakses vietas meklēšanu var sākt jau pirms pieteikuma dokumentu iesniegšanas stipendiju konkursam. Tomēr gadījumā, ja stipendijas komisija neakceptēs Jūs dalībai Erasmus+ programmā, stipendiju saņemt nevarēsiet. Piesakoties Erasmus+ stipendiju konkursam, studentam var arī nebūt konkrētas vienošanās ar uzņēmumu vai augstskolu par prakses periodu, tomēr jābūt skaidrai vīzijai par plānoto praksi. Pēc veiksmīgas piedalīšanās stipendiju konkursā prakses mobilitāti ir iespējams īstenot visu atlikušo studiju laikā vai gada laikā pēc studiju beigšanas.
Komunicējot ar potenciālajiem darba devējiem, derīgi jau pašā sākumā pieminēt, ka RTU piedalās Erasmus+ programmā un ir iespējams finansiāls atbalsts prakses periodam.

Bijušo Erasmus+ programmas dalībnieku pieredze liecina, ka studijas un prakse ārzemēs ir vērtīgs ieguvums profesionālajā un personības izaugsmē. Tā ir arī lieliska iespēja popularizēt mūsu valsti un tās kultūru, kā arī uzlabot savas svešvalodas zināšanas. Ārzemju augstskolā vai uzņēmumā gūta pieredze ir arī pozitīvs faktors Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

Pēc nominēšanas/pirms Erasmus+ mobilitātes 

Studenta veicamie darbi pirms Erasmus+ mobilitātes

 1. Students informē Erasmus+ koordinatoru par plānotās prakses sākuma un beigu datumiem un valsti, kurā prakse notiks.
 2. Students sagatavo «Prakses līgumu» un iegūst nepieciešamos parakstus.
 3. Pirms došanās mobilitātē noslēdz «Mobilitātes finansējuma līgumu».
 4. Students laicīgi rūpējas par dzīvesvietas atrašanu mobilitātes periodam.
 5. Students obligāti noformē EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karte), kā arī jebkādu citu apdrošināšanu pēc uzņemošā uzņēmuma pieprasījuma vai studenta vēlmēm.
 6. Students veic valodas zināšanu 1. pārbaudi tiešsaistē «Online Language Support» (OLS) vidē, par kuru studentu informē RTU Erasmus+ koordinators.

PRAKSES LĪGUMS – Pēc tam, kad students ir nominēts un atradis prakses vietu ārzemju uzņēmumā, students, sadarbojoties ar prakses vietas pārstāvi, aizpilda «Prakses līgumu» («Learning Agreement for Traineeships»).

Obligātās prakses gadījumā tās mērķi, uzdevumi un ilgums jāsaskaņo ne vien ar uzņēmuma pārstāvi, bet arī ar RTU prakses vadītāju, kā arī jāizpilda visas prasības, kādas paredzētas studiju programmā attiecībā uz prakses norisi un atskaitīšanos par to.   Prakses mobilitāti ar savu parakstu uz «Prakses līguma» saskaņo fakultātes ECTS koordinators un programmas direktors. Pēc atgriešanās no prakses mobilitātes, fakultātes atbildīgās personas izvērtē notikušo praksi, atzīst to, students saņem vērtējumu un paredzētos KP, praksi iekļauj studenta sekmēs.

Brīvprātīgā prakse drīkst norisināties no studijām brīvajā laikā. Tās mērķus, programmu un ilgumu jāsaskaņo ar fakultātes ECTS koordinatoru un studiju programmas direktoru. Brīvprātīgās prakses mobilitātes gadījumā ECTS netiek piešķirti, tomēr ir iespējams saņemt uzņēmuma apstiprinājumu par notikušo praksi.

Ja prakse notiek pēc studiju beigām (Recent Graduate statusā), prakses mobilitāti saskaņo tikai Erasmus+ koordinators Starptautiskās mobilitātes nodaļā un RTU Erasmus+ institucionālais koordinators, tā nav jāsaskaņo ar fakultātes pārstāvjiem. Šīs prakses mobilitātes gadījumā ECTS netiek piešķirti, tomēr ir iespējams saņemt uzņēmuma apstiprinājumu par notikušo praksi.

«Prakses līgums» (veidlapa).

FINANSĒJUMA LĪGUMS – Pēc «Prakses līguma» parakstīšanas un neilgi pirms došanās Erasmus+ mobilitātē, RTU Erasmus+ koordinators un students noslēdz «Mobilitātes finansējuma līgumu», kurā paredzēts stipendijas apjoms, tās izmaksas kārtība un laiks. Parasti stipendija tiek izmaksāta pirms students dodas mobilitātē. 
Stipendijas apjomu aprēķina atbilstoši Erasmus+ mobilitātes perioda sākuma un beigu datumiem. 

DOKUMENTI, kuriem jābūt noformētiem pirms došanās mobilitātē

 • «Prakses līgums» («Learning Agreement for Traineeships»)
 • «Mobilitātes finansējuma līgums»
 • EVAK karte 
Erasmus+ mobilitātes laikā

Studenta veicamie darbi Erasmu+ mobilitātē

 1. Ja nepieciešamas izmaiņas «Prakses līgumā» («Learning Agreement for Traineeships»), tās veic, aizpildot sadaļu «During the Mobility» un saskaņojot izmaiņas ar uzņēmuma pārstāvi un RTU atbildīgajām personām.
 2. Studentam sekmīgi jāveic prakses uzdevumi, sasniedzot izvirzītos prakses mērķus. Jebkādi sarežģījumi, kas rodas mobilitātē, jārisina laicīgi, sadarbojoties ar prakses vietas pārstāvjiem un RTU Erasmus+ koordinatoru.
 3. Erasmus+ prakses perioda beigās students no prakses vietas saņem apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Traineeship»). Šim nolūkam var tikt arī izmantota «Prakses līguma» sadaļa «After the Mobility». Mobilitātes sākuma un beigu datumiem, kas apstiprināti «Confirmation of Traineeship», precīzi jāsakrīt ar tiem, kas minēti «Mobilitātes finansējuma līgumā».
 4. Mobilitātes pēdējā mēneša 15. datumā studentam tiek atsūtīts uzaicinājums valodas zināšanu 2. pārbaudei tiešsaistē «Online Language Support» (OLS) vidē, kas obligāti jāveic noteiktajā termiņā.

DOKUMENTI, kuriem jābūt noformētiem līdz ar mobilitātes beigām

 • Apliecinājums par mobilitātes periodu («Confirmation of Traineeship»)
Pēc Erasmus+ mobilitātes

Studenta veicamie darbi pēc Erasmus+ mobilitātes

 1. Studentam 30 kalendāro dienu laikā pēc atgriešanās no mobilitātes jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē dalībnieka individuālo atskaiti «Mobility Tool» sistēmā. Aicinājumu aizpildīt atskaites formu students saņem e-pastā nākamajā dienā pēc mobilitātes perioda beigu datuma.
 2. Studentam jāierodas pie RTU Erasmus+ koordinatora Kaļķu ielā 1, 302. kabinetā, lai iesniegtu apliecinājumu par mobilitātes periodu («Confirmation of Traineeship»), kā arī citu trūkstošo dokumentāciju.
 3. Pēc prakses mobilitātes beigām un apliecinājuma saņemšanas no prakses vietas studentam nekavējoties jādodas pie sava studiju programmas direktora un jāuzsāk prakses atzīšanas process, ja students bijis obligātajā praksē. Prakses atzīšana un nepieciešamo KP iegūšana par to ir studenta pienākums.

DOKUMENTI, kuriem jābūt noformētiem pēc mobilitātes

 • Dalībnieka individuālā atskaite tiešsaistē «Mobility Tool» sistēmā 
 • Pilnībā sakārtoti ar mobilitāti saistītie dokumenti pie RTU Erasmus+ koordinatora Starptautiskās sadarbības departamentā
 • Pilnībā pabeigta prakses atzīšanas procedūra fakultātē